Žákovské jízdné

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující.

Co je žákovské jízdné

Žákovské jízdné se poskytuje na základě usnesení vlády a má přesně stanovená pravidla. V rámci PID se poskytuje pouze ve vnějších pásmech (1–7) nebo pro kombinaci jednoho nebo více vnějších pásem s pásmem 0 (případně s příhraničním pásmem B).

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, případně koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“) do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“).

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v pravidelné veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě. Žákovské jízdné se za výše uvedených určených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. Za součást školy se považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování.

Každý uživatel tohoto typu jízdného musí mít vystaven žákovský průkaz.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

Žákovský průkaz se netýká dětí od 6 do 15 let, juniorů od 15 do 19 let a studentů od 19 do 26 let, kteří využívají pouze městskou dopravu v Praze, tedy mají předplatné v pásmech P a 0 (vč. B) – pro území Prahy.

Ceny jízdenek zvláštních zlevněných pro jednotlivou jízdu

Pokud chcete používat tyto jízdenky, je nezbytné mít vystaven žákovský průkaz. Jízdenky se prodávají pouze u řidičů příměstských autobusů (řady 300 a 400) a nelze je použít ve vlacích PID, a to ani ve vlacích PID s plnou integrací.

Jízdenky nelze v žádném případě použít v pásmu P.
Ceny přestupních jízdenek pro jednotlivou jízdu zvláštních zlevněných:

Počet pásem Časová platnost Cena
Pro žáky
od 6 do 15 let
Pro žáky a studenty
od 15 do 26 let
2 pásma 15 minut 4 Kč 9 Kč
2 pásma 30 minut 6 Kč 13 Kč
3 pásma 60 minut 9 Kč 18 Kč
4 pásma 90 minut 12 Kč 24 Kč
5 pásem 120 minut 15 Kč 30 Kč
6 pásem 150 minut 17 Kč 34 Kč
7 pásem 180 minut 20 Kč 40 Kč
8 pásem 210 minut 23 Kč 46 Kč
9 pásem 240 minut 25 Kč 51 Kč

Přestupní jízdenka zvláštní zlevněné platí:

 • pro příslušný počet pásem, resp. povolené kombinace pásem
 • maximálně po udanou časovou platnost od okamžiku prodeje řidičem
 • pouze ve dnech platnosti uvedených na žákovském průkazu
 • pouze na trase zapsané v žákovském průkazu

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně (tedy jako dvě pásma). Je-li pásmo 0 uvedeno samostatně, započte se jako dvě pásma.

Ceny doplňkových kuponů zvláštních zlevněných

Doplňkové časové kupony BUS+VLAK – zvláštní zlevněné – jsou pro použití v příměstských autobusech i ve vlacích zapojených do systému PID určené pro pražské pásmo „0 a B“ a vnější pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tyto kupony lze použít i samostatně bez kombinace s kuponem pro pásma „P, 0 a B“. Jízdenky nelze v žádném případě použít v pásmu P.

Počet pásem Časová platnost a forma / Cena
Pro žáky od 6 do 15 let
(na pevné kalendářní období)
Pro žáky a studenty od 15 do 26 let
(na pevné kalendářní období)
Měsíční
(karta, papírový kupon)
5měsíční na dané
 pololetí školního roku
(karta, papírový kupon)
Měsíční
(karta, papírový kupon)
5měsíční na dané
 pololetí školního roku
(karta, papírový kupon)
1 pásmo 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1020 Kč
2 pásma 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1590 Kč
3 pásma 260 Kč 1195 Kč 525 Kč 2395 Kč
4 pásma 345 Kč 1590 Kč 690 Kč 3180 Kč
5 pásem 420 Kč 1970 Kč 845 Kč 3945 Kč
6 pásem 500 Kč 2360 Kč 1010 Kč 4725 Kč
7 pásem 585 Kč* 2745 Kč* 1170 Kč* 5490 Kč*
8 pásem 665 Kč* 3135 Kč* 1335 Kč* 6270 Kč*
* = varianta papírový kupon jen v pokladnách ČD

Pokud chcete používat tyto jízdenky, je nezbytné mít vystaven žákovský průkaz a průkazku PID. Průkazku PID lze nahradit čipovou kartou. Do dopisovacího pole na časovém kuponu určeného pro zapsání čísla průkazky PID se pak v tomto případě napíše posledních deset číslic z čísla čipové karty.

