Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky poskytování

Podmínky pro poskytování informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Listinné žádosti se podávají na adresu: ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, elektronické žádosti pak na adresu: sekretariat@ropid.cz nebo datovou schránkou ku79q7n.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s poskytnutím informace dle sazebníku úhrad.

Při vyzvání žadatele k převzetí požadovaných informací je mu zároveň sdělena výše úhrady. Tuto částku žadatel uhradí v hotovosti v pokladně povinného subjektu při převzetí poskytovaných informací, nebo bankovním převodem na číslo účtu 2000930004/6000. V případě platby bankovním převodem bude informace vydána až po předložení dokladu o zaplacení. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost bude odložena.

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti.

Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto prodloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní lhůty.

V záležitostech výslovně neupravených touto směrnicí postupuje povinný subjekt podle příslušných ustanovení zákona. Práva a povinnosti žadatele nebo povinného subjektu vyplývající ze zákona nejsou touto směrnicí nijak dotčena.

SAZEBNÍK úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Materiálové náklady:
  1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:
   Název A4 A3
   jednostranné kopie 2 Kč 2 Kč
   oboustranné kopie 3 Kč 4 Kč
  2. Výtisk z tiskárny počítač:
   jedna stránka 3 Kč
  3. Technický nosič dat:
   CD, DVD 24 Kč

   V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

 2. Náklady na poskytnutí informace spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním:
   za každou započatou 1 hodinu vyhledávání 250 Kč
 3. Poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti:
  standard 26 Kč
  písemné potvrzení prokazující dodání zásilky příjemci (dále jen „dodejka“) 10 Kč
 4. Poštovné za odeslání informace podle váhy s dodejkou – cena celkem:
  do 50 g 39 Kč
  od 51 g do 100 g 47 Kč
  od 101 g do 500 g 49 Kč
  od 501 g do 1 kg 55 Kč
  od 1 kg do 2 kg 61 Kč

  V případě změny ceníku poštovních služeb budou vždy účtovány aktuální sazby poštovného.

 5. Doplňkové služby:
  balné – paušální částka 30 Kč
 6. Určující podmínky:
  1. Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v tomto sazebníku, které nepodléhají DPH.
  2. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  3. Hrazení nákladů je požadováno tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 100 Kč bez nákladů na poštovní služby.
  4. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady.

 

 

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Rok 2024