Pokuty

Stav k 1.9.2023

Nedodržení tarifní kázně a obecně Smluvních přepravních podmínek Pražské integrované dopravy je řešeno formou přirážek k jízdnému. Kontrolu dodržování přepravních podmínek mohou provádět pověření pracovníci dopravců PID a také další subjekty, které mají příslušnou smlouvu s dopravci. Přepravní kontrolu provádí zejména pracovních Dopravního podniku hl. m. Prahy, pracovníci IDSK, ve vlacích jsou přepravní kontrolou pověření pracovníci dopravce. Na železnici platí odlišné smluvní přepravní podmínky než v ostatních druzích Pražské integrované dopravy.

V případě provedení přepravní kontroly IDSK či jiným subjektem než DPP je způsob úhrady přirážky uveden na “Zápise o provedené přepravní kontrole” tohoto subjektu. Tento subjekt neposkytuje možnost úhrady přes e-shop DPP, bezhotovostní platbu na účet DPP ani platbu v doplatkové pokladně DPP.

Za co můžu zaplatit přirážku (pokutu)?

Pokud provádí kontrolu pracovníci dopravce (např. ve vlacích ČD), určují výši a podmínky přirážky (pokuty) Smluvní přepravní podmínky dopravce.

Na mezikrajských linkách po území Libereckého kraje může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.

1. Pokud se neprokážu platným jízdním dokladem:  Doklad 1000 Kč

1500 Kč – základní přirážka (pokuta) při přepravě cestujícího bez platného jízdního dokladu, která se snižuje na 1000 Kč, když je zaplacena na místě kontroly nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně.

2. Pokud znečistím nebo poškodím vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, ohrožuji bezpečnost nebo plynulost dopravy, případně jinak porušuji zákon nebo Smluvní přepravní podmínky PID:

1000 Kč – přirážka za porušení ustanovení Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 266/1994 Sb., Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. a Smluvních přepravních podmínek PID. Přirážka (pokuta) se nesnižuje!

3. Při nezaplacení přepravného za zavazadlo nebo za psa: Doklad 200 Kč

400 Kč – základní přirážka při nezaplaceném přepravném (za zavazadlo a psa), která se snižuje na 200 Kč, když je zaplacena na místě kontroly, nebo nejpozději 15. kalendářní den ode dne kontroly v doplatkové pokladně.

4. Pokud jsem si zapomněl časovou jízdenku nebo doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného nebo doklad o nároku na bezplatnou přepravu:

50 Kč – přirážka při zapomenuté časové jízdence, která byla vydána na základě poskytnutých osobních údajů, s měsíční nebo delší dobou platnosti a platné v době kontroly, nebo dokladu o nároku na zvláštní ceny jízdného nebo doklad o nároku na bezplatnou přepravu. Tuto skutečnost je nutné prokázat v doplatkové pokladně mezi následujícím pracovním dnem od 12:30 až 15. kalendářním dnem od uložení přirážky.

Upozornění: Nárok na přirážku 50 Kč nevzniká u jízdenek s kupónem zakoupeným po provedené přepravní kontrole a v případě převzetí dluhu za druhou osobu.

Kde najdu doplatkovou pokladnu?

Níže uvedené informace se vztahují pouze na přepravní kontrolu provedenou pracovníky DP Praha.

Doplatková pokladna se nachází v přízemí budovy Centrálního dispečinku Dopravního podniku (Na Bojišti 5, Praha 2; stanice metra I. P. Pavlova) – přepážky č. 10 a 11. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí a v úterý od 10:00 do 17:30 a ve středy a ve čtvrtek od 8:00 do 18:00 a v pátek od 8:00 do 15:00.

Kdy mohu v doplatkové pokladně zaplatit?

Níže uvedené informace se vztahují pouze na přepravní kontrolu provedenou pracovníky DP Praha.

Postih v doplatkové pokladně je možné zaplatit nejdříve následující pracovní den po provedené kontrole od 12:30. V případě odebrané časové jízdenky ji lze vyzvednout v tomtéž období po předložení Zápisu o provedené přepravní kontrole a zaplacení snížené přirážky.

