Praha vypíše soutěž na design zastávkového označníku a elektronického odjezdového panelu

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 03. 2017

Hlavní město Praha v rámci zlepšení podoby a vybavení zastávek veřejné dopravy pověřilo organizaci ROPID uspořádáním veřejné soutěže na nový vzhled zastávkového označníku a elektronického odjezdového panelu, dvou základních informačních prvků zastávek povrchové veřejné dopravy.

„Nová podoba těchto prvků by měla přinést nejen důstojnou a jednotnou tvář veřejné dopravy, ale také výrazně zlepšit informovanost cestujících čekajících na příjezd tramvaje či autobusu. Nové zastávky by měly být nejen hezčí, ale také chytřejší,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Soutěž na design zastávkového označníku a elektronického odjezdového panelu je součástí připravovaného Standardu přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID, který je společným projektem městských organizací ROPID, IPR a také dopravní fakulty ČVUT v Praze, a který definuje tolik potřebné jednotné standardy v oblasti infrastruktury přestupních uzlů a zastávek hromadné dopravy v Praze i okolí,“ říká ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Nastavená spolupráce s ostatními městskými organizacemi je zárukou vzájemné provázanosti jednotlivých projektů týkajících se různých prvků zastávky i městského mobiliáře jako celku,“ dodává Dolínek.

Zastávkový označníkZastávkový označník

Označník zastávky veřejné dopravy je jedním z výrazných a charakteristických prvků ve veřejném prostoru, upozorňuje na přítomnost veřejné dopravy a slouží i jako orientační prvek v daném území. Z tohoto důvodu by na něj měly být kladeny nároky nejen z hlediska jeho praktické funkce, ale i jeho designu. V současné době existuje mnoho typů označníků používaných jak na území Prahy, tak i Středočeského kraje. Jedním z cílů, které byly deklarovány při schvalování projektu Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID, je budoucí sjednocení podoby a modernizace vzhledu zastávkových označníků PID tak, aby splňovaly současné požadavky na design prvků ve veřejném prostoru a podtrhly kvalitu moderního integrovaného dopravního systému.

Elektronický odjezdový panel

Elektronický odjezdový panelKromě označníku zastávky veřejné dopravy byl do této designové soutěže zahrnut i elektronický odjezdový panel. Samostatně stojící elektronický informační panel zobrazující odjezdy spojů ze zastávky v reálném čase je jedním ze základních moderních prvků informování cestujících ve veřejné dopravě. Praha je jedno z posledních vyspělých měst v Evropě bez většího rozšíření těchto prvků. Definice designu tohoto prvku je prvním krokem pro následné žádoucí rozšíření těchto efektivních prvků informování cestujících na zastávkách PID.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je tedy design zastávkového označníku a návrh designu elektronického odjezdového panelu, základních prvků vybavení zastávek a přestupních bodů veřejné dopravy zahrnutých do systému PID.

Cílem otevřené graficko-designerské soutěže je nalézt kultivovanou podobu obou prvků tak, aby spolu vzájemně vizuálně korespondovaly, splňovaly všechny funkční požadavky a umožňovaly flexibilní řešení v závislosti na různorodých požadavcích.

Základní požadované vlastnosti obou prvků:

  • jednotná identifikace zastávek PID v celé oblasti, kterou systém pokrývá, tedy území hl. m. Prahy i příslušné části Středočeského kraje
  • zkvalitnění prostoru zastávek – zlepšení průchodnosti, odstranění bariér, umístění všech prvků s ohledem na charakter zastávky a vizuální sjednocení prvků vybavení zastávky
  • reprezentativní vzhled současně s užitnou funkcí a snadnou údržbou za přiměřené finanční náklady pro celý systém Pražské integrované dopravy
  • možnost aplikace digitálních technologií, tzv. „chytrá zastávka
  • univerzální a nadčasový design vzhledem k předpokládané životnosti prvků, časovému horizontu realizace, umístění ve všech typech urbanizovaného prostoru od památkových oblastí Prahy a okolních měst přes zastavěná území historických částí i oblastí novostaveb až po umístění ve volné krajině

Procesní stránka soutěže

Soutěž je navržena jako veřejná (s otevřenou účastí) a proběhne jako dvoukolová. Na základě návrhů předložených v 1. kole vybere odborná porota, složená jednak z odborníků z kompetentních městských institucí (ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy, IPR hl. m. Prahy) a jednak z nezávislých uznávaných odborníků z oboru architektury a designu, tři postupující autory, kteří ve 2. kole předloží prototyp označníku. Označník bude poté veřejně testován přímo na vybraných veřejných prostranstvích po dobu několika měsíců. Porota pak ve 2. kole vybere konečného vítěze.

Výsledkem soutěže bude design a výrobní dokumentace obou prvků, která bude následně zakotvena ve Standardu přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID a začne být implementována při postupné obnově zastávek či doplňování nových prvků dle standardu.

Harmonogram soutěže

V případě vyhlášení soutěže do léta 2017 lze očekávat zahájení testování prototypů v průběhu léta 2018 a vyhlášení konečného vítěze včetně zahájení následné implementace do konce roku 2019.