Čitelná Praha. V porotě mezinárodní soutěže na jednotný informační systém české metropole zasednou odborníci z celého světa

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 16. 07. 2021

Již na konci tohoto léta vyhlásí ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) mezinárodní designérskou soutěž na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Společně s Czechdesign, zkušeným organizátorem designérských soutěží, nyní představuje složení poroty, která rozhodne o vítězi.

 

 

Cíl soutěže

Cílem soutěže je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města. Úkolem designérů proto bude navrhnout komplexní řešení, které usnadní veřejnosti pohyb po metropoli, a to jednotně a srozumitelně.

„Uvědomujeme si, že výsledky soutěže vtisknou novou moderní tvář všemu, co souvisí s městskou mobilitou na dlouhá desetiletí, a proto věnuje Praha tomuto projektu náležitou pozornost. Věřím, že se nový navigační systém stane pro Prahu designovou ikonou, podle které budou lidé z celého světa snadno poznávat naši metropoli a my jim pomůžeme se v ní neztratit,” dodává Petr Tomčík, ředitel městské organizace ROPID, vyhlašovatele soutěže.

Průběh soutěže

Užší dvoukolová soutěž počítá s účastí českých i zahraničních týmů, které se přihlásí s portfolii dosavadních relevantních projektů. Mezinárodní porota složená z respektovaných odborníků následně vybere účastníky, které vyzve do první fáze soutěže.  Úkolem pro vyzvané soutěžící bude v této fázi zpracovat komplexní zadání k vytvoření celkového konceptu informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení hodnotí porota anonymně a do druhé fáze vyzve jen tvůrce nejúspěšnějších návrhů. Přesný počet účastníků obou fází bude blíže specifikován při vyhlášení soutěže.

Porota soutěže a její význam

Porota se skládá ze závislé a nezávislé části v zastoupení 4 ku 5 hlasům. Závislá část zastupuje všechny hlavní aktéry ovlivňující městkou mobilitu v Praze, nezávislí porotci byli osloveni z řad předních domácích i světových odborníků nejen na grafický design nebo architekturu, ale především na komplexní disciplínu informačního a wayfinding designu.

„Naše zkušenosti nám mnohokrát potvrdily, že dobře sestavený tým nezávislých porotců je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících kvalitu a váženost soutěže, přímo ovlivňuje nejen její proces a výsledky, ale také motivaci k přihlášení potenciálních soutěžících. Máme obrovskou radost, že v porotě soutěže zasednou jak čeští, tak zahraniční odborníci, jejichž zkušenosti se skvěle doplňují. Věříme, že vybraný tým porotců významně přispěje k dosažení kvalitního výsledku nové podoby informačního systému Prahy,”   uvedla Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, administrátora soutěže.

Závislá část poroty

V závislé části zasedají zástupci hlavních aktérů vznikajícího jednotného systému, jmenovitě Ing. et Ing. Petr Tomčík (ředitel  ROPID), Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. (radní pro dopravu MHMP),  Rostislav Zapletal, Dis. (specialista architektonických soutěží IPR) a MgA. Anna Švarc (architektka metra, DPP).

Pro obě části poroty jsou stanoveni zástupci, kteří budou účastni celému procesu, zapojí se do hodnocení a mohou v případě potřeby převzít hlasovací právo kteréhokoliv z porotců.

Nezávislá část poroty

Nezávislou část poroty tvoří  čeští i zahraniční odborníci, jejichž zkušenosti a specializaci představujeme níže.

