Přečíslování (zejména nočních) linek PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 21. 04. 2017

Od kterého roku mají noční linky v Praze na počátku číslici 5?

Noční linky pražské hromadné dopravy jsou označovány s počáteční číslicí 5 již od roku 1974. V tomto roce byly číslicemi vyššími než 501 označeny noční autobusové linky, v listopadu 1985 se pak přidaly noční tramvaje s čísly 51–58. Do té doby žádné speciální označení nočních linek v Praze neexistovalo, noční spoje byly zajišťovány částí denních linek v mírně odlišných trasách.

Proč se od 29. dubna 2017 mění čísla všech nočních linek Pražské integrované dopravy?

V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století nebylo možné předpokládat, že někdy nastane doba, kdy budou číslice vyšší než 501 potřeba pro označování denních autobusových linek v pražském regionu. V Praze vždy stačila čísla od 101 do 299 a dvě stě volných čísel do pětistovky s přehledem umožňovalo na této hranici začít s označováním nočních linek.

Na počátku 90. let ale začal vznikat systém Pražské integrované dopravy, jehož základním účelem je umožnit cestujícím v Praze i ve Středočeském kraji jezdit hromadnou dopravou na jeden jízdní doklad. S postupující integrací spojů do systému PID začaly být čísly od 301 do 399 označovány příměstské autobusové linky spojující Prahu s okolními obcemi. Jelikož se do systému PID připojily i vlaky, od nichž cestující v regionu odjížděli do svých obcí regionálními autobusy, začaly být do systému PID postupně integrovány i tyto spoje, pod čísly 401–499.

Tato číselná řada příměstských a regionálních autobusových linek od 301 do 499 je nyní vyčerpána. Ve Středočeském kraji jsou vydané licence na celkem 750 autobusových linek, takže při integraci dalších linek PID vznikajících v oblastech Benešov, Kutná Hora, Sedlčany, Příbram, Beroun, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Kolín a Čáslav je již nutné pro označování linek postupně využívat čísel od 501 do nejméně 799.

Jelikož byla čísla 501–515 dosud určena pro noční autobusové linky v Praze, čísla 551–575 pro školní autobusové linky v Praze a čísla 601–610 pro noční příměstské autobusové linky, bylo třeba tyto linky s ohledem na popsaný rozvoj integrovaného systému označit jinými čísly. Aby prostor pro budoucí číslování linek v regionu byl co největší, byla pro označení nočních linek v systému PID zvolena čísla od 901 výše.

Noční městské autobusové linky 501–515 proto na konci dubna mění svá čísla na 901–915. Noční příměstské autobusové linky 601–610 jsou nově očíslovány 951–960. Aby všechny noční linky PID začínaly stejnou číslicí, dochází také ke změně čísel nočních tramvajových linek z 51–59 na 91–99. Noční doprava v Praze a Středočeském kraji tak může být nově propagována jako doprava začínající číslem „9“ místo čísla „5“. Řada měst používá právě poslední řadu 901–999 pro noční účely, protože tato čísla jsou nejlépe odlišena od denního provozu.

Proč nebyly noční linky označeny písmeny N?

V řadě evropských měst používají pro označení nočních linek hromadné dopravy také označení začínající písmenem N, proto se touto možností vážně zabývala i Praha. Nebylo k ní nakonec přistoupeno z následujících důvodů:

  • K tramvajovým linkám s označením N1–N9 se jen složitě doplňuje nová linka. Vznik linky N10 by vyvolal náročnější softwarové úpravy pro tramvajové transparenty a na zadních transparentech výrazné zmenšení velikosti a čitelnosti takového čísla. Noční linky 51–59 (nově 91–99) lze naopak v případě potřeby doplnit bez problémů o linku 50 (nově 90), případně o linky 49 (nově 89) apod.
  • Označení linek písmeny N je vhodné při realizaci nového systému noční dopravy, nikoliv v okamžiku změny čísel zažitých linek. Pokud by se v Lazarské ze dne na den objevily místo linek 53 a 59 linky N3 či N9, řada cestujících by si je pravděpodobně pletla s denními linkami 3 a 9, přitom jejich trasy jsou od těchto denních linek zcela odlišné. Proto se Praha přiklonila k přehlednější změně pro cestující, tedy z 53 na 93 místo z 53 na N3.
  • Písmena N dokáže současný odbavovací a informační systém zobrazit na venkovních transparentech, ale vždy až po příslušné softwarové úpravě. Několik tisíc označovačů si s písmenem N bez výměny části vnitřního zařízení neporadí a cestujícím by tak např. v lince N3 na jízdenku mohly vytisknout pouze kódové označení podobné linky, např. 093 či 930.
  • Stejně tak mají bez příslušné softwarové úpravy se zobrazením písmen problém některé součásti vnitřního informačního systému části vozového parku. Jelikož je odbavovací systém již staršího data a blíží se okamžik jeho postupné obnovy a modernizace, investice do softwarových a hardwarových úprav pro zajištění označení nočních linek písmeny N by byla vynaložena z velké části zbytečně. Proto došlo k rozhodnutí změny číslování realizovat v mantinelech, které současné technické a provozní podmínky umožňují. Z důvodu technických kapacit odbavovacích a informačních zařízení ve vozidlech nebylo kromě písmenného označení linek řešeno ani označování linek čtyřmístnými kódy.
  • Vznik nočních linek Nxx nebyl doporučen také vzhledem k dočasnému souběhu linek PID a SID v jednom regionu. Linky SID jsou běžně označovány v podobě A22, tj. noční linky, zejména příměstské, by mohly ještě nějaký čas cestující mást ve smyslu, že jde o linky mimo systém PID, navíc stále s kilometrickým tarifem Středočeské integrované dopravy (SID).

