Úpravy jízdních řádů metra od 29. dubna 2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 04. 2017

Jak probíhala příprava úprav jízdních řádů metra?

Úpravy jízdních řádů metra jsou z provozních důvodů časově nejnáročnějšími z těch, které se v rámci PID provádějí. Aktuální úpravy byly připraveny na základě podrobného rozboru dat získaných z komplexního průzkumu metra v listopadu 2015. Celý pracovní den byl pro účely korekcí intervalů rozdělen na čtvrthodiny a v každé čtvrthodině byl na každé lince vždy vyhodnocen nejzatíženější úsek. Navržený interval pak v tomto čase co nejvíce odpovídá zjištěné poptávce.

Při tom bylo dbáno na to, aby jednotlivé spoje metra nepřekračovaly 80 % vytíženosti dle platných standardů obsaditelnosti. 100 % těchto standardů představuje 620 cestujících na jednu soupravu metra (124 osob na vůz) a je hluboko pod často uváděnou technickou obsaditelností soupravy metra, která se pohybuje mezi 1 400 a 1 500 cestujícími.

Ideální postup přípravy jízdních řádů metra má samozřejmě své limity. Kromě limitů zabezpečovacího zařízení, počtu dostupných vozidel a obratových možností v některých stanicích je omezujícím faktorem i celkový objem finančních prostředků, které pro metro na konkrétní rok uvolní v rámci hlasování o rozpočtu Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

V roce 2014 metro odjezdilo 52 230 000 vozokilometrů a v roce 2017 je předpoklad, že odjezdí více než 58 000 000 vozokilometrů, tj. výkony narostly o 5 770 000 vozokilometrů. V uplynulých dvou letech ovšem nárůst výkonů v metru nesměřoval do posilování provozu ve špičkových, večerních či víkendových obdobích. V souvislosti s prodloužením linky A do stanice Nemocnice Motol směřovaly všechny prostředky do zajištění provozu v tomto novém úseku.

Dílčí prostor pro úpravy jízdních řádů s ohledem na celou síť metra tak vznikl až v letošním roce. Základní objem prostředků pro posílení provozu směřuje v pracovní dny na zrušení pásmového provozu na lince A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol, v ranní špičce pracovních dnů na zrušení pásmového provozu na lince C v úseku Ládví – Letňany, na zrušení omezeného pátečního grafikonu na všech třech linkách a tedy na plošné posílení provozu metra v pátek odpoledne a v podvečer a na posílení provozu v celé síti metra každý večer v období od cca 21:00 do 22:30.

Další úpravy intervalů byly realizovány s ohledem na výsledky průzkumů tak, aby zejména na konci odpolední špičky nedocházelo k razantním prodloužením intervalů a přeplňování spojů. Aby korekce poloh spojů dle aktuální poptávky byly v rámci celkového rozpočtu na provoz metra možné, je část posilových spojů v rámci dne a konkrétní trasy přesunuta do potřebnějšího období z období, v němž nebyla využita dostatečně.

Proč dochází ke zrušení pásma na lince A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol?

K realizaci tohoto opatření dochází na základě žádosti Nemocnice Motol. Zejména v dopoledních hodinách, kdy do nemocnice dojíždí nejvíce pacientů hromadnou dopravou, je zde nejdelší interval, část období shodný s tím, který bude na všech trasách metra nyní každý den až po půl jedenácté večer. Na základě této žádosti byl objem prostředků pro zrušení tohoto pásma zapracován do rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017 a schválen Zastupitelstvem HMP.

