Projekty a dokumenty

http://penizeproprahu.cz/wp-content/uploads/2016/08/logolink-OP-PPR.jpg

Název projektu:

INOVATIVNÍ VYUŽITÍ MOBILNÍCH DAT PRO PROJEKTOVÁNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

Reg. číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000939

Období realizace: 1.1.2019 – 31.12.2021

Anotace projektu:

Předmětem projektu je návrh, vývoj, implementace, pilotní ověření a následná dodávka systému podporujícího optimalizaci nastavení systému dopravní obsluhy v prostředí veřejné osobní dopravy s využitím vícezdrojové datové agregace včetně zapojení tzv. Big Data a přístupů pro jejich zpracování (data operátorů mobilních sítí, data o poloze vozidel VHD, digitální mapové podklady, dostupná data o počtu přepravených osob, atd.).

Co je cílem projektu:

Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje, který umožní zpracování BigDat od mobilních operátorů jako podkladu pro plánování a optimalizaci veřejné hromadné dopravy.

Věcným výstupem projektu bude softwarový systém (vč. HW zajištění) s integrovanou datovou logikou, který umožní využití různých zdrojů dat o pohybu cestujících ve zvolené geografické oblasti a přinese dostatečné podklady pro optimální nastavení systému dopravní obslužnosti v rámci celé oblasti PID.

Výsledky projektu budou, v souladu s principy inovačního partnerství, rozděleny do dvou částí – výsledky inovačního partnerství a výsledky obchodní fáze. V prvním případě se bude jednat o pilotní ověření a otestování výsledků inovačního partnerství vzhledem k cílům, které mají být následně naplněny v rámci obchodní fáze.

V rámci fáze inovačního partnerství vznikne řešení, které bude otestováno v laboratorních podmínkách a následně budou jeho funkcionality prověřeny v reálném prostředí, na vybraném koridoru veřejné dopravy. V případě úspěšného provedené všech testů a naplnění věcné podstaty inovačního partnerství se projekt posune do obchodní fáze, kdy dojde k rozšíření jeho funkcionalit na celé území, ve kterém koordinuje dopravní obslužnost společnost ROPID.

 

Studie proveditelnosti

Oznámení o zahájení předtržní konzultace

 

 

Název projektu:

ELEKTROMOBILITA V ROPID

Anotace projektu:

Předmětem projektu je pořízení nového nízkoemisního vozidla kategorie M1 s pohonem PHEV. Toto vozidlo je využíváno v rámci organizace u OZP – odboru zastávkové péče (OZP) pracovníky OZP při plošných převěsech jízdních řádů, distribuci informačních materiálů, revizích vybavení zastávek apod. Tato aktivita primárně probíhá na území Hlavního města Prahy a v rámci Středočeského kraje, což jsou území, která organizace obsluhuje.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.