Tarifní pásma PID

Stav k 12.12.2021

Pražská integrovaná doprava je rozdělena pro potřeby Tarifu PID na jednotlivá tarifní pásma. V Praze se nacházejí tarifní pásma P, 0 a B, ve Středočeském kraji (dále též „Regionu“) jsou tarifní pásma číslována od 1 výše a tvoří soustředné pomyslné „mezikruží“ kolem Prahy.

Pokud se pohybujete pouze na území Prahy, stačí považovat Prahu za ucelenou tarifní oblast a víc nemusíte řešit (platí zde jednotlivé i předplatní jízdní doklady pro Prahu).

Pásmování Prahy je však důležité v případě cestování mezi Prahou a Regionem, tedy při využití příměstských autobusových linek 300 až 415 nebo vlakových linek jedoucích z nebo do Prahy. Příměstské autobusové linky jsou zařazeny do tzv. dojezdových pásem (pásma B a 0), zatímco všechny linky MHD (metro, tramvaje, městské autobusy a trolejbusy, lanovka na Petřín a přívozy) patří do dvojpásma P. Pásmo P se s pásmy B a 0 územně překrývá na zastávkách obsluhovaných městskými i příměstskými linkami (např. stanice metra Zličín je v pásmu P, pro příměstské linky je ale stejná zastávka v pásmu B). U vlaků jsou stanice v Praze zařazeny v pásmech P (centrum) nebo 0 (širší centrum) nebo B (okraj).

Každý jízdní doklad platí pro počet pásem na něm uvedených, jednotlivá pásma na sebe musí vždy navazovat! Tarifní pásma PID na sebe navazují v tomto pořadí: P, 0, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nebo 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, B, 0, P. Například třípásmová jízdenka platí pro pásma 2, 3, 4; v žádném případě neplatí zároveň pro pásma 1, 3 a 5!

Zařazení zastávek do tarifních pásem PID na každé lince je vždy dáno jejím jízdním řádem.

Tarifní pásma na území Prahy (dvojpásmo P a pásma 0 a B)

  • Do pásma P jsou zařazeny všechny linky metra, tramvají, městských autobusů a trolejbusů, přívozů a lanová dráha na Petřín a vybrané železniční stanice a zastávky v centru Prahy. Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu (tj. je počítáno jako dvě tarifní pásma).
  • Do pásma 0 jsou zařazeny dojezdové úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v širší oblasti okolo centra Prahy.
  • Do pásma B jsou zařazeny úseky příměstských autobusových linek a vybrané železniční stanice a zastávky v okrajových částech Prahy.

 

Tarifní pásma v Praze

 Tarifní pásma ve Středočeském kraji (pásma 1 až 12)

  • Do jednotlivých vnějších pásem (1 až 12) jsou zařazeny jednotlivé stanice a zastávky příměstských autobusových linek PID a vlaků zařazených do PID. Příslušnost stanice nebo zastávky k tarifnímu pásmu je vždy dána jízdním řádem konkrétní linky.

Zjednodušené schéma tarifních pásem PID

Časté dotazy:

Proč je pásmo P bráno jako dvojité?

Pásmo P je největší v rámci Pražské integrované dopravy, navíc cestující zde může využít nejlepší nabídku služeb systému Pražské integrované dopravy. Ve vnějších pásmech (1 až 12) může cestující využívat „pouze“ vlakové spoje nebo autobusy. V pásmu P je to kromě dvou zmiňovaných druhů dopravy ještě metro, tramvaje a rozsáhlá síť autobusových linek doplněná o lanovku na Petřín a přívozy.

Může se stát, že je zastávka pro jednu linku v pásmu B nebo 0, a pro druhou v pásmu P?

Ano, to je princip pásmování na území Prahy. Není provedeno územně (na mapě se nedají vyznačit hranice), ale vztahuje se na jednotlivé linky. Například pro příměstskou linku je konečná zastávka na území Prahy v pásmu 0 nebo B, ale pro souběžnou městskou linku je tatáž zastávka v pásmu P. Rozdíl v pásmech může být v některých zastávkách výjimečně i pro jednotlivé linky.

Za Prahou je pásmování zpravidla územní. V některých případech může být zastávka zařazena současně do více tarifních pásem, v tom případě se cestující řídí pro něj výhodnějším pásmem. Rozdíl v pásmech může být v některých zastávkách výjimečně i pro jednotlivé linky.

Další informace:

Schémata tarifních pásem PID
Jízdní řády linek PID

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID, případně tarif a přepravní podmínky železničních dopravců.