Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: hlavní město Praha

Nadřízený orgán: Magistrát hlavního města Prahy

Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. prosince 1993 usnesením 33. zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993. Zřizovací listina byla nově vydána a schválena usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze dne 16. září 2010.

Základním účelem povinného subjektu je zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém území.

Další informace: samostatný článek

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

3. Organizační struktura

samostatný článek

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
kód adresního místa: 21719543

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
kód adresního místa: 21719543

4.3 Úřední hodiny

pondělí a středa: 9:00–11:00

4.4 Telefonní čísla

234 704 511

4.5 Čísla faxu

224 229 423

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.ropid.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci a nemá elektronickou podatelnu.

4.8 Další elektronické adresy

ropid@ropid.cz (pro veškerou komunikaci)

5. Případné platby lze poukázat

účet č. 2000930004/6000, vedený u PPF Banky

6. IČ

60437359

7. DIČ

CZ60437359

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Dopravní plán PID

Standardy kvality PID

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Další informace: samostatný článek

9. Žádosti o informace

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Elektronicky na adresu: ropid@ropid.cz

V podrobnostech viz samostatný článek

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v sídle povinného subjektu na adrese: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Elektronicky na adresu: ropid@ropid.cz

Povinný subjekt v této souvislosti upozorňuje, že není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

11. Opravné prostředky

Povinný subjekt nerozhoduje o právech a povinnostech osob, neboť není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

12. Formuláře

Povinný subjekt při své činnosti nepoužívá formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem a jeho postupy při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů nejsou právními ani jinými předpisy výslovně upraveny.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Texty předpisů jsou dálkovým způsobem dostupné např. na portálu veřejné správy nebo v rámci aplikace Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv.

Předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách v sídle povinného subjektu.

14.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt v rámci své věcné působnosti nevydává právní předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

samostatný článek

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nejsou.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

K poskytování informací povinným subjektem nejsou licenční smlouvy potřebné.

16.2 Výhradní licence

Výhradní licence nebyla poskytnuta.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

samostatný článek