Preference

Úvod

Veřejná doprava je po dopravě pěší a cyklistické nejpříznivějším druhem dopravy pro urbanizované oblasti po stránce emisní, hlukové, energetické, ekonomické, dopravní, urbanistické i sociální. Je žádoucí, aby spolehlivá funkce a tím i atraktivita pro cestující byla podpořena organizací provozu v dopravním prostoru.

Obecně jsou vnějšími vlivy ovlivňovány nejméně dopravní cesty subsystémů, které do kontaktu s ostatní dopravou přijdou nejméně. V Pražské integrované dopravě to jsou zejména linky metra, lanovky, železnice a přívozů. Naopak linky tramvají a autobusů se musejí potýkat s propustností křižovatek a komunikací. Pro minimalizaci dopadů provozu automobilové dopravy je aplikována řada dopravních a stavebních opatření zajišťujících preferenci veřejné dopravy.

Pozitiva preference  veřejné dopravy nejsou přínosem jen pro cestující (rychlá a spolehlivá doprava), ale i pro dopravce (nižší spotřeba i opotřebení vozidel, bezproblémové dodržování zákonných bezpečnostních přestávek řidičů). S preferencí vozidel veřejné dopravy je nutné řešit i preferenci jejích uživatelů (např. přístupy na zastávky, vhodná výška nástupišť).

Legislativa

Základem preference veřejné dopravy jsou legislativní podmínky. Základní práva a povinnosti definuje Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:

  • zákaz jízdy ostatních vozidel po tramvajovém pásu,
  • vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy (případně i další vozidla),
  • přednost tramvají při odbočování vpravo,
  • přednost vozidel vyjíždějících z vyhrazeného jízdního pruhu,
  • přednost autobusů vyjíždějících z prostoru zastávky.

Legislativní rámec je tvořen dále vyhláškami (zejména č. 30/2001), technickými normami a podmínkami pro stavební a dopravní řešení, Zásadami dopravní politiky hl. m. Prahy z roku 1996 a dalšími strategickými dokumenty.

Světelné signalizace

Režimem světelných signalizačních zařízení (dále SSZ) lze zajistit vysokou míru preference veřejné dopravy – především vozidel, ale také cestujících (před nástupem nebo po nástupu do vozidla).

graf_ssz_tram_pocet

Vývoj SSZ s preferencí pro tramvaje (absolutně)

graf_ssz_tram_pomer

Vývoj SSZ s preferencí pro tramvaje (poměrově)

graf_ssz_bus_pocet

Vývoj SSZ s preferencí pro autobusy (absolutně)

Preference je závislá na systému řízení SSZ, nejlepších výsledků dosahují SSZ využívající detekci vozidel a dynamické řízení pro absolutní preferenci vozidel veřejné dopravy. V křižovatkách či úsecích s komplikovanějším dopravním režimem bývá užita pouze podmíněná preference, která výrazněji zohledňuje i ostatní provoz. V křižovatkách či úsecích s nadřazeným provozem ostatní dopravy bývá užit systém bez preference veřejné dopravy (např. náměstí I.P.Pavlova). SSZ pro preferenci veřejné dopravy mohou být použita i v liniových úsecích jako tzv. světelné závory před křížením nebo spojováním proudů vozidel či jako ochrana prostoru zastávek.

Funkce světelné závory
pref_01 pref_02
pref_31 pref_32
pref_33 pref_30

Podmínkou preference vozidel je jejich detekce při příjezdu do oblasti vlivu SZZ (nejčastěji křižovatky). Pro detekci se podle místních podmínek a technického vývoje využívá celá řada technologií (trolejové kontakty, videodetekce, radiodetekce, indukční smyčky, GPS aj.), u tramvají v křižovatkách doplněných o požadovaný směr z dálkového ovládání výhybek.

Zařízení pro detekci vozidel veřejné dopravy
pref_29 pref_04
pref_06

Preferenční průjezd vozidla veřejné dopravy může být zajištěn vložením nebo prodloužením fáze pro jeho průjezd, což se může projevit zkrácením fází v jiných směrech nebo změnou pořadí jednotlivých fází SSZ.

Některé součásti SSZ
pref_05 pref_28
pref_36

Oddělení tramvajových tratí

Stavebním a dopravním uspořádáním tramvajových tratí v rámci komunikační sítě lze zajistit různou míru liniové preference – od absolutní (samostatná trať rychlodrážního charakteru) až po nulovou (společný provoz všech vozidel v profilu tramvajové trati).

pref_22

Samostatné tramvajové těleso

pref_23

Zvýšené tramvajové těleso

pref_07

Oddělovací prvky tramvajového tělesa v úrovni vozovky

pref_27

Vodorovné značení v profilu tramvajového tělesa

graf_pref_tram

Liniová preference tramvají podélné oddělovací prvky tramvajového tělesa („bumlíky“)

Seznam „bumlíků“, vč. grafů [PDF]

Vyhrazené jízdní pruhy

Vyhrazené jízdní pruhy pro určený typ vozidel definují využití této části pouze pro tato vozidla. Méně častou variantou je jízdní pruh se zákazem jízdy vozidel s výjimkou určených vozidel.Vyhrazený jízdní pruh může být vyznačen v profilu vozovky nebo jím může být povolena jízda po tramvajovém tělese.