Upozornění: Prokáže-li se cestující při přepravní kontrole padělaným jízdním dokladem (napodobeninou jízdního dokladu), jízdním dokladem pozměněným či upraveným, snížení přirážky se neposkytuje! Platby dlužných částek (přirážky, pokuty) poštovními složenkami na adresu doplatkové pokladny provádět nelze!

Platby v doplatkové pokladně je možno provádět v hotovosti nebo platební kartou osobně nebo jinou osobou, pověřenou cestujícím.

Poznámka: Úhradu dlužných částek lze provést také bankovním převodem. Číslo účtu spolu s dalšími podrobnostmi obsahuje na své rubové straně Zápis o provedené přepravní kontrole.

Dodatek: Některé druhy přirážek lze zaplatit i přes e-shop DPP.

Další informace o platbách – viz web DPP.

Co se stane, pokud pokutu neuhradím do 15 kalendářních dnů od uložení?

Nevyužijete-li možnost zaplatit uloženou přirážku (pokutu) ve snížené výši a jízdné v doplatkové pokladně do 15 kalendářních dnů od udělení postihu, jsou podklady z přepravní kontroly předávány inkasní společnosti k dalšímu vymáhání, včetně řešení pohledávek z přepravy občansko-právní cestou u místně příslušného soudu.

Pohledávkou z přepravy se rozumí nezaplacené jízdné a přirážka k jízdnému (pokuta), jakož i další náklady, které vzniknou v rámci vymáhacího procesu (vztahuje se na nezaplacené případy).

Jak poznám osobu oprávněnou kontrolovat platnost jízdních dokladů?

Níže uvedené informace se vztahují pouze na přepravní kontrolu provedenou pracovníky DP Praha.

Platnost jízdních dokladů může kontrolovat osoba pověřená dopravcem, tj. řidič nebo přepravní kontrolor, vybavený kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce (dále jen pověřená osoba).

U všech případů, kdy cestující nezaplatí uloženou přirážku (pokutu) na místě kontroly pověřená osoba zjistí osobní údaje cestujícího a vyplní „Zápis o provedené přepravní kontrole“ (ZOPPK), jehož kopii předá cestujícímu a originál po ukončení služby odevzdá na příslušné pracoviště DP.

Určení pracovníci vyznačí na ZOPPK datum příjmu a předepsané údaje zavedou do počítačové databáze dlužníků DP, přičemž ke každému případu je automaticky přiděleno jednací číslo, pod kterým je každý případ veden z hlediska jeho vývoje. Po této operaci jsou pak originály ZOPPK průběžně předávány do doplatkové pokladny DP.

Upozornění: Osobní údaje cestujících, kteří při kontrole neuhradili uloženou přirážku přímo na místě kontroly, jsou vedeny v automatizovaném systému DP v souladu s ustanovením § 5, odst. 2, písm. e) zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v tomto smyslu mohou být použity pro vymáhání dlužné částky a také předávány advokátní kanceláři, soudům a exekutorům.

Přepravní kontrola pracovníky IDSK

Kontrolou dodržování tarifních a přepravních podmínek jsou ve vnějších tarifních pásmech příměstských autobusových linek pověřeni také přepravní kontroloři Integrované dopravy Středočeského kraje, p. o. (IDSK)

Přepravní kontrolor se při kontrole prokazuje kontrolním odznakem IDSK se třímístným identifikačním číslem. Na vyžádání je přepravní kontrolor povinen předložit kontrolovanému cestujícímu služební průkaz s podobenkou a číslem shodným s číslem kontrolního odznaku.

Způsob úhrady přirážky je uveden na Zápise o provedené přepravní kontrole.

Dalčí informace naleznete také zde – https://www.idsk.cz/revizori

 

Další informace:
Tarif PID
Smluvní přepravní podmínky PID (SPP PID)
Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou osobní dopravu (SPPO ČD)

Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.