Jednotný informační systém

O projektu Inspirace Návrhy Navazující projekty Galerie příspěvků

Praha usiluje o to, aby se v metropoli už nikdy nikdo neztratil. Společně s odborníky město vypracovalo analýzu navigačního a informačního systému jako podklad pro vypsání kreativní graficko-designérské soutěže, ze které vzejde přesná podoba pražského informačního systému. Výsledkem bude jednotný a přehledný navigační systém v ulicích i ve veřejné dopravě.

Novinky

Co je to JIS?

Jednotný informační systém hl. m. Prahy („JIS“) je komplexním projektem řešícím celkovou prezentaci Prahy a její informační a orientační systém v rámci všech druhů mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální automobilová doprava) s důrazem na preferenci udržitelných druhů mobility a podporu multimodality. Myšlenka zpracování projektu sjednocení a zkvalitnění informačního a navigačního systému v Praze vychází z dlouhodobě neutěšených poměrů v této oblasti, kdy na území Prahy existuje více samostatných systémů pro navigaci pěších (místních nebo turistů), cyklistů a cestujících veřejné dopravy (i více nesourodných subsystémů v rámci jednoho systému veřejné dopravy). Tyto systémy spolu nejsou koordinovány esteticky ani obsahově. Často také informační systém zaniká ve vizuálním smogu tvořeném reklamou a jinými komerčními sděleními.

Proto vznikla Realizační studie popisující současný stav a požadavky uživatelů a obsahující inspiraci z jiných měst z České republiky i zahraničí. Na základě toho navrhuje celkem 53 opatření. Na schválení studie bude navazovat graficko-designérská soutěž na konkrétní podobu jednotlivých informačních a navigačních prvků. Dalším krokem bude testování a pilotování jednotlivých opatření a na základě těchto zkušeností začne nový systém postupně nahrazovat ten dosavadní.

Hlavní cíle projektu:

 • Sjednotit informačně-navigační systémy pro veřejnou dopravu a veřejná prostranství
 • Zvýšit estetickou kvalitu a srozumitelnost informací
 • Zefektivnit a zkvalitnit správu a údržbu jednotlivých prvků informačního systému a ve výsledku zvýšit podíl veřejné dopravy a aktivní mobility a jejich propojování, podpořit snižování závislosti na individuální automobilové dopravě

Časový harmonogram projektu

Jednotný informační systém je dlouhodobý projekt sestávající z několika na sebe navazujících či souběžných aktivit. Na schválení Realizační studie naváže graficko-designérská soutěž, zároveň se budou řešit další dílčí podpůrné projekty pro zahájení fáze testování a následně naváže postupná implementace nového systému.

 • Leden – prosinec 2020 – graficko-designérská soutěž
 • Listopad 2019 – prosinec 2021 – Příprava pilotních projektů, vč. povolovacích procesů a výběrů dodavatelů
 • Leden 2020 – červen 2022 – Realizace pilotu a samotné testování
 • Listopad 2021 – září 2022 – Rámcová příprava celoměstského projektu (jako souboru dílčích projektů tvořících JIS)
 • Červenec – září 2022 – Souhrnné vyhodnocení pilotního provozu
 • Září 2022 – Schválení realizace celoměstského projektu
 • Leden 2023 – Začátek realizace celoměstského projektu JS

Kdo za tím stojí?

Pro město zajišťuje administraci projektu organizace ROPID v úzké spolupráci s dalšími městskými společnostmi.

Realizační studii k JIS pro ROPID zpracovalo konsorcium společností Ernst&Young, PRO CEDOP a Beef Brothers ve spolupráci s odborníky z ČVUT a z Německa.

Zpracovatel úzce spolupracuje s pracovní skupinou JIS, která se skládá ze zástupců ROPID, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Prague City Tourism, Operátora ICT a vybraných odborů Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě stálých účastníků pracovní skupiny zprostředkovávají zapojení členové v konkrétních případech i stanoviska příslušných odborných zaměstnanců či útvarů.

Ke stažení

 • prezentace z CAMPu 26. 11. 2019 (PDF 6,3 MB)
 • Realizační studie