graf_pref_bus_mimo_tram_teleso

Liniová preference autobusů mimo tramvajová tělesa (vyhrazené jízdní pruhy a související výlučné směry jízdních pruhů)

graf_pref_bus_tram_teleso

Liniová preference autobusů – jízda po tramvajovém tělese

graf_pref_bus

Liniová preference autobusů (vyhrazené jízdní pruhy a související výlučné směry jízdních pruhů, jízda po tramvajovém tělese)

graf_pref_bus_kolo

Vyhrazené jízdní pruhy pro BUS a jízdní kola (vyhrazené či přikázané jízdní pruhy a související výlučné směry jízdních pruhů)

Seznam vyhrazených jízdních pruhů [PDF]

Základní varianty vyhrazených jízdních pruhů:

  • BUS – dle legislativy pouze pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy
  • TRAM+BUS – legalizace jízdy bus po tramvajovém tělese
  • BUS+cyklo
  • BUS+taxi
  • BUS+taxi+cyklo

Základní režim BUS (pouze autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy) může být rozšířen pro všechny autobusy (tedy včetně veřejné linkové dopravy).

pref_26

Vyhrazený jízdní pruh BUS

pref_37

Vyhrazený jízdní pruh BUS (včetně veřejné linkové dopravy)

pref_13

Vyhrazený jízdní pruh TRAM+BUS

pref_34

Vyhrazený jízdní pruh BUS+Cyklo

pref_18

Vyhrazený jízdní pruh BUS+Taxi

pref_15

Vyhrazený jízdní pruh BUS+Taxi+Cyklo

V úsecích křižovatek je při nedostatečné šířce pro provedení vyhrazeného jízdního pruhu křižovatkou možné liniové propojení jízdním pruhem s tzv. výlučným směrem (např. jízdní pruh pro odbočení vpravo umožňuje přímou jízdu bus do navazujícího vyhrazeného jízdního pruhu).

Značení tzv. výlučného směru
pref_17 pref_35

Omezení vjezdu

Zákaz vjezdu (s výjimkou vybraných vozidel) výrazně zlepšuje podmínky pro veřejnou dopravu zejména v centrální oblasti města, dále je používán pro dopravní terminály.

Zákazy vjezdu vyjma MHD
pref_10 pref_09

Pěší zóny (s povolením vjezdu vybraných vozidel) jsou prostředkem pro zklidnění dopravy v oblastech s vysokým podílem chodců. Průjezd povolených vozidel je omezen rychlostí (max. 20 km/h) a s ohledem na chodce, což spolu s charakterem provozu a umístěním zastávek v takových oblastech neznamená zásadně negativní vliv na plynulost provozu.

Pěší zóny vyjma MHD
pref_03 pref_12

Systém přednosti

Určení hlavních a vedlejších ramen křižovatek podle směrů průjezdu vozidel veřejné dopravy umožňuje preferenci vozidel veřejné dopravy např. v křižovatkách bez SSZ nebo se zhoršenými rozhledovými poměry.Obdobný princip může být využit pro uspořádání jízdních pruhů v místech slučování komunikací nebo na výjezdech z dopravních terminálů.

Systémy přednosti
pref_14 pref_25

Zastávky

Pro zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu je důležité i řešení zastávek. Vhodné řešení urychluje a činí bezpečnějším přístup, výstup i nástup cestujících.

Nástupní ostrůvek je nejrozšířenějším typem tramvajové zastávky. Ostrůvky a přístupy na ně jsou průběžně upravovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců-cestujících. Jedná se zejména o rozšiřování ostrůvků (stavebně, případně dočasně vodorovným značením), zkracování přechodů, rozšíření vyčkávacích prostorů na přístupech k zastávkám a zábradlí podél hran.

Zastávkový mys je vytvořen přitažením chodníkové hrany v místě zastávky k tramvajovým kolejím. Ostatní vozidla zastavují za tramvají, cestující nastupují přímo z chodníku.

Vídeňská zastávka (název dle místa inspirace) je vytvořena zvýšením vozovky vpravo od tramvajového tělesa do úrovně nástupiště. Tato úprava zajišťuje bezbariérový přístup i v užších profilech a je prostředkem ke zklidnění dopravy.
Podvariantou je tzv. „cyklovídeň“, kde je přes zvýšenou část vozovky v prostoru zastávky umožněn průjezd jízdních kol, ostatní vozidla projíždějí po tramvajovém tělese (obdobně jako u zastávkového mysu).

Nástupní ostrůvky
pref_19 pref_08
Zastávkové mysy
pref_20 pref_24
Vídeňské zastávky
pref_21 pref_11

Další informace

Na rozvoji preference PID se podílejí

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Magistrát hl. m. Prahy – odbor dopravy
DIPRO, spol. s r.o. (projekty liniové preference)
Metroprojekt Praha, a.s. (projekty liniové preference)
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – odbor služby dopravní policie
ROPID
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Eltodo dopravní systémy (projekty světelných signalizací)