Praha sjednotí informační systém a zlepší navigaci k zastávkám MHD či železnice

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 17. 01. 2017

Hlavní město Praha v současné době postrádá jednotný informační a navigační systém, který by napomáhal orientaci v ulicích jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům města. Dnes v Praze existuje několik paralelních systémů, jejich grafická, informační i prostorová provázanost je však jen částečná a z celkového pohledu integrovaného dopravního systému nedostatečná. „Odlišný vzhled mají navigační tabule v metru, na zastávkách povrchové dopravy i na pěších turistických trasách. Ve velkých přestupních uzlech je obtížné najít tu správnou zastávku. Mnohdy chybí kvalitní navigace ke stanicím metra či železnice úplně,“ uvádí náměstek primátorky hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek.

Vzhledem k šíři problematiky bude nyní ustavena pracovní skupina složená ze zástupců ROPID, IPR Praha, Dopravního podniku hl. m. Prahy, Pražské informační služby, TSK hl. m. Prahy, Operátora ICT, příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy a dalších institucí. Vedením projektu pověřila Praha městskou organizaci ROPID. „Naše organizace zaštiťuje fungování celého systému Pražské integrované dopravy a garantuje provázanost všech druhů veřejné dopravy nejen na území Prahy, ale i v jejím okolí. Jelikož je PID základem mobility v celém metropolitním regionu, byli jsme pověřeni tímto rozsáhlým úkolem, který by měl vtisknout novou a důstojnou tvář nejen veřejné dopravě, ale i všem navazujícím druhům mobility,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

Na počátku bude analýza současného stavu

V rámci činnosti pracovní skupiny bude zadáno zpracování realizační studie, která provede zevrubnou analýzu toho, jaké prvky ve městě v současné době existují a jakou roli hrají, dále řekne, co jak funguje, jak vyhovuje a co případně nahradit nebo doplnit. Zároveň bude obsahovat srovnání informačních a orientačních systémů vybraných světových metropolí. Podle těchto poznatků pak připraví realizační scénáře dalšího postupu.

Na základě realizační studie, která by měla být hotová ještě v roce 2017, si následně Praha nechá zpracovat komplexní projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, který bude řešit celkovou prezentaci města a jeho orientační systém v rámci všech druhů mobility (veřejná, pěší, cyklistická i individuální motorová doprava). „Vzorem v tomto směru může být informační systém „Legible London“ zavedený s úspěchem od roku 2009 v Londýně. Neznamená to ale, že se Praha vzdá některých zažitých a tradičních prvků, jako jsou třeba klasické červené tabule s názvy ulic,“ doplňuje Petr Dolínek.

Informační a navigační systém v Praze

Realizaci zajistí veřejná soutěž

Vhodným nástrojem pro nalezení jednotného designu s dlouhou životností, který bude respektovat architektonickou hodnotu místa i potřebné materiálové a vizuální kvality všech takto umísťovaných prvků, bude na základě realizační studie vypsaná veřejná graficko-designerská soutěž na Jednotný informační systém hl. m. Prahy i s přesahem určitých prvků i do Středočeského kraje. Pokud vše půjde podle plánu, měla by se Praha dočkat nového informačního a navigačního systému v roce 2018.

Jednotný informační systém hl. m. Prahy vzniká v rámci projektu Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID, na kterém spolupracují ROPID, IPR Praha a Fakulta dopravní ČVUT s dalšími partnery. „Původně jsme zamýšleli vytvořit pro potřeby veřejné dopravy pouze nový jednotný Manuál informační grafiky PID, nicméně postupem času vyplynula potřeba mnohem širšího záběru této problematiky a nutnost zevrubné a komplexní analýzy včetně řešení informačního systému hl. m. Prahy jako celku,“ doplňuje vedoucí tohoto projektu Vojtěch Novotný z ROPID.