Světový wayfinding

Londýn

V Londýně byl proveden průzkum z pohledu zahraničního návštěvníka, který není detailně obeznámen s místním informačně-navigačním systémem, a to v centrální části města. Zmapovány byly všechny způsoby přepravy s důrazem na systém metra a na pěší pohyb po městě. Pro většinu dopravních služeb je informační systém standardizován, jednoduše komunikován, používá funkčně i designově sjednocené prvky a je konzistentní napříč dopravními subsystémy a veřejným prostranstvím. Nejsilnější inspirací z Londýna byl systém informačně-navigačních prvků pro aktivní mobilitu, především pro chůzi (Legible London).

Mnichov

Informační systém Mnichova se vyznačuje vysokou mírou interakce mezi jednotlivými informačními prvky a jednotností jejich logiky napříč módy dopravy. Silnou stránkou celého systému je rovněž úzká provázanost informačních prvků metra a metropolitní železnice (U-Bahn a S-Bahn) – páteřních subsystémů města, které mají odlišné provozovatele. Důležitou součástí nastavení informačního systému je rovněž práce se světlem v uzavřených prostorách stanic a efektivní využívání dostupných nosičů pro informační plochy. Slabou stránkou systému je propojení dopravních subsystémů s veřejným prostranstvím a malý počet prvků pro navigaci v prostoru města.

Vídeň

Ve Vídni se jedná o systém metra (U-Bahn), povrchovou dopravu a linky železnice (S-Bahn), jejich oddělené informační a orientační systémy spolu interagují pouze na nízké úrovni. Za dobrou praxi města Vídeň vhodnou k začlenění do JIS je považováno stanovení vize a priorit informačního systému, nastavení pravidel pro reklamu (vedoucí ke snížení vizuálního smogu), vyšší míra využívání elektronických informačních prvků a nových technologií v systému, vyšší míra přizpůsobení navigace konkrétní zastávce prostřednictvím systematického rozmístění map bezprostředního okolí na zastávkách a dostatečné personální zajištění péče o informační a navigační systémy, včetně existující pozice koordinátora informací pro cestující.

Brno

Systém města Brna se vyznačuje úzkou spoluprací mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty v dopravních informačních systémech (konkrétně mezi organizátorem KORDIS a dopravním podnikem DPMB), a to včetně sdílení informací, které je vysoce automatizované. Celý dopravní systém rovněž vykazuje vysokou kvalitu informování o mimořádných a výlukových stavech, relativně vysokou penetraci informací v reálném čase zobrazovaných na displejích v prostorách zastávek a efektivním informováním cestujících ve vozidlech prostřednictvím elektronických panelů. Slabou stránkou je nedostatečná vazba mezi dopravními systémy a veřejným prostranstvím a nízký počet esteticky kvalitních směrovek pro navigaci v prostoru města.

Plzeň

Plzeň se vyznačuje vysokým počtem panelů s aktuálními odjezdy v zastávkách, zobrazováním aktuálních odjezdů z uzlu ve vozidle, zobrazováním informací o aktuálních odjezdech MHD a regionálních autobusů na hlavním nádraží. Za přednosti systému je považováno informování cestujících o mimořádnostech prostřednictvím mobilní aplikace a existence funkce dispečera – informátora. Mezi slabiny plzeňského informačního systému patří poskytování informací o výlukách a mimořádnostech na dotčených zastávkových stanovištích a estetická stránka některých dopravních informací.