Žákovské jízdné

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující.

Co je žákovské jízdné

Žákovské jízdné se poskytuje na základě usnesení vlády a má přesně stanovená pravidla. V rámci PID se poskytuje pouze v příměstské dopravě, tzn. ve vnějších pásmech (1–7) nebo pro kombinaci jednoho nebo více vnějších pásem s pásmem 0 (případně s příhraničním pásmem B). Pro cestování po Praze mohou žáci a studenti využít nabídky cestování za 0 Kč (do 15 let), případně jízdného kategorií Junior (od 15 do 19 let) a Student (od 19 do 26 let).

Podmínky

Žákovské jízdné platí pouze ve dnech školního vyučování (tedy mimo víkendy a prázdniny), pouze na trase mezi školou a bydlištěm. Každý uživatel tohoto typu jízdného musí mít vystaven žákovský průkaz.

Podrobnosti

Nárok na žákovské jízdné mají žáci a studenti všech škol do věku 26 let (dále jen „žáci“), kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné, vysoké nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia a využívají železniční veřejnou vnitrostátní pravidelnou osobní dopravu k dojíždění z místa trvalého pobytu nebo trvalého bydliště žáka jiného, než je uvedeno v jeho osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, případně koleje, internátu, domova mládeže (dále jen „bydliště“) do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi (dále jen „praktické vyučování“).

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze stanice místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do stanice místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším a zpět. Žákovské jízdné platí i pro jízdu na části trasy mezi těmito místy. V případě přestupu, není-li možné odbavení jedním dokladem, je žák odbaven každým dopravcem zvlášť, včetně dopravců v pravidelné veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě. Žákovské jízdné se za výše uvedených určených podmínek poskytuje v období školního/akademického roku vyznačeného školou na průkazu s výjimkou měsíců července a srpna. Při denním dojíždění je žákovské jízdné přiznáváno pouze v pracovní dny. Za součást školy se považuje i středisko praktického vyučování a pracoviště praktického vyučování.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz, ve kterém bude uvedeno a školou potvrzeno období, v němž jej žák bude používat. V případě ubytování žáka v domově mládeže, internátě nebo koleji může být vydán další žákovský průkaz na základě předložení potvrzení ubytovatele.

Žákovský průkaz

K poskytnutí slevy na zvláštní žákovské jízdné je vždy vyžadován žákovský průkaz. Pozor na to, že samotný žákovský průkaz není jízdním dokladem, jde pouze o potvrzení nároku na slevu. Cestující s platným žákovským průkazem má nárok na snížené ceny jednotlivého jízdného (při nákupu u řidiče), nebo na snížené ceny předplatného jízdného (k průkazce PID nebo na Lítačku).

Žákovský průkaz (dvě varianty, přední a zadní strana)

Žákovský průkaz (dvě varianty, přední a zadní strana)

Jak postupovat pro vystavení žákovského průkazu

Potřebujete:

 1. tiskopis žákovského průkazu (obvykle za 1 Kč)
 2. potvrzení školy – přímo na žákovském průkazu
 3. aktuální fotografii pasového formátu
 4. ověření od kteréhokoli dopravce (obvykle za 40–50 Kč)

Tiskopis žákovského průkazu zakoupíte v pokladnách ČD, ve vybraných předprodejích v metru a též v informačních kancelářích či výdejnách jízdenek některých autobusových dopravců.

Žákovské průkazy jsou potvrzovány (a též prodávány tiskopisy žákovských průkazů) ve vybraných předprodejních místech dopravců PID:

 • ARRIVA CITY s. r. o. (ÚAN Florenc; provozovna U Seřadiště 9)
 • ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. (Dobříš – Příbramská 779, Beroun – informační kancelář Plzeňská 27 (areál Dynastavu), Hořovice – nám. B. Němcové (nad autobusovým nádražím), provozovna Praha-západ – Nádražní 4)
 • České dráhy, a. s. – všechny osobní pokladny
 • ČSAD MHD Kladno a. s. (Kladno, Vrbenského ulice – autobusové nádraží)
 • ČSAD Polkost spol. s r. o. (Kostelec nad Černými lesy – provozovna náměstí Smiřických 16)
 • ČSAD Střední Čechy a. s. (Stará Boleslav – autobusové stanoviště, Mělník – autobusové stanoviště)
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (pracoviště Centrální dispečink MHD, Na Bojišti 5, Praha 2 a ve vybraných předprodejních místech ve stanicích metra – Černý Most, Dejvická, Depo Hostivař, Kobylisy, Ládví, Letňany, Roztyly, Skalka, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Zličín)
 • Martin Uher s. r. o., provozovna Mníšek pod Brdy
 • OAD Kolín s. r. o. (Kolín – provozovna Polepská 4, Český Brod – Liblice 171, Nymburk – CK Polabí – Na příkopě 61)

Ceny jízdenek zvláštních zlevněných pro jednotlivou jízdu

Pokud chcete používat tyto jízdenky, je nezbytné mít vystaven žákovský průkaz (viz výše). Jízdenky se prodávají pouze u řidičů příměstských autobusů (čísla 300 – 699) a nelze je použít ve vlacích.

