Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: hlavní město Praha

Nadřízený orgán: Rada hlavního města Prahy

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. prosince 1993 usnesením 33. zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993. Zřizovací listina byla nově vydána a schválena usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25. dubna 2019.

Základním účelem povinného subjektu je zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém území.

Další informace: samostatný článek

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

3. Organizační struktura

samostatný článek

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
kód adresního místa: 21719543

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
kód adresního místa: 21719543

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa: 9:00–11:00

4.4 Telefonní čísla

tel.: +420 234 704 511

fax: +420 224 229 423

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.pid.cz

4.6 Adresa podatelny

Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
kód adresního místa: 21719543

Povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě na následujících nosičích dat: CD, DVD, USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa e-podatelny

sekretariat@ropid.cz (pro veškerou komunikaci)

4.8 Datová schránka

ku79q7n

5. Případné platby lze poukázat

účet č. 2000930004/6000

6. IČO

60437359

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ60437359

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Dopravní plán PID

Standardy kvality PID

8.2 Rozpočet

Další informace: samostatný článek

9. Žádosti o informace

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Elektronicky na adresu: sekretariat@ropid.cz nebo datovou schránkou ku79q7n.

V podrobnostech viz samostatný článek

10. Příjem podání a podnětů

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Elektronicky na adresu: info@pid.cz

Povinný subjekt v této souvislosti upozorňuje, že není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Texty předpisů jsou dálkovým způsobem dostupné v rámci aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv nebo prostřednictvím komerčních aplikací (např. https://www.zakonyprolidi.cz).

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt v rámci své věcné působnosti nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

samostatný článek

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V posledních 2 letech byla vydána následující rozhodnutí:

rozhodnutí Rady hlavního města Prahy ze dne 19. března 2020, č. j. MHMP 459886/2020, kterým byla původně vyměřená úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v celkové výši 10 000 Kč snížena na 5 000 Kč

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací povinným subjektem nejsou licenční smlouvy potřebné.

13.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyla poskytnuta.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

samostatný článek