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Pavla Melková je přední česká architektka, výzkumnice a teoretička architektury. Ústředním tématem, který se prolíná jak teoretickou, tak praktickou tvorbou Pavly Melkové, je zkoumání vlivu architektury na člověka a společnost. Na toto téma vydala řadu knih a pravidelně přednáší pro odborníky i veřejnost. Prosazuje veřejný prostor jako důležitou součást měst, která je klíčovým prvkem k tomu, aby se v něm obyvatelé cítili dobře. Od roku 1996 působí v architektonickém ateliéru MCA, který založila společně s doc. ing. arch. Miroslavem Cikánem. Mezi její nejvýznamnější projekty patří Národní památník hrdinů heydrichiády v Praze, revitalizace parku Formalinka v Nuslích nebo revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze, za který dokonce získala společně s kolegou Cikánem absolutní Grand Prix Obce architektů. Od roku 2011 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT.

Jako porotkyně Pavla hodnotí architektonické a urbanistické propojení jednotného informačního systému s veřejným prostorem a jeho působením na člověka.

Veronika Egger

Veronika Egger je rakouská informační designérka, která se soustředí na inkluzivní design a mobilitu již přes 20 let. Zasazuje se o multidisciplinární přístup založený na spolupráci, který vede k dosažení nejlepšího možného řešení pro každého. V roce 1997 založila svou vlastní společnost is-design, která je partnerem několika výzkumných projektů s řadou publikovaných článků na téma mobility a inkluzivního designu. Veronika je členkou představenstva Mezinárodního institutu pro návrh informací (IIID), členkou Institutu pro výzkum komunikace (CRI) a spoluzakladatelkou organizace design for all, která podporuje inkluzivní design v Rakousku. Mezi řadu jejích projektů patří environmentální mapy a mapy tras pro vídeňskou městskou hromadnou dopravu nebo informační a orientační systémy pro veřejné prostředí, jako jsou univerzity, nemocnice, soudní dvory či historické prostory.

Veroničina role v porotě vyžaduje hodnocení funkčnosti celého systému se silným zaměřením na začlenění potřeb každého jedince s cílem usnadnit a zpříjemnit vnímání, přístupnost a srozumitelnost informací, které jsou pro uživatele důležité.

Mike Rawlinson

Mike Rawlinson je projektant a zakládající ředitel společnosti City ID, design studia zaměřeného mimojiné na tvorbu wayfinding systémů sídlícího v Bristolu (Velká Británie), New Yorku a San Franciscu (USA). Má rozsáhlé zkušenosti v design managementu projektů územního plánování, dopravy, městské identity a informační čitelnosti měst. Vedl vývoj mnoha průlomových projektů a strategií v Evropě i jinde ve světě, stál v čele plánování územních, dopravních a informačních systémů světových metropolí jako je Abu Dhabi, Moskva či New York. Mikeovi je připisován vývoj projektu Hnutí Čitelná města (Legible Cities movement) započatý v Bristolu, který se postupně rozšiřuje do celého světa s úsilím zlepšit zkušenosti lidí s jejich městským okolím. V roce 2017 získal prestižní ocenění Royal Designer for Industry od Královské společnosti umění, řemesel a obchodu za svůj koncept Čitelná města a zejména za zlepšení porozumění a zkušenosti společnosti s městským prostředím.

Díky jeho širokým znalostem bude Mikovou rolí v porotě dohled nad komplexní funkčností celého navrženého systému.

doc. MgA. Radek Sidun

Radek Sidun je český grafický designér a typograf. Působí jako renomovaný konzultant mnoha typografických designérů a písmolijen (studií zabývající se tvorbou typografického písma) z celého světa. Společně s Tomášem Brousilem založil písmolijnu Briefcase distribující písma českých autorů. Pozici uznávaného odborníka dokládá i řada ocenění – například zlatá cena za grafiku Radia Wave na prestižní European Design Awards v roce 2013 či certifikát Typographic Excellence od Type Directors Club. Několik let působil jako pedagog v Ateliéru tvorby písma a typografie (na UMPRUM), od roku 2019 zasedá v jejím čele coby prorektor pro komunikaci a mezinárodní vztahy.

Jako porotce Radek hodnotí zejména typografické a grafické zpracování předložených návrhů, jejich čitelnost v různorodých výstupech, provázanost typografie s piktogramy a dalšími grafickými prvky, i celkovou kvalitu grafických návrhů.