Počet pásem Časová platnost Cena
Pro žáky
od 6 do 15 let
Pro žáky a studenty
od 15 do 26 let
2 pásma 15 minut 4 Kč 9 Kč
2 pásma 30 minut 6 Kč 13 Kč
3 pásma 60 minut 9 Kč 18 Kč
4 pásma 90 minut 12 Kč 24 Kč
5 pásem 120 minut 15 Kč 30 Kč
6 pásem 150 minut 17 Kč 34 Kč
7 pásem 180 minut 20 Kč 40 Kč
8 pásem 210 minut 23 Kč 46 Kč
9 pásem 240 minut 25 Kč 51 Kč

Přestupní jízdenka zvláštní zlevněné platí:

 • pro příslušný počet pásem, resp. povolené kombinace pásem
 • maximálně po udanou časovou platnost od okamžiku prodeje řidičem
 • pouze ve dnech platnosti uvedených na žákovském průkazu
 • pouze na trase zapsané v žákovském průkazu

V jednotlivém jízdném se pásmo B a pásmo 0 započítává samostatně (tedy jako dvě pásma). Je-li pásmo 0 uvedeno samostatně, započte se jako dvě pásma.

Ceny doplňkových kuponů zvláštních zlevněných

Doplňkové časové kupony BUS+VLAK – zvláštní zlevněné – jsou pro použití v příměstských autobusech i ve vlacích zapojených do systému PID určené pro pražské pásmo „0 a B“ a vnější pásma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jízdenky lze použít samostatně, nebo v kombinaci s předplacenou jízdenkou pro Prahu.

Všechny tyto jízdenky se vydávají pouze na pevné kalendářní období (kalendářní měsíc, nebo pololetí září – leden / únor – červen), nevydávají se na měsíce červenec a srpenPlatí pouze v rámci zapsané trasy z/do místa bydliště do/z místa školy na žákovském průkazu a pouze ve dnech uvedených na žákovském průkazu.

Kupóny jsou na prodejních místech vydávány pouze do 10. dne v měsíci/pololetí (později lze jízdenku zakoupit již jen na pokladnách ČD).

Počet pásem Časová platnost / Cena
Pro žáky od 6 do 15 let Pro žáky a studenty od 15 do 26 let
Měsíční 5měsíční Měsíční 5měsíční
1 pásmo 110 Kč 510 Kč 225 Kč 1020 Kč
2 pásma 170 Kč 795 Kč 345 Kč 1590 Kč
3 pásma 260 Kč 1195 Kč 525 Kč 2395 Kč
4 pásma 345 Kč 1590 Kč 690 Kč 3180 Kč
5 pásem 420 Kč 1970 Kč 845 Kč 3945 Kč
6 pásem 500 Kč 2360 Kč 1010 Kč 4725 Kč
7 pásem 585 Kč* 2745 Kč* 1170 Kč* 5490 Kč*
8 pásem 665 Kč* 3135 Kč* 1335 Kč* 6270 Kč*
* = varianta papírový kupon jen v pokladnách ČD

Pokud chcete používat tyto jízdenky, je nezbytné mít vystaven žákovský průkaz a průkazku PID nebo čipovou kartu (Lítačka).

Na kuponech se doplňuje identifikační číslo průkazky PID (příp. posledních deset číslic z čísla čipové karty), pásmová platnost (s tím, že na kuponu pro jedno pásmo není dovoleno vyplnit pásmo 0 nebo B) a na zadní stranu kuponu se vyplňuje číslo žákovského průkazu.

U doplňkových kuponů se pásmo B a 0 počítá jako jedno pásmo a cestující si na kupony do dopisovacích polí zapisují pásmo 0. Tyto kupony pak umožňují i projetí pásma B.

Předprodej zvláštních zlevněných kuponů je ve vybraných předprodejních místech v metru nebo v osobních pokladnách ČD v železničních stanicích a zastávkách. Prodejní místa znázorňuje následující mapa.

Jak postupovat pro vystavení průkazky PID

Potřebujete:

 1. žádanku, kterou získáte v předprodejích v metru nebo stáhnout zde, popř. z webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.
 2. aktuální fotografii pasového formátu
 3. na žádance potvrzení školy, kterou navštěvujete (platí jen pro studenty od 19 do 26 let)
 4. průkaz totožnosti (do 15 let vyřizuje zákonný zástupce, který předkládá rodný list nebo svůj občanský průkaz, má-li dítě v něm zapsáno)
 5. peníze v hodnotě 30 Kč

S vyplněnou žádankou se dostavíte do některého z vybraných předprodejů v metru, kde se vystavují průkazky PID (mapa), a necháte si vystavit průkazku PID. Kdo má průkazku PID vystavenou, používá samozřejmě tuto průkazku, odpovídá-li jeho typu studia.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.