Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

Oznamování podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice 1937“)

Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů (tzv. whistleblowerů).

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní nebo jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují. Ochrana oznamovatelů je základním prostředkem boje proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

Kdo může oznamovat

Oznámení může podat fyzická osoba (oznamovatel) a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu s výše uvedenou Směrnicí 1937 rozumí zejména:

 • zaměstnání (pracovněprávní vztah, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr),
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán, tzv. „volený orgán“,
 • odborná praxe, stáž,
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
 • ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oblasti oznámení

Ochrana oznamovatelů se týká oznámení v následujících oblastech:

 1. zadávání veřejných zakázek,
 2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 4. bezpečnost dopravy;
 5. ochrana životního prostředí;
 6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 8. veřejné zdraví;
 9. ochrana spotřebitele;
 10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Ochrana osob

K oznámením a jejich obsahu nemá přístup nikdo jiný než určená příslušná osoba. Oznámení je uchováváno tak, aby nebyla ohrožena totožnost oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu pokud:

 1. měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé. Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé, takovéto jednání může být sankcionováno.
 2. oznámené informace spadaly do oblasti působnosti Směrnice 1937, a
 3. oznámení bylo podáno v souladu se Směrnicí 1937 buď prostřednictvím oznamovacího systému, nebo uveřejněno při splnění níže uvedených podmínek, případně bylo podáno přímo jiným příslušným orgánům veřejné moci.

Podmínkou pro založení ochrany však je, aby oznamovatel jednal s důvěrou v pravdivost oznamovaných informací. V opačném případě se vystavuje riziku postihu pro veřejnoprávní či soukromoprávní delikt, kterého se oznámením dopustil (např. trestný čin pomluvy či křivého obvinění).

Je zakázáno vůči oznamovateli uplatnit odvetná opatření. Odvetným opatřením se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které je vyvolané oznámením a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Opatření na ochranu oznamovatele se vztahuje přiměřeně i na další osoby dle čl. 4 odst. 4 Směrnice 1937.

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou pro vyřízení daného oznámení zjevně nepodstatné, se nezpracovávají, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány.

Interní oznamovací kanál – vnitřní oznamovací systém

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, zřídil vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení. Oznámení je přijímáno v následujících formách:

 • prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@ropid.cz
 • listinné oznámení je možné zaslat v zalepené obálce s označením „Whisteblowing – neotvírat – výhradně k rukám příslušné osoby“ na adresu ROPID, Rytířská 10, Praha 1 110 00
 • osobně – ústně u příslušné osoby

Příslušnou osobou, která přijímá, prošetřuje a navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního jednání je Mgr. Monika Sedmerová, pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Oznámení lze podat zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními nebo nemožností vyzvat oznamovatele k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací.

Externí oznamovací kanál – externí oznamovací systém

Oznamovatel může učinit oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení lze učinit zde. Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Žádoucí je však podat oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Zveřejnění oznámení, tj. zpřístupnění informací o porušení veřejnosti

Oznamovatel může oznámení uveřejnit, nastane-li jeden z níže uvedených případů:

 1. v návaznosti na podané oznámení prostřednictvím vnitřního nebo externího oznamovacího systému nebylo ve stanovených lhůtách přijato vhodné opatření,
 2. nečinností by mohlo dojít k ohrožení významného veřejného zájmu, např. z důvodu nebezpečí z prodlení,
 3. není možné bez podstoupení zvýšeného rizika (například zničení důkazů, maření řádného posouzení oznámení či postihu oznamovatele) podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.

Lhůty pro vyřízení oznámení

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud o to výslovně požádal, pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti či pokud bylo oznámení učiněno anonymně.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení jeho oznámení (o výsledku prošetření a o plánovaných či přijatých opatřeních) do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.

Za den doručení oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno na ROPID (razítko na obálce) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení. U e-mailových oznámení je dnem doručení datum uvedené v záhlaví e-mailu. V případě ústního podání oznámení se za den doručení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou.