Standardy kvality PID (tramvaje)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby.

Díky zaváděným standardům je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Vozidlo tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení tramvaje PID:

 • poměr počtu sedících a stojících cestujících
 • místo pro kočárek a vozík pro invalidy
 • informační a odbavovací systém (např. hlášení zastávek, digitální informační panely, zobrazovač času a pásma, označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující)
 • evidenční čísla a logo PID
 • osvětlení, topení, odvětrávání
 • minimální procento bezbariérově přístupných vozidel na linkách
 • vybavení pro zrakově postižené cestující
 • pravidla pro umístění reklamy
 • maximální stáří vozidla

Zastávka tramvaje PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení zastávky tramvaje PID:

 • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
 • kombinace barev: červená, modrá, bílá
 • zastávkový informační systém (název a charakter zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb atd.)
 • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
 • podmínky pro informační vitrínu v zastávkovém přístřešku

Jednotlivé kvalitativní standardy a jejich definice

1.1 Plnění grafikonu

Provoz je zajišťován v souladu s platným grafikonem (bez výpadků)

1.2 Dodržení kapacity vozidla

Spoj je zajišťován vozidlem předepsané nebo vyšší kapacity.

2.1 Bezbariérovost vozidel

Dopravce provozuje bezbariérově přístupná vozidla (minimálně 20 % vozového parku)

2.2 Garance bezbariérových spojů

Spoje, vyznačené v jízdním řádu (garantované spoje), jsou zajištěny bezbariérově přístupným vozidlem.

2.3 Bezbariérovost zastávek

Minimálně 10 % zastávek je bezbariérově přístupných plně, minimálně 50 % částečně.

2.4 Obsloužení zastávek

Vozidlo obsluhuje zastávky v případě potřeby výstupu / nástupu.

2.5 Funkčnost označovačů

Označovač jízdenek PID je plně funkční, tisk čitelný a obsahově úplný a správný.

3.1 Informování ve vozidlech

Informace ve vozidle (vně i uvnitř) odpovídají předepsanému vybavení, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

3.2 Informování na zastávkách

Informace na zastávce odpovídají manuálu pro zastávku PID, jsou kompletní, aktuální a čitelné.

4.1 Přesnost provozu

Provoz je zajišťován v souladu s platným jízdním řádem. Provoz je přesný, pohybuje-li se odchylka od jízdního řádu u nácestné zastávky v rozmezí 0 až +179 s, u výchozí zastávky 0 až +59 s. Standard je splněn, jede-li 80 % sledovaných spojů v toleranci pro přesný provoz.

4.2 Přestupní vazby

Řidiči dodržují předepsané návaznosti a přestupy vyznačené ve vozovém jízdním řádu.

5.1 Chování jízdního personálu

Provozní personál se chová slušně, vstřícně a přátelsky bez hrubého porušení pravidel slušného chování. Provozní personál nesmí během pobytu ve vozidle kouřit.

5.2 Ústrojová kázeň

Provozní personál je po celou pracovní dobu oděn v čistém stejnokroji dopravce.

6.1 Čistota vozidel

Interiér i exteriér vozidla je při výjezdu na výkon čistý, udržovaný, upravený, bez poškození jeho součástí, bez neodstraněných a odpudivých prvků. Dopravce odstraňuje v rámci svých možností a v co nejkratším čase po zjištění prvky graffiti vně i zevnitř vozidla.

6.2 Čistota zastávkových zařízení

Zastávkový označník a jeho příslušenství je udržováno čisté, všechny informační prvky, zastávkové jízdní řády a provozní informace jsou dobře čitelné.

7.1 Rizikové situace

Cestující se ve vozidle nesetká se situací, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost, zdraví či život.

8.1 Stáří vozidel

Minimálně 60 % vozidel v evidenci dopravce není starší než 20 let, žádné vozidlo nesmí být starší než 30 let.

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality se provádí čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

Přílohy

Dokumenty ke stažení