Kupony se vydávají pouze s platností na kalendářní měsíc (mimo měsíce červenec a srpen) nebo v podobě 5měsíčních kuponů na dané pololetí školního roku. Platí pouze v rámci zapsané trasy z/do místa bydliště do/z místa školy na žákovském průkazu a pouze ve dnech uvedených na žákovském průkazu.

Na kuponech se doplňuje identifikační číslo průkazky PID (příp. posledních deset číslic z čísla čipové karty – viz výše), pásmová platnost (s tím, že na kuponu pro jedno pásmo není dovoleno vyplnit pásmo 0 nebo B) a na zadní stranu kuponu se vyplňuje číslo žákovského průkazu.

U doplňkových kuponů se pásmo B a 0 počítá jako jedno pásmo a cestující si na kupony do dopisovacích polí zapisují pásmo 0. Tyto kupony pak umožňují i projetí pásma B.

Předprodej zvláštních zlevněných kuponů je ve vybraných předprodejních místech v metru nebo v osobních pokladnách ČD v železničních stanicích a zastávkách.

Jak postupovat pro vystavení průkazky PID

Potřebujete:

 1. žádanku, kterou získáte v předprodejích v metru nebo stáhnout zde, popř. z webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
 2. aktuální fotografii pasového formátu
 3. na žádance potvrzení školy, kterou navštěvujete (platí jen pro studenty od 19 do 26 let)
 4. průkaz totožnosti (do 15 let vyřizuje zákonný zástupce, který předkládá rodný list nebo svůj občanský průkaz, má-li dítě v něm zapsáno)
 5. peníze v hodnotě 30 Kč

S vyplněnou žádankou se dostavíte do některého z vybraných předprodejů v metru, kde se vystavují průkazky PID, a necháte si vystavit průkazku PID. Kdo má průkazku PID vystavenou, používá samozřejmě tuto průkazku, odpovídá-li jeho typu studia.

Jak postupovat pro vystavení žákovského průkazu

Potřebujete:

 1. tiskopis žákovského průkazu (obvykle za 1 Kč)
 2. potvrzení školy – přímo na žákovském průkazu
 3. aktuální fotografii pasového formátu
 4. ověření od kteréhokoli dopravce (obvykle za 40–50 Kč)

Tiskopis žákovského průkazu zakoupíte v pokladnách ČD, ve vybraných předprodejích v metru a též v informačních kancelářích či výdejnách jízdenek některých autobusových dopravců.

Žákovské průkazy jsou potvrzovány (a též prodávány tiskopisy žákovských průkazů) ve vybraných předprodejních místech dopravců PID:

 • Bosák, spol. s r.o. (Dobříš, Příbramská 779)
 • České dráhy, a.s. (všechny osobní pokladny)
 • ČSAD MHD Kladno, a.s. (Kladno, Vrbenského ulice, autobusové nádraží)
 • ČSAD Polkost, spol. s r.o. (Kostelec nad Černými lesy, provozovna náměstí Smiřických 16)
 • ČSAD Střední Čechy, a.s. (Stará Boleslav, autobusové stanoviště; Mělník, autobusové stanoviště; Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 20, informační kancelář)
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (pracoviště Centrální dispečink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 a ve vybraných předprodejních místech ve stanicích metra – Černý Most, Dejvická, Depo Hostivař, Kobylisy, Ládví, Letňany, Roztyly, Skalka, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Zličín)
 • Martin Uher, spol. s r.o. (Mníšek pod Brdy, Řevnická 605, areál dopravce)
 • Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. (Kolín, provozovna Polepská 4; Český Brod – Liblice 171); ČSAP s.r.o. (Nymburk – CK Polabí, Na příkopě 61)
 • PROBO BUS a.s. (Beroun, informační kancelář, Plzeňská 27 (areál Dynastavu); Hořovice, nám. B. Němcové (nad autobusovým nádražím); provozovna Praha-západ, Nádražní 4)
 • ARRIVA PRAHA s.r.o. (ÚAN Florenc; provozovna U Seřadiště 9, Praha 10)

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.