Čitelná Praha. Vítěz mezinárodní soutěže vytvoří jednotný informační systém, který usnadní orientaci v české metropoli

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 05. 2021

ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) vyhlásí v srpnu tohoto roku mezinárodní soutěž na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Cílem soutěže je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města, ať jsou to školáci, dospělí nebo senioři, cestují pěšky nebo MHD, mají specifické zrakové či pohybové potřeby, do Prahy přijeli na výlet nebo spěchají do práce.

Designérská soutěž

Projekt jednotného informačního systému (dále JIS) české metropole je dlouhodobým záměrem vedení města napříč politickou reprezentací. Rozsáhlé přípravy započaly už v roce 2017, kdy byla ustavena pracovní skupina ze zástupců zapojených institucí a bylo zadáno zpracování detailní realizační studie, mapující potřeby pražského informačního systému.

Aktuální systém byl v době svého vzniku na světové úrovni, od 80. let minulého století však nebyl systematicky rozšiřován a dnes proto významně zaostává. Hlavním nedostatkem akcentovaným v realizační studii je absence jednotného konceptu, který by propojoval jednotlivé typy dopravy a cestující informoval uceleně a srozumitelně.

„Myslíme na komfort cestujících. Aby na nových zastávkách snadno a bez potíží našli cíl cesty a všechny potřebné informace. Čím více dopravních možností v MHD nabízíme, tím přehlednější musí být. Základem jsou srozumitelnost, dobrá viditelnost a aktuální informace. Například v momentálně projektovaném moderním dopravním hubu Terminál Smíchov, kde se na jednom místě bude setkávat městská i příměstská železnice, městské i linkové autobusy, metro, tramvaje i P+R parkoviště, bude nutné instalovat propracované orientační prvky, které cestujícím usnadní přestupy mezi všemi těmito druhy dopravy. Stejně tak i nová linka metra D, kde momentálně pracujeme na geologickém průzkumu, způsobí změnu všech dopravních schémat nad dveřmi ve vozech metra a na nástupištích – a to i na již existujících trasách. Praha získá novou linku, nové přestupní uzly, které na těchto ukazatelích nesmí chybět,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Úkolem designérů bude navrhnout systém, který usnadní veřejnosti pohyb po metropoli, a to jednotně a srozumitelně. Bude se jednat jak o fyzické výstupy v ulicích, tak i o digitální prvky, které využijí moderních technologií včetně různorodých online aplikací. Část z nich bude implementována na již existující fyzické prvky, jako jsou například zastávkové označníky od studia Olgoj Chorchoj. Některé orientační systémové prvky, které Praha doposud nevyužívá, jako jsou například tzv. „totemy zvýrazňující vstupy do metra, budou účastníci soutěže navrhovat nově.

„Vysoké požadavky na technologické i estetické kvality vycházejí ze smělé ambice projektu vydobýt české metropoli přední pozici mezi světovými orientačními systémy tohoto typu. Chceme vytvořit systém srozumitelný pro všechny obyvatele i návštěvníky, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Náhrada existujících orientačních prvků za nové bude proces na desetiletí, protože k tomu bude docházet obvykle v rámci rekonstrukcí z jiných důvodů, tedy bez nákladů navíc, ale někdy se s tím začít musí,“ doplˇňuje Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Jak bude soutěž vypadat

Formát soutěže byl zvolen jako užší dvoufázová soutěž o návrh. Přihláška do soutěže bude vyžadovat doložení kvalifikačních požadavků jednotlivých členů týmu a předložení portfolií referenčních projektů. Z nich mezinárodní porota složená z respektovaných odborníků vybere soutěžící, které vyzve do první fáze soutěže. V první fázi soutěže budou soutěžící zpracovávat komplexní zadání k vytvoření celkového konceptu informačně-navigačního systému s praktickým znázorněním typografie, barevnosti a především funkčních principů na různorodých 3D výstupech. Předložená řešení bude porota hodnotit anonymně, nejúspěšnější z nich postupují do druhé fáze, v rámci které budou moci zapracovat i komentáře poroty. Přesný počet účastníků obou fází bude specifikován při vyhlášení soutěže.

„Tento formát je ideální kombinací veřejné a vyzvané soutěže. Počáteční otevřenost soutěže umožňuje přihlášení libovolného počtu uchazečů z celého světa, náročné kvalifikační podmínky ale zaručují postup pouze nejzkušenějších soutěžních týmů. Nezávislé hodnocení vyzvaných soutěžících pak zajišťuje anonymní hodnocení jejich návrhů, podařilo se nám tedy najít cestu, která je nejlepším předpokladem pro získání toho nejkvalitnějšího výsledku,“ vysvětluje Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Soutěžní týmy

Týmy uchazečů budou povinny splnit kvalifikační požadavky týkající se zejména doložení odbornosti a prokazatelných relevantních zkušeností jednotlivých členů týmu.

