Hlavní město jmenovalo koordinátora úprav dopravního terminálu Černý Most

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 24. 11. 2020

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání jmenovala koordinátora úprav dopravního terminálu Černý Most, který je dlouhodobě v neutěšeném stavu, a to zvláště kvůli složité koordinaci veškerých aktivit a projektů. Hlavní město si toho je vědomo a společně s dalšími organizacemi a městskou částí Praha 14 řeší celkovou opravu autobusového nádraží, aby se stalo moderním dopravním přestupním uzlem, který je klíčový nejen pro celoměstskou přepravu, ale i jako výchozí bod regionálních i dálkových autobusů severovýchodně od Prahy. Koordinátorem se stal Marek Vetýška z Pražské integrované dopravy (ROPID). Bude mít na starosti dílčí krátkodobé a střednědobé úpravy jako nový informační systém, kvalitní mobiliář a zajištění nezbytné údržby terminálu.

„Dopravní terminál na Černém Mostě využije každý den přes padesát tisíc cestujících, kteří přestupují mezi metrem B a autobusovými linkami městské, příměstské i dálkové dopravy. Jeho současný stav naneštěstí takové vytíženosti vůbec neodpovídá, zčásti i proto, že periferním lokalitám nevěnoval nikdo pozornost, a tak jsou dlouhodobě podfinancované. Již jsme zde začali stavět objektové P+R parkoviště pro 880 vozidel a těším se, že nový koordinátor pomůže z omšelého přestupního místa vybudovat moderní dopravní terminál, který přispěje k celkové kultivaci této lokality,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Hlavní město přitom již delší dobu řeší ne zcela ideální stav dopravního terminálu Černý Most. Nový koordinátor Marek Vetýška, kterého Rada hl. m. Prahy v pondělí jmenovala, bude zajišťovat mimo jiné komunikaci mezi různými vlastníky pozemků a budov a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který garantuje dlouhodobou koncepční studii.

Praha se neutěšenou situaci ohledně dopravního terminálu Černý Most chystá řešit ve dvou časových rovinách. Koordinátor se v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu zaměří na řešení některých problémů tohoto dopravního uzlu dílčími opatřeními.  V dlouhodobém měřítku jsou zvažovány výrazné stavební úpravy spojené s demolicemi a novostavbami namísto opravy nefunkčních konstrukcí. Již v dubnu tohoto roku zadalo město IPRu připravit zadání koncepční studie, zhotovitel byl vybrán letos v září. Studie by měla být hotova v červnu příštího roku.

Terminál Černý Most byl zprovozněn v roce 1998 v rámci stavby nové stanice metra. Komplikovaný architektonický návrh však vedl k postupné degradaci stavebních konstrukcí a složité údržbě, která se podepsala na celkovém stavu terminálu, který je přitom celoměstsky významným přestupním bodem mezi metrem, autobusy a parkovišti P+R.

„Jmenování do funkce koordinátora vnímám jako možnost přispět ke zlepšení současného neuspokojivého stavu tohoto významného přestupního uzlu a na tuto práci se těším. Již dnes máme k dispozici zásobník cca třiceti krátkodobých opatření, které bychom rádi realizovali prostřednictvím akčních plánů v rámci následujících dvou let. Některá opatření, jako intenzivnější úklid, oprava a natření zábradlí, výměna desek zastřešení nebo výměna podhledů již byla, nebo budou, v krátké době realizována. Dále se budeme zabývat lepší informovaností cestujících v podobě moderních informačních tabulí, umístíme praktičtější lavičky a koše, budeme se zabývat pohodlným umístěním kol a „posvítíme“ si na ilegální reklamu, která omezuje pohyb cestujících. Pro příští rok také počítáme s rozsáhlejší rekonstrukcí lávek v návaznosti na výstupy architektonické studie. Zasadím se o to, aby cestující vnímali výraznou proměnu Černého Mostu co nejdříve to půjde,“ říká Marek Vetýška, nový koordinátor dopravního terminálu Černý Most.

„Těší mě, že takto významný projekt má svého vlastního koordinátora. Úspěšné dokončení projektu totiž závisí hlavně na dobré komunikaci a spolupráci se všemi zúčastněnými stranami,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.