Standardy kvality PID (přívozy)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby.

Pomocí zaváděných standardů bude možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat. Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny provozovatele přívozů PID. Aktualizace standardů kvality by měla probíhat jednou ročně po projednání se všemi zúčastněnými stranami.

Plavidlo přívozu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení plavidla přívozu PID:

  • sledování polohy plavidla pomocí GPS
  • informační a odbavovací systém (např. označovače, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID a další pokyny pro cestující podle manuálu)
  • logo PID

Přístaviště přívozu PID

Obecné podmínky, které stanovují následující vzhled a vybavení přístaviště přívozu PID:

  • základní rozměry a vzhled zastávkového označníku podle manuálu
  • kombinace barev: červená, modrá, bílá
  • zastávkový informační systém (název zastávky, označení linek včetně směrů, přestupních vazeb, tarifní pásmo atd.)
  • zastávkové jízdní řády (umístění, ochrana proti povětrnostním vlivům a vandalismu)
  • podmínky pro nástupní prostor a přístupové cesty k plavidlu

Jednotlivé kvalitativní standardy a jejich definice

1.1 Plnění jízdního řádu

Provoz je zajišťován v souladu s platným jízdním řádem (tzn. provoz dle spojů v jízdním řádu, u linek s režimem na požádání i spojů dle požadavku cestujících.

1.2 Dodržení kapacity plavidla

Spoj je zajišťován po celou dobu a v celé délce plavidlem předepsané nebo vyšší kapacity.

2.1 Bezbariérovost plavidel

Dopravce provozuje bezbariérově přístupná vozidla (viz terminologie).

2.2 Garance bezbariérových spojů

Spoje, vyznačené v jízdním řádu mezinárodním symbolem pro přepravu osob na vozíku pro invalidy (garantované spoje), jsou zajištěny po celou dobu a v celé délce bezbariérově přístupným plavidlem.

2.3 Bezbariérovost přístavišť

Přístaviště jsou bezbariérově přístupná (viz terminologie).

2.4 Obsloužení přístavišť

Plavidlo obsluhuje přístaviště určená pro daný spoj. Cestujícím je umožněn (časově i místně) bezproblémový výstup / nástup, pokud to provozní situace umožňuje.

2.5 Prodej a kontrola jízdních dokladů

Obsluha plavidla prodává jízdenky v souladu se SPP PID a Tarifem PID, případně tarifem dopravce. Platné jízdenky vydává jako protihodnotu k předané hotovosti cestujícími (přiměřená hotovost ve smyslu SPP PID). Obsluha plavidla také důsledně kontroluje tarifní kázeň cestujících (platnost předložených jízdních dokladů).

2.6 Funkčnost označovačů

Označovač jízdenek PID je plně funkční, tisk čitelný a obsahově úplný a správný. Obsluha plavidla je povinna před vyplutím na výkon zkontrolovat správnou funkčnost označovačů na plavidle.

3.1 Informování na plavidle

Informace na plavidle (vně i uvnitř) odpovídají Obecným podmínkám pro plavidlo přívozu PID (součást standardů kvality PID), jsou kompletní, aktuální a čitelné.

3.2 Informování na přístavištích

Informace na přístavišti odpovídají Obecným podmínkám pro přístaviště přívozů PID (součást standardů kvality PID), jsou kompletní, aktuální a čitelné.

4.1 Přesnost provozu

Provoz je zajišťován v souladu s platným jízdním řádem. Provoz je přesný, pohybuje-li se odchylka od jízdního řádu u nácestné zastávky v rozmezí 0 až +179 s.

5.1 Chování obsluhy plavidla

Obsluha plavidla se chová slušně, vstřícně a přátelsky bez hrubého porušení pravidel slušného chování, komunikace v českém nebo slovenském jazyce. Spolupracuje v rámci svých kompetencí s orgány přepravní a dopravní kontroly pověřených pracovníků dopravce a objednatele. Provozní personál nesmí během pobytu na plavidle a na přístavišti v prostoru pro cestující kouřit.

5.2 Ústrojová kázeň

Obsluha plavidla je po celou pracovní dobu oděna v čistém stejnokroji dopravce.

6.1 Čistota plavidel

Interiér i exteriér plavidla čistý, udržovaný, upravený, bez odpudivých prvků.

6.2 Čistota přístavišť

Přístaviště a jeho bezprostřední okolí (přístavní můstek, molo, přístupová cesta k nim) je udržováno čisté a nepoškozené, bez odpadků, nežádoucí zeleně či naplavenin.

7.1 Rizikové situace

Cestující se na plavidle nebo na přístavišti nesetká se situací, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost, zdraví či život. Technický stav plavidla a přístaviště odpovídá platným právním předpisům, případné závady je nutno ihned odstranit.

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých standardů kvality se předpokládá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

Přílohy

Dokumenty ke stažení