Sam Gullam

Sam Gullam je produktový designér specializující se na práci v městském prostředí. Díky letitým zkušenostem umí číst specifické požadavky konkrétních městských systémů a navrhnout fyzické komponenty, které jsou funkční a zároveň odpovídají kontextu místa. Spolu se svým týmem studia Lacock Gullam, které založil v roce 2001, se podílel na vytvoření komplexního pěšího informačního systému Londýna (Legible London Wayfinding) a Bristolu (Bristol Legible City). Oba tyto projekty jsou mezinárodními měřítky pro informační systémy a inspirovaly nespočet světových měst k návrhu svého vlastního jednotného, orientačně-navigačního systému.

Samova klíčová role v porotě bude dohled na propojení jednotlivých komponentů systému, jejich jednoduchou rozpoznatelnost a potenciál akcentovat zásadní orientační body, umožňující snadnou orientaci uživatele. Ten by si měl být schopen díky tomuto systému vytvořit mentální mapu, která bude jeho pomocníkem v pohybu a umožní tak pohodlnější a svobodnější zážitek z města.

Zástupci nezávislé poroty

prof. doc. Ivan Dlabač, M.A

Ivan Dlabač je český designér zaměřující se na průmyslový a produktový design. Při práci uplatňuje své technické a technologické znalosti, díky kterým nachází široké uplatnění v různých odvětvích designu. Je zakladatelem a vedoucí osobností studia Divan Design, kde působí jako technický a výrobní konzultant i jako štábní specialista. Ivan Dlabač a jeho designérské studio ve spolupráci se zdravotnickou firmou LINET navrhuje transportní lůžka, která se stala celosvětovou ikonou zdravotnického prostředí. Produktů, na jejichž podobě studio za svou 23 letou historii pracovalo, je nespočet. Od zubního kartáčku přes zemědělské stroje až po samotné domy. Současně vede jediný ateliér průmyslového designu na pražské UMPRUM.

Jako porotce Ivan hodnotí konstrukční a technologické specifikace 3D modelů, jejich vyrobitelnost a udržitelnost, využití a jejich vhodnost v kontextu městského prostoru.

Filip Blažek

Filip Blažek se věnuje grafickému designu se zaměřením na typografii, pravidelně také přispívá do odborných periodik. Je autorem Typoknihy, která slouží jako průvodce tvorbou tiskovin, je také spoluautorem knihy Praktická typografie. Filip je spoluzakladatelem a členem redakce revue Typo, zabývající se typografií, grafickým designem a vizuální komunikací, provozuje také webový portál Typo.cz věnovaný českému i světovému grafickému designu. Od roku 1999 připravuje pro odbornou veřejnost přednášky na téma písmo a corporate identity.  Mezi jeho úspěšné projekty patří například projekt 365typo. V současnosti vyučuje na pražské UMPRUM a na ARCHIPu.

Jako porotce se Filip specializuje na typografické zpracování předložených návrhů, jejich funkčnost, čitelnost a úspěšnou implementaci na každém výstupu, a to v jakékoliv velikosti i provedení.

Důležité termíny

K vyhlášení soutěže dojde koncem srpna 2021 prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Oznámení o vyhlášení soutěže bude zveřejněno také na profilu Vyhlašovatele, online magazínu Czechdesign i předních českých a zahraničních architektonických a design portálech. Podání soutěžních nabídek bude vyžadováno prostřednictvím portálu tenderarena.cz.

Soutěž bude probíhat do konce tohoto roku, výsledky soutěže budou schváleny Radou hlavního města Prahy a jejich vyhlášení je naplánováno na leden 2022.

Organizátor soutěže

Soutěž organizuje Czechdesign, odborná organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak s designéry spolupracovat, a je předním pořadatelem designérských soutěží.