Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032

Dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2022–2032“ zachycuje předpokládaný vývoj linkového vedení PID na území hl. m. Prahy v následujících deseti letech. Tento vývoj je zpracován v kontextu realizací nových projektů na síti kolejové dopravy i v souvislosti s další administrativní a bytovou výstavbou v jednotlivých lokalitách Prahy. Jeho zpracování bylo zahájeno v roce 2015 oslovením všech 57 městských částí. Aktuální verze je první aktualizací dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“, který vzala Rada hl. m. Prahy na vědomí svým usnesením č. 2606 dne 9. 10. 2018, přičemž současně zadala jeho dopracování o zásadní připomínky městských organizací a městských částí.

Základním cílem dokumentu je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu hromadné dopravy mohou nejen v okolí svého bydliště očekávat po dokončení nových tras metra, tratí tramvají, v návaznosti na modernizace železničních tratí a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků.

Dokument si dále klade za cíl popsat, jaký rozsah hromadné dopravy bude na nových úsecích možné očekávat. Bude sloužit jako podklad pro výpočet vývoje objemu objednaných vozokilometrů PID na území hl. m. Prahy a stanovení potřebného počtu a typu vozidel jak u DP hl. m. Prahy, a. s., tak i u soukromých dopravců s výhledem na následujících cca 10 let. Dopravcům PID tak bude dokument vodítkem pro přípravu strategie obnovy vozového parku metra, tramvají a autobusů, zatímco zpracovatelům projektových dokumentací umožní vhodně umisťovat a dimenzovat nové zastávky, obratiště, případně sociální zařízení pro řidiče.

Aby bylo možné co nejpřesněji spočítat výhledové provozní náklady i počty vozidel, které bude nutné nasadit pro zajištění obsluhy nových projektů, snaží se dokument v maximální míře vycházet ze současné podoby linkového vedení. Každé nové opatření bude mít přesto většinou určitý přesah do zbytku současné sítě PID.

Širší rozsah úprav v síti PID si vyžádá především otevření nové linky metra D a úseků tramvajových tratí v centrální části města. U kolejové dopravy bude tedy s ohledem na stavby nových tratí rozsah objednávky spíše růst, významnějšího rozvoje se rovněž dočká síť parciálních trolejbusů, naopak pro autobusy budou mít změny spíše mírně omezující charakter. Cestující se však nemusí obávat, že by v některé oblasti mohlo dojít ke zhoršení dopravní obsluhy jako takové. Všude tam, kde budou autobusové linky omezeny nebo zrušeny, dostanou cestující k dispozici kapacitnější a uživatelsky přívětivější kolejovou dopravu.

Dokument shrnuje aktuálně připravovaná dopravní opatření v PID v pořadí, v němž je nejpravděpodobněji reálné jejich zavedení. Čísla linek, které budou nové projekty obsluhovat, vycházejí co nejvíce ze současné podoby linkového vedení i proto, aby v dokumentu co nejvíce zjednodušily orientaci široké veřejnosti. Konkrétní čísla linek, na rozdíl od parametrů provozu na určitých úsecích, však nejsou dogmatem, které by bylo nutné při finální realizaci projektů zcela bezvýhradně dodržovat. V okamžiku, kdy se realizace konkrétního projektu přiblíží, bude podoba provozu linek PID s veřejností i městskými částmi znovu diskutována a případně na základě nových podnětů či souvislostí korigována. S ohledem na poměrně rychlý rozvoj metropole je rovněž předpokladem, že celý předkládaný dokument bude vždy v horizontu 2–3 let procházet dílčími aktualizacemi.

Přehledová mapa opatření

Uspořádání dokumentu

Do dokumentu nejsou z hlediska tramvajové dopravy zahrnuty všechny stavby, které zná aktuální Územní plán hl. m. Prahy, či budou zahrnuty v připravovaném Metropolitním plánu, nýbrž především ty, jejichž příprava v posledním období akcelerovala na základě přijaté „Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030“. Poslední aktualizace tohoto koncepčního dokumentu Hl. m. Prahy byla přijata usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1 261 ze dne 31. 5. 2021. V rámci následujícího textu jsou podrobně rozpracovány dopady realizace následujících tramvajových tratí:

V části „A“:

 • Tramvajová trať (dále jen TT) Sídliště Barrandov – Holyně
 • Obratiště TRAM Depo Hostivař
 • TT Sídliště Modřany – Libuš
 • TT Holyně – Slivenec
 • TT Divoká Šárka – Dědina
 • TT Dvorecký most (Lihovar – Dvorce)
 • TT Vinohradská – Václavské náměstí

V části „B“:

 • TT Malovanka – Strahov
 • TT Vinohradské hřbitovy – Sídliště Malešice
 • TT Kobylisy – Bohnice
 • TT Vozovna Kobylisy – Zdiby
 • TT Nákladové nádraží Žižkov – Sídliště Jarov
 • TT Vinohradská – Hlavní nádraží
 • TT Teplárna Michle – Chodovec
 • TT Libuš – Nové Dvory
 • TT Pankrác – Zelená liška
 • TT Dědina – Nádraží Dlouhá Míle
 • TT Nádraží Podbaba – Suchdol
 • TT Rohanský most (Urxova – Tusarova)
 • Obratiště TRAM Trojská
 • TT Motol – Vypich
 • TT Nádraží Mořany – Nové Komořany
 • TT Sídliště Ďáblice – Nádraží Čakovice

V dokumentu je také rozpracováno linkové vedení k těmto dalším infrastrukturním stavbám:

 • Lanová dráha Podbaba – Bohnice
 • Linka metra D (I. etapa Pankrác – Nové Dvory)
 • Linka metra D (II. etapa Nové Dvory – Depo Písnice)
 • Linka metra B (stanice Depo Zličín)
 • Linky parciálních trolejbusů (etapa I a II)
 • Modernizace železniční trati Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Praha-Radotín
 • Modernizace a výstavba železniční trati Praha Masarykovo nádraží – Praha Letiště Václava Havla

Dokument „Rozvoj linkového vedení PID v Praze 2022–2032“ je rozdělen do dvou samostatných částí. První část nazvaná „A“ se věnuje opatřením, u nichž lze nyní očekávat realizaci v období cca do konce roku 2026. Kromě nových infrastrukturních projektů obsahuje část „A“ i několik úprav plánovaných v rámci současné sítě PID.

V části „A“ jsou jednotlivá opatření řazena v kapitolách v pořadí, jak je nyní očekávána jejich realizace. Pokud jde o opatření, která jsou naplánována ve shodné lokalitě, podoba provozu v dřívější kapitole části „A“ je zpravidla výchozí pro kapitolu následující (v některých případech je doplněna stručná informace o možném alternativním postupu, pokud by sled realizace opatření nekopíroval aktuální předpoklady).

Druhá část nazvaná „B“ řeší možný rozvoj PID v období let 2027–2032, především vedení linek hromadné dopravy na nově zprovozňované dopravní infrastruktuře. V tomto období půjde mj. o novou linku metra D, investičně náročnější nové úseky tramvajových tratí, či zprovoznění železničního propojení na letiště. Nezanedbatelný vliv na podobu sítě PID bude mít i postupné zavádění parciálních trolejbusů a elektrizace dalších autobusových linek.

V části „B“ je vždy výchozím stavem pro realizaci opatření očekávaný stav po dokončení všech opatření v části „A“. Jednotlivá opatření v části „B“ tak, jak jsou v kapitolách uvedena, na sebe již s ohledem na delší výhled realizace nenavazují (pokud to u nich není výslovně uvedeno) a změny v linkovém vedení mohou u každého být provedeny nezávisle (až na konci části „B“ je uveden možný výsledný stav provozu po realizaci všech opatření z této části dokumentu).

Věříme, že tento dokument bude užitečnou pomůckou pro dopravce, městské části, projektanty, urbanisty i širokou veřejnost, a že přispěje k průběžnému zkvalitňování provozu Pražské integrované dopravy.

Dokumenty ke stažení