Proč se mění od 4. září 2017 čísla školních linek?

Jelikož je v souvislosti s rychlým postupem integrace autobusových linek ve Středočeském kraji pro potřeby označování těchto linek uvolňována číselná řada od 501 do 799, je nutné přidělit nová čísla i školním linkám označeným dosud čísly od 551 do 575. Protože není vhodné měnit čísla linek, na nichž jsou závislí školáci, během školního roku, ke změně v tomto případě dojde až na začátku příštího školního roku 4. září 2017. Aby pro děti i rodiče byla změna co nejmenší, dojde u těchto linek pouze k náhradě prvního čísla „5“ číslicí „2“, tj. školní linky budou od září 2017 v číselné řadě 251–275.

Proč se nyní mění čísla několika denních autobusových linek?

Snaha minimalizovat dopad změny čísel linek na školáky a jejich rodiče vyvolala ještě drobné úpravy v číslech běžných denních městských autobusových linek. Jelikož čísla 251–275 budou patřit od září 2017 školním linkám, dochází již nyní na konci dubna 2017 ke změnám čísel linek 251 na 211, 253 na 190, 260 na 210, 261 na 221, 262 na 212, 263 na 208 a 269 na 209. Nová čísla zaznamenají cestující také v Uhříněvsi, kde svazek linek 265, 266 a 267 nahradí posílené spoje linek 226, 227, 228 a 229.

Přestože jsme si vědomi, že podobný typ změn není pro cestující přehledný, v tomto případě byl nezbytný. Tato nezbytnost souvisí s čísly linek, které běžný cestující nevidí. Kromě čísel viditelných pro cestující totiž využívá například Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. v číslech od 1 do 999 ještě téměř 200 čísel pro potřeby náhradní a služební dopravy. Svá čísla mají náhradní linky za metro (40 čísel dle vyloučených úseků), náhradní linky za tramvaje (30 čísel), náhradní linky za vlaky Českých drah, účelové linky, smluvní linky a linky jezdící při muzejní noci. Číselná označení mají i manipulační přejezdy, služební jízdy a další pohyby vozidel, přičemž číslování těchto pohybů je důležité např. s ohledem na to, které jízdy se proplácejí z hlediska městem objednaných výkonů a které nikoliv.

Výše uvedená čísla sice cestující nevidí, ale v řadě 1–999 jsou a je pro ně nyní po velkém rozvoji integrovaného systému velmi složité najít jakékoli místo. Tyto interní linky dopravců zabírají např. čísla od 751 do 899. To ale nestačí, takže bylo nutné hledat rezervy v podobě volných čísel i jinde. V nejznámější číselné řadě městských autobusů od 101 do 269 bylo např. v loňském roce ze 168 čísel využito jen 115 pozic. I proto jsme přistoupili k tomu, že autobusy od 251 do 269 dostaly nižší čísla, čísla od 251 do 275 byla vyčleněna pro školní linky a čísla od 280 do 299 tak bylo možné využít pro poslední část interních čísel DP.

Proč nemohou mít linky v regionu stejná čísla, jako mají dnes?

Například linky MHD v Kladně mají nyní čísla od 1 do 10 a po začlenění do PID by byla tato čísla v rámci systému duplicitní, neboť stejná mají pražské tramvaje. Proto bude MHD v Kladně mít po dokončení integrace čísla od 601 do 610, tj. i po změně využije koncová čísla linek, které cestující v Kladně znají.

Proč se mění i čísla linek 401–420 v regionu?

V souvislosti s integrací Rakovnicka a dalších lokalit do PID je předpoklad, že ještě vznikne cca 20 nových autobusových linek, které spojí Středočeský kraj přímo s územím hl. m. Prahy. Číselná řada pro tyto linky 301–399 je ale vyčerpána, proto je přesunem čísel čistě regionálních linek 401–420 výše vytvořena rezerva pro označování nových spojů, které v rámci PID ještě zajedou na území hlavního města.

Změna čísel linek 401–420 je realizována s ohledem na území, kterým linky projíždějí: Linky 401–405 jsou nově linkami 651–655, linky 406–407 jsou nově linkami 666–667, linky 409–415 jsou nově linkami 659–665, linky 416–418 jsou nově linkami 656–658 a linky 419–420 jsou nově linkami 669–670.

Jsme si vědomi, že pouhé změny čísel linek bez změny tras jsou pro cestující nepříjemné. V tomto případě ale jejich realizace umožní zrychlit proces integrace regionálních autobusových linek do systému Pražské integrované dopravy a tím rozšířit území, na němž se cestující mohou přepravovat na jeden jízdní doklad. Proto věříme, že výše uvedené změny přijmou cestující, jichž se dotýkají, s pochopením.

O tom, že tyto úpravy čísel linek bude nutné provést, se vědělo téměř 10 let, realizovány jsou však až nyní v okamžiku, kdy již nebylo jiné možnosti. Naší snahou bylo je provést co nejpřehledněji pro cestující, aby dávaly základní smysl a do systému číslování linek již nebylo v dalších letech nutné zasahovat.