Zřizovací listina organizace ROPID

Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení § 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

ZŘIZOVACÍ LISTINU

příspěvkové organizace

Regionální organizátor pražské integrované dopravy

(dále jen „organizace“)

Čl. I – Označení zřizovatele

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581

Čl. II

 1. Název a organizace – Regionální organizátor pražské integrované dopravy
 1. Zkrácený název organizace – ROPID

Čl. III – Sídlo organizace

Praha 1, Rytířská 10

Čl. IV – Identifikační číslo organizace

60437359

Čl. V – Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Čl. VI – Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

 1. Vymezení hlavního účelu:
  Základním účelem je zabezpečování zájmů a potřeb hlavního města Prahy při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém území.
 2. Předmět činnosti:
  1. Organizování hromadné dopravy osob včetně ekonomie dopravy.
  2. Vytváření regionálního integrovaného systému přepravy osob.
  3. Organizování veřejných obchodních soutěží na zajištění subvencované hromadné dopravy osob.
  4. Uzavírání smluv o závazku veřejné služby k systému Pražské integrované dopravy za hlavní město Prahu v rámci zásad organizace hromadné dopravy osob schválených Radou hlavního města Prahy a rozpočtových prostředků schválených na tyto účely Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
  5. Kontrola plnění smluv s objednateli a s dopravci.
  6. Rozvoj systémů hromadné dopravy osob.
  7. Zprostředkování dotací a tržeb z jízdného provozovatelům regionální hromadné dopravy osob a zajištění efektivního využití těchto prostředků pro přepravní výkony základní i ostatní dopravní obslužnosti.
  8. Zpracování návrhů regionálních tarifních a odbavovacích systémů hromadné dopravy osob a zprostředkování jejich realizace po předchozím projednání s příslušnými státními orgány a orgány samosprávy.
  9. Zajištění a distribuce informačních a propagačních materiálů k systému Pražské integrované dopravy.
  10. Vzdělávací a osvětová činnost v oblasti dopravních systémů.
  11. Činnosti související s projekty organizace veřejné dopravy včetně telematických řešení.
  12. Organizační a ekonomické poradenství v oblasti dopravy.
  13. Komplexní zajišťování informací včetně jízdních řádů na zastávkách Pražské integrované dopravy.

Čl. VII – Statutární orgán organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada hlavního města Prahy. Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.

Čl. VIII – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předávaného organizaci k hospodaření

Organizaci není předáván k hospodaření žádný nemovitý majetek. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření pro potřeby plnění jejích úkolů movitý majetek podle stavu inventarizace ke dni 31. 12. 2009, jehož inventární soupis je uložen u organizace, včetně veškerého movitého majetku pořízeného či získaného organizací do vlastnictví zřizovatele po 31. 12. 2009 a veškerého movitého majetku získaného organizací po 31. 12. 2009 od jiné příspěvkové organizace zřizovatele, jestliže se jednalo o majetek přebytečný. Svěřený majetek vede organizace ve svém účetnictví.

Čl. IX – Vymezení majetkových práv organizace

 1. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele tato práva vlastníka:
  1. majetek držet a užívat k zajištění předmětu činnosti, pro který byla organizace zřízena a dalších úkolů vymezených v této zřizovací listině,
  2. nakládat s movitým majetkem v rámci předmětu činnosti vymezeného v této zřizovací listině,
  3. při likvidaci neupotřebitelného majetku a odprodeji přebytečného movitého majetku postupovat podle Zásad pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, který je svěřen příspěvkovým organizacím zřízeným hlavním městem Prahou, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této zřizovací listiny,
  4. uzavírat nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku, a to na dobu určitou do jednoho roku nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou do jednoho roku, bez omezení výpovědních důvodů.

  Ostatní práva vlastníka svěřeného majetku výše neuvedená vykonává zřizovatel a organizace je oprávněna je vykonávat jen po předchozím rozhodnutí zřizovatele.

 2. Organizace je oprávněna nabývat nemovitý majetek pro svého zřizovatele pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy. Movitý majetek nabývaný organizací pro svého zřizovatele se má za svěřený organizaci okamžikem účinnosti právního úkonu, jímž byl organizací majetek nabyt do vlastnictví zřizovatele. Organizace je povinna vkládat do jí uzavíraných smluv, na jejichž základě bude nabývat majetek pro svého zřizovatele, odkaz na ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nímž bude příslušný právní úkon činěn.
 3. Organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele zejména tyto povinnosti:
  1. využívat svěřený majetek účelně a hospodárně,
  2. svěřený majetek vést v předepsané evidenci a v účetnictví,
  3. svěřený majetek udržovat, pečovat o jeho zachování, provádět jeho opravy a zajišťovat periodické revize v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
  4. chránit svěřený majetek před poškozením, ztrátou, zničením či odcizením, jakož i proti neoprávněným zásahům jiných subjektů,
  5. využívat všechny právní prostředky k ochraně svěřeného majetku zřizovatele před neoprávněnými zásahy a při uplatňování a hájení práv vlastníka (zřizovatele) a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení vůči odpovědným subjektům.
 4. Organizace je povinna provádět pravidelnou roční inventarizaci majetku a na základě provedených inventur předávat zřizovateli soupis přírůstků a úbytků movitého majetku.
 5. Organizace je povinna používat u svého názvu logo hlavního města Prahy na veškerých propagačních materiálech (webové stránky, plakáty, letáky, prezentace, vstupenky, inzeráty apod.) a informačních tabulích.

Čl. X – Doplňková činnost organizace

Organizace nevykonává žádnou doplňkovou činnost.

Čl. XI – Zajištění kontroly organizace

Organizace je povinna umožnit a strpět kontroly hospodaření prováděné orgány zřizovatele a dodržovat pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol hospodaření.

Čl. XII – Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Čl. XIII – Závěrečná ustanovení

 1. Organizace byla zřízena ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993.
 2. Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1551 ze dne 12. 12. 2000, ve znění pozdějších změn.
 3. Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze dne 16. 9. 2010 a nabývá účinnosti dnem 16. září 2010.

 

V Praze
MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy