Standardy kvality PID (metro)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby.

Díky zaváděným standardům je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Vozidlo metra PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení vozů metra PID:

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek a vozík pro invalidy
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení stanic, digitální informační panely, aktuální schémata sítě, výňatek ze a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující)
 • osvětlení, odvětrávání, čistota
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy
 • maximální stáří vozového parku

Stanice metra PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení vstupů do stanic, vestibulů a nástupišť stanic metra PID:

 • základní informační a navigační prvky
 • jízdenkové automaty, označovače jízdenek
 • přesný čas
 • informace o tarifu, jízdních řádech, aktuální schéma sítě
 • bezbariérová zařízení, prvky pro zrakově postižené cestující
 • použití reklamy

Jednotlivé kvalitativní standardy a jejich definice

1.1 Plnění grafikonu

Provoz je zajišťován v souladu s platným grafikonem (bez výpadků).

2.1 Bezbariérovost stanic

Stanice jsou bezbariérově přístupné (minimálně 60 % stanic).

2.2 Garance bezbariérovosti stanic

Bezbariérová přepravní cesta příslušné stanice je plně funkční po celou dobu provozu metra (pokud ne, jsou informace dostupné on-line na internetu).

2.4 Funkčnost označovačů

Označovač jízdenek PID v prostoru stanice je plně funkční, tisk čitelný a obsahově úplný a správný.

3.1 Informování ve vozech metra

Informace ve vozidle (vně i uvnitř) odpovídají předepsanému vybavení, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

3.2 Informování ve stanicích

Informace ve stanici metra odpovídají předepsanému vybavení, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

4.1 Přesnost provozu

Provoz je zajišťován v souladu s platným grafikonem. Provoz je přesný, pohybuje-li se odchylka od jízdního řádu v rozmezí 0 až +59 s. Zároveň se rozlišují intervalová a mimointervalová období (podle délky intervalu, kdy se porovnávají skutečné odjezdy buď s platným grafikonem, nebo s odjezdem předchozího vlaku). Standard je splněn, jede-li 95 % sledovaných spojů v toleranci pro přesný provoz.

5.1 Chování staničního personálu

Provozní personál se chová slušně, vstřícně a přátelsky bez hrubého porušení pravidel slušného chování. Staniční personál ochotně a aktivně podává relevantní informace cestujícím a je jim nápomocen při případných potížích.

5.2 Ústrojová kázeň

Staniční a vlakový personál je po celou pracovní dobu oděn v čistém stejnokroji dopravce.

6.1 Čistota a komfort vozidel

Interiér i exteriér vozidla je při výjezdu z depa čistý, udržovaný, upravený, bez poškození jeho součástí, bez neodstraněných a odpudivých prvků. Dopravce odstraňuje v rámci svých možností a v co nejkratším čase po zjištění prvky graffiti a nelegální nálepky vně i zevnitř vozidla. Větrání i osvětlení vozidla je funkční.

6.2 Čistota stanic

Prostory stanice jsou udržovány čisté a schůdné i za zhoršených klimatických podmínek, všechny informační prvky, zastávkové jízdní řády a provozní informace jsou dobře čitelné.

7.1 Rizikové situace

Cestující se ve vozidle a ve stanici nesetká se situací, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost, zdraví či život.

8.1 Stáří vozidel

Minimálně 75 % vozidel v evidenci dopravce není starší než 30 let (týká se nově pořízených vozidel) nebo 20 let (týká se vozidel po rekonstrukci), žádné vozidlo nesmí být starší než 40 let.

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality probíhá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

Přílohy

Dokumenty ke stažení