Podmínky pro on-line přístup k datům a pro využívání dat pro zastávková tabla z informačního systému MPV

verze 1
účinnost od 01.08.2020

Přístup k URL http://www.mpvnet.cz/pid/x/ a http://www.mpvnet.cz/pid/t/ a využití dat získaných příslušným dotazem v protokolu HTTP (dále souhrnně jen „služba“) se řídí následujícími podmínkami, nestanoví-li poskytovatel v konkrétním případě jinak:

 1. Poskytovatelem služby je Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále jen „poskytovatel“).
 2. Uživatelem služby je každá fyzická nebo právnická osoba, která službu jakýmkoliv způsobem využívá nebo o ní poskytuje informace.
 3. Údaje o výše uvedených URL umožňujících přístup ke službě, o rozhraní služby, jakož i o URL s těmito podmínkami jsou neveřejné a je zakázáno je sdělovat třetím osobám, nestanoví-li tyto podmínky jinak.
 4. Službu smí využívat pouze osoba, které (i) poskytovatel sdělil odkaz na URL s těmito podmínkami a (ii) zaslal jí dokumentaci k rozhraní služby. Uživatel je oprávněn pro samotnou technickou realizaci přístupu ke službě a pro využití výstupů ze služby použít třetí osoby disponující příslušnými odbornými znalostmi nebo dovednostmi (např. externí poskytovatel IT řešení); za tímto účelem je uživatel oprávněn takovýmto osobám sdělit v nezbytném rozsahu údaje dle bodu 3 těchto podmínek.
 5. Časový interval mezi jednotlivými dotazy odeslanými uživatelem z jednoho zařízení na jednu URL nesmí být kratší než 15 sekund.
 6. Služba smí být využívána pouze v souladu s dokumentací k rozhraní služby poskytnuté poskytovatelem.
 7. Služba je poskytována bezúplatně.
 8. Služba je poskytována bez jakékoliv záruky. Poskytovatel neodpovídá za dostupnost služby ani za správnost, úplnost nebo přesnost dat. Uživatel nemá v souvislosti s používáním služby a využíváním takto získaných dat za žádných okolností právo na náhradu újmy ani na jakoukoliv jinou kompenzaci.
 9. Poskytovatel je oprávněn službu kdykoliv a bez předchozího upozornění bez náhrady změnit, omezit nebo zrušit.
 10. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek může být poskytování služby příslušnému uživateli nebo skupině uživatelů (např. všem uživatelům přistupujícím z téže IP adresy) kdykoliv a bez předchozího upozornění bez náhrady omezeno nebo zcela odepřeno. Tím není dotčeno právo poskytovatele nebo jiné osoby na náhradu újmy vzniklé porušením těchto podmínek.
 11. Zpracování osobních údajů uživatelů se řídí příslušnými právními předpisy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytovatelem jsou k dispozici on-line na internetových stránkách poskytovatele v sekci „O organizaci“ → „Informace o GDPR“ (https://pid.cz/o-organizaci/informace-o-gdpr/).
 12. Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit.

 

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace