Zřizovací listina organizace ROPID

Zřizovací listina příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1110 ze dne 22.6.2010, ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze dne 16.9.2010, změnou schválenou usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/66 ze dne 6.9.2018 a změnou schválenou usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25.4 2019.

ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace
Regionální organizátor pražské integrované dopravy

(dále jen „organizace“)

Čl. I – Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

Čl. II

 1. Název a organizace – Regionální organizátor pražské integrované dopravy
 1. Zkrácený název organizace – ROPID

Čl. III – Sídlo organizace

Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1, Staré Město

Čl. IV – Identifikační číslo organizace

60437359

Čl. V – Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Čl. VI – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 1. Vymezení hlavního účelu:
  1. Zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému veřejných služeb v přepravě cestujících.
  2. Tvorba integrovaného dopravního systému na území hlavního města Prahy, a pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy, ve spolupráci s příslušnými orgány či organizacemi Středočeského kraje i jeho propojení s dopravním systémem Středočeského kraje a tvorbu a zajištění fungování jednotného integrovaného dopravního systému vyššího stupně (IDS) při respektování stanoveného právního rámce.
 2. Předmět činnosti:
  1. Příprava a zpracovávání návrhu plánu dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy a jeho aktualizace pro jeho projednání v orgánech hlavního města Prahy, zajišťování a realizace úkolů vyplývajících z tohoto plánu i z dalších zájmů a potřeb hlavního města Prahy v oblasti dopravní obslužnosti.
  2. Analyzování potřeb komplexní nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících na území hlavního města Prahy včetně vazeb v rámci IDS z hlediska nároků na jednotlivé druhy dopravy.
  3. Vytváření komplexní nabídky integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících jako vzájemně propojených dopravních služeb na území hlavního města Prahy s potřebnými návaznostmi na území Středočeského kraje při respektování teritoriální působnosti orgánů obou územněsprávních celků.
  4. Zpracovávání návrhů tarifních a odbavovacích systémů hromadné dopravy osob a zprostředkování jejich realizace po předchozím projednání s příslušnými státními orgány a orgány samosprávy.
  5. Zabezpečování kooperace v nabídce veřejných služeb v přepravě cestujících na území hlavního města Prahy zajišťovaných dopravci v systému IDS tak, aby tyto služby byly ekonomicky a logisticky optimální a odpovídaly potřebám dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy
  6. Stanovování výše příspěvků dopravců na systémové náklady ROPID spojené s jejich začleněním do nabídky integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.
  7. Správa a aktualizace databáze dopravců, kteří se podílejí na nabídce integrovaných veřejných služeb v dopravě v IDS, předávání informací o této nabídce do regionálních i celostátních informačních systémů.
  8. Provozování a rozvoj nácestných zastávek, autobusových stanovišť a terminálů veřejné dopravy, správa a provoz objektů, informačních a naváděcích systémů včetně označníků zastávek a zařízení pro poskytování služeb veřejnosti.
  9. Uzavírání smluv jménem hlavního města Prahy o užívání autobusových stanovišť a nácestných zastávek, kontrola plnění těchto smluv včetně vymáhání smluvních
   sankcí.
  10. Vydávání, zajišťování a distribuce informačních a propagačních materiálů, publikací a tiskovin k organizaci a nabídce veřejných služeb v přepravě cestujících v IDS včetně audiovizuálních pořadů.
  11. Uzavírání smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území hlavního města Prahy na stanovené období jménem hlavního města Prahy s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a. s. při splnění zákonných podmínek, v rozsahu schváleného objemu dopravních výkonů a rozpočtových prostředků hlavního města Prahy.
  12. Realizace nabídkových řízení na výběr dopravce a uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci IDS s vybranými dopravci jménem hlavního města Prahy, a v souladu s příslušnou legislativou a v rozsahu schválených rozpočtových prostředků hlavního města Prahy.
  13. Uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci IDS s dopravci jménem hlavního města Prahy na základě přímého zadání v souladu s příslušnou legislativou a v rozsahu schválených rozpočtových prostředků hlavního města Prahy.
  14. Kontrola plnění uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s dopravci na území hlavního města Prahy včetně vymáhání smluvních sankcí.
  15. Zastupování hlavního města Prahy před dohledovými orgány při výkonu dohledu nad dodržováním zákona č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na základě uděleného zmocnění.
  16. Zpracovávání problematiky dotačních titulů v oblasti podpory dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy pro potřeby orgánů hlavního města Prahy a administrace případného zapojení do plnění z těchto titulů nebo i pro projekty, kdy je organizace způsobilým příjemcem finančních prostředků z těchto titulů.
  17. Plnění informačních povinností za hlavní město Prahu stanovených zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících pro objednatele veřejných služeb v přepravě cestujících na území hlavního města Prahy.
  18. Rozvoj perspektivních systémů dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy včetně vytváření modelů integrace dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy s územím Středočeského kraje a vzdělávací a osvětová činnost o těchto systémech dopravní obslužnosti.
  19. Spolupráce s Ministerstvem dopravy při začleňování dopravní obslužnosti zajišťované veřejnou drážní dopravou vlaky celostátní dopravy nadregionálního nebo mezinárodního charakteru do integrovaného dopravního systému na území hlavního města Prahy a do IDS.
  20. Organizování veřejných služeb v přepravě cestujících včetně ekonomiky dopravy.
  21. Realizace nabídkových řízení na výběr poskytovatele a uzavírání smluv o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace jménem hlavního města Prahy, v rozsahu schválených rozpočtových prostředků hlavního města Prahy.
  22. Kontrola plnění uzavřených smluv o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu orientace s poskytovatelem včetně vymáhání smluvních sankcí.
  23. Uzavírání darovacích smluv jménem hlavního města Prahy, jejichž předmětem je poskytnutí bezplatné přepravy nebo slevy z jízdného na území hlavního města Prahy v rámci systému Pražské integrované dopravy, po schválení Radou hlavního města Prahy.

Čl. VII – Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná za organizaci samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Čl. VIII – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření

Organizaci není předáván k hospodaření žádný nemovitý majetek. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31.12.2017, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31.12.2017 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31.12.2017 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.

Čl. IX – Vymezení majetkových práv organizace

 1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
  1. majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině,
  2. nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
  3. při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zřizovací listiny,
  4. uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů.

  Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

 2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon činěn.
 3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
  1. využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
  2. svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
  3. svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  4. chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,
  5. využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
 4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
 5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.

Čl. X – Doplňková činnost organizace

Okruhy doplňkové činnosti organizace se vymezují na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů následovně:

 1. Příprava a zpracovávání návrhů plánů dopravní obslužnosti území obcí či krajů
 2. Vytváření modelů integrovaných dopravních systémů
 3. Zpracovávání návrhů tarifních systémů
 4. Vydávání, zajišťování a distribuce informačních a propagačních materiálů, včetně audiovizuálních pořadů
 5. Zpracovávání vzorových smluv o veřejné přepravě cestujících
 6. Vzdělávací, poradenská a osvětová činnost o systémech dopravní obslužnosti.

Čl. XI – Zajištění kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.

Čl. XII – Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. XIII – Závěrečná ustanovení

 1. Organizace byla zřízena ke dni 1.12.1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25.11.1993.
 2. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze dne 16.9.2010 a nabývá účinnosti dnem 16.9.2010.
 3. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/66 ze dne 6.9.2018 nabývá účinnosti dnem 1.10.2018.
 4. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Regionální organizátor pražské integrované dopravy schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 6/14 ze dne 25.4.2019 nabývá účinnosti dnem 1.5.2019.