Standardy kvality PID (autobusy)

Standardy kvality Pražské integrované dopravy (PID) stanovující jednotnou úroveň kvality poskytovaných služeb vycházejí z  doporučení evropské normy ČSN EN 13 816 a také ze současných finančních možností objednatelů dopravy. Standardy byly nastaveny podle zjištěných klíčových potřeb cestujících tak, aby se mohly stát základem smlouvy se zákazníkem o minimální jednotné úrovni poskytované kvality služby. Pomocí zaváděných standardů je možné sledovat, vyhodnocovat a porovnávat plnění jednotlivých aspektů služby a pomocí dalších vyplývajících opatření jejich kvalitu trvale zlepšovat.

Standardy kvality PID jsou závazným dokumentem pro všechny dopravce PID. Standardy se také stanou základem pro určení kvalitativních kritérií pro připravovaná výběrová řízení na jednotlivé autobusové linky PID.

Na území Prahy a Středočeského kraje se pohybuje nemalé množství autobusů veřejné hromadné dopravy. Standardy kvality PID – Autobusy PID jsou dokumentem, který zajišťuje, že cestující na první pohled pozná autobus patřící do systému PID, v němž platí přepravní podmínky Pražské integrované dopravy. Tyto autobusy musí splňovat organizátorem definované požadavky na vybavení a vzhled a přináší tak cestujícím jednou úroveň kvality cestování.

Standardy kvality PID – Autobusy platné pro období 2019 až 2028

Standardy kvality PID – Autobusy PID platné pro období 2019 až 2028, jsou nedílnou součástí nově podepisovaných či prodlužovaných smluv. Byly schváleny Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1297 dne 5. 6. 2018. Schválení Radou Středočeského kraje se očekává v nejbližších měsících.

Ke stažení: Standardy kvality PID – Autobusy

Základní dokument, ve kterém naleznete jednotlivá ustanovení specifikující požadavky na kvalitu autobusů PID a sadu indikátorů, kterými se tyto požadavky vyhodnocují.

Pro rozsáhlost dokumentu začínají od roku 2019 platit tzv. návazné přílohy, které doplňují jednotlivá ustanovení Standardů kvality PID – Autobusy PID:

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – Příměstské a regionální autobusy PID
Manuál jednotného vzhledu vozidel PID – Městské autobusy PID

Manuál jednotného vzhledu vozidel PID definuje požadavky na vzhled exteriéru a interiéru vozidel, včetně informačních prvků.

Zastávky BUS – Výtah ze Standardu zastávek PID

Výtah ze Standardu zastávek PID informativně uvádí možnosti technického uspořádání nosičů označníků zastávky a jejich příslušenství, vhodných k instalaci normativně předepsaného označení a předepsaného jednotného obsahového provedení zastávkových informačních prvků.

Standard zastávek PID

Manuál pro navrhování kvalitních zastávek a přestupních bodů veřejné dopravy.

Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID

Příloha specifikující technické a vizuální požadavky na jednotlivá odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID.

Podmínky certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID 

Příloha popisující certifikační proces pro zařízení používaná v systému PID a podmínky pro udělení certifikátu.

Seznam zařízení certifikovaných pro provoz v PID (na vyžádání)

Příloha obsahuje seznam zařízení, která je možné používat v systému PID. Seznam je zasílán na vyžádání na e-mailové adrese certifikace@ropid.cz.

Podmínky certifikačního procesu vozidel pro provoz v PID (Platí ode dne vyhlášení)

Příloha platí ode dne vyhlášení.

Seznam vozidel certifikovaných pro provoz v PID (Platí ode dne vyhlášení)

Seznam platí od dne vyhlášení.

Standardy kvality PID – Autobusy platné do roku 2019

Stávající Standard kvality PID – Autobusy PID je závazný dokument pro všechny dopravce PID platný do roku 2019:

Standardy kvality PID – Autobusy (platné od roku 2016 do roku 2019)
Manuál jednotného vzhledu vozidel (příloha Standardu kvality, platné do roku 2019)

Měření a vyhodnocování

Měření jednotlivých standardů probíhá buď formou sběru dat od dopravců (například o plnění grafikonu), nebo pomocí tzv. fiktivních zákazníků, kteří mají za úkol sledovat jednotlivé měřené aspekty v terénu (například informování nebo čistota). Doplňkové měření některých standardů probíhá v rámci kontrolní činnosti ROPID. Vyhodnocení plnění jednotlivých indikátorů kvality se předpokládá čtyřikrát ročně, vždy po uplynulém čtvrtletí.

 

Vrátit se na úvodní stranu Standardů kvality PID