„Jedním z požadavků bude například i znalost českého jazyka slovem i písmem minimálně jednoho člena týmu. Povinnými členy týmu bude grafický designér, ux designér a architekt urbanista nebo produktový designér, každý tým musí mít zároveň svého projektového manažera,“ vysvětluje ředitelka CZECHDESIGN Jana Vinšová.

Podání soutěžních nabídek bude vyžadováno prostřednictvím portálu tenderarena.cz.

Průběh soutěže a implementace výsledků

Mezinárodní soutěž bude vyhlášena v srpnu tohoto roku prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Oznámení o vyhlášení soutěže bude zveřejněno také na profilu Vyhlašovatele, magazínu CZECHDESIGN i předních českých a zahraničních architektonických a design portálech.

Soutěž bude probíhat do konce tohoto roku, výsledky soutěže budou schváleny Radou hlavního města Prahy a jejich vyhlášení je naplánováno na leden 2022.

„Při implementaci výsledků soutěže počítáme s aktivním zapojením veřejnosti, první veřejnou debatu chystáme hned po prezentaci konceptu vítězným týmem. Tam se budou občané moci seznámit s chystanými změnami a vznést své dotazy na autory i implementační tým ROPID. I pro pilotování jednotlivých prvků počítáme se zpětnou vazbou od pražských cestujících,“ doplňuje Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Jsme určitě pro to, aby Praha měla jednotný, moderní a vkusný navigační systém. Dlouhodobě v této záležitosti sdílíme s kolegy z pracovních skupin naše praktické zkušenosti a poskytujeme jim maximální součinnost. Pro nás je nesmírně důležité, aby vítězný grafický návrh a jeho aplikace do jednotlivých nosičů nebyly jen designově krásné, ale výsledná podoba jednotného informačního systému byla praktická pro běžného cestujícího, informace a prvky dobře srozumitelné, čitelné za každého počasí a v každé denní době, aby zvolené technologie byly prakticky realizovatelné a dlouhodobě funkční, odolné vůči projevům vandalismu či vlivům počasí. Velmi důležitým faktorem nejen pro nás, ale zejména pro městský rozpočet jsou pořizovací náklady a následně provozní náklady na správu a údržbu nového jednotného informačního systému. Je potřeba si uvědomit, že v Praze je téměř 4000 zastávek autobusů a tramvají, a dalších zhruba 15 000 informačních nosičů v celém systému metra. Cílem je získat praktický informační systém, který budou cestující rádi využívat. Pro designéry je to velká výzva a pevně věřím, že zmiňované aspekty ve svých návrzích zohlední. Těšíme se na výsledky mezinárodní soutěže,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Předpokládané náklady na soutěž ve výši maximálně 5,4 milionu Kč zahrnují i rozpočet na administraci soutěže a odměny pro soutěžní týmy i pro nezávislé porotce z České republiky i zahraničí v celkové výši zhruba 2 milionů Kč.

Světové wayfinding systémy

Anglický výraz „wayfinding“ výstižně a jednoduše popisuje hlavní cíl všech orientačně-navigačních systémů, tedy najít cestu. Průkopník oboru Kevin A. Lynch, americký architekt-urbanista, zakládal proces městského plánování na individuální zkušenosti obyvatel i návštěvníků velkých měst, kterých se ptal třeba na to, podle čeho se ve městech orientují nebo co určuje jejich rozhodnutí, zda se svézt městskou hromadnou dopravou, či jít raději pěšky. V určující knize The Image Of the City (Obraz města) vymezil termín „legible city jako město, které je čitelné pro své obyvatele i návštěvníky všech věkových kategorií, a to i v případě, že nerozumí místní řeči nebo mají například specifické zrakové potřeby. Zjistil, že k čitelnosti města významně přispívá zvýraznění zásadních orientační bodů, jako jsou významné budovy.

„Praha v tomto ohledu zaostává nejen za světovými, ale i za sousedními metropolemi. Vídeň, Varšava i Berlín 3D modely významných budov ve svých mapách již používají. Zahrnout tyto významné orientační body i do pražských map je jedním z našich požadavků na JIS,“ uvádí Ondřej Boháč, ředitel IPR (Institut plánování a rozvoje).

Na 3D modely významných budov vsadili i tvůrci uznávaného londýnského orientačně-navigačního systému. Britská studia Lacock Gullam a Applied nastavila svým systémem nazvaným „Legible London“ vysokou laťku, tu chce pražský JIS překonat.

Organizátor soutěže

Soutěž organizuje CZECHDESIGN, odborná organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak s designéry spolupracovat, a je předním pořadatelem designérských soutěží.