V tomto úseku skutečně nejde o to, že by byly spoje metra přeplněné, ale od 9:30 do 14 hodin zde dochází k nepříjemným zdržením cestujících, kteří chtějí jet nejen do nemocnice, ale také někam dále. Metro má v tuto dobu interval 10 minut, jenže autobusy mají 15 minut, takže jako večer a o víkendu nemohou být na příjezdy metra navázány. Takže se stává, že cestující čekají 5 minut na Můstku, 5 minut na Petřinách a v Motole jim pak častokrát těsně ujede autobus ve směru Řepy, Butovice či Luka, přičemž pak musí čekat dalších 15 minut. Čekání v brzkém odpoledni pracovního dne v délce až 25 minut nepřispívá k tomu, že by v tomto období byla hromadná doprava v těchto směrech konkurenceschopná individuální dopravě. Do nepříjemných situací se mohou vlivem zdržení na Petřinách dostat i cestující, kteří v Motole přestupují na příměstské linky s delším intervalem, např. linku 380.

Kromě žádosti nemocnice tedy zrušení pásma do Motola proběhlo i s ohledem na zkrácení délek čekání pro řadu cestujících, kteří metro A a přestup na autobusy u Nemocnice Motol využívají.

Proč se ruší pásmový provoz v úseku Ládví – Letňany pouze v ranní špičce?

V souvislosti s propadem vozovky ve Vysočanské ulici docházelo postupně od září 2016 k nárůstu vytíženosti spojů na lince C z Letňan, Proseka a Střížkova směrem do centra. V ranní špičce cestuje do škol, za prací, či na úřady více cestujících v kratším období, takže zaplněnější dlouhé spoje z Letňan již ráno začaly mít vliv na komfort přepravy cestujících v centrální části města. Nerovnoměrnost zaplněnosti jednotlivých vlaků má vliv na odlišné délky odbavování v jednotlivých stanicích a narušuje pravidelný interval spojů na lince C. Vzhledem k tomu, že omezení na Vysočanské ulici potrvají až do podzimu 2017, bylo rozhodnuto pomoci cestujícím z Letňan zrušením pásmového provozu právě v ranní špičce pracovního dne.

Zatímco zrušení pásma v úseku Ládví – Letňany v ranní špičce představuje roční navýšení nákladů na provoz metra cca ve výši 15 milionů korun, celodenní zrušení pásma ve stejném úseku by znamenalo vynaložit dalších 50 milionů Kč navíc. Vzhledem k tomu, že v odpolední špičce cestuje stejný počet cestujících zpět do Letňan v daleko delším období a interval dlouhých spojů pokračujících do Letňan nepřesahuje 4–5 minut, zatím zůstává v pracovní dny mimo ranní špičku pásmo v úseku Ládví – Letňany zachováno.

Proč byl zrušen speciální páteční jízdní řád metra?

V souvislosti s obvyklým odjezdem Pražanů na víkendy přetrvával v metru dlouhé roky speciální páteční jízdní řád. Ten se vyznačoval tím, že v pátek odpoledne a v podvečer jezdilo na všech linkách méně spojů.

V posledních letech se ale chování Pražanů změnilo, takže páteční odpoledne z hlediska vytíženosti spojů PID téměř není odlišné od zbylých pracovních dnů v týdnu. Část spojů metra byla v pátek odpoledne již často přetížená, proto došlo ke sjednocení jízdních řádů od pondělí do pátku do jednotné podoby (náklady na toto opatření představují cca 10 milionů Kč ročně). Páteční odpolední provoz v pražském metru tím byl mírně posílen.

Jaké proběhly úpravy na lince A?

pracovní dny

 • zrušeno pásmo Petřiny – Nemocnice Motol, všechny spoje celodenně jedou do stanice Nemocnice Motol
 • zrušen speciální páteční oslabený jízdní řád, mírně posílen páteční odpolední provoz
 • mírné oslabení provozu v přechodu do ranní špičky (cca od 5:30 do 7:15)
 • mírné posílení provozu v ranní špičce (cca od 7:30 do 9:45)
 • mírné oslabení provozu v přechodu do dopoledne (cca od 10:00 do 10:30)
 • mírné posílení provozu v odpolední špičce (cca od 15:30 do 18:30)
 • mírné oslabení provozu v přechodu do večerního provozu (cca od 19:30 do 20:15)
 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:00 do 22:15)

nepracovní dny

 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:00 do 22:15)

Jaké proběhly úpravy na lince B?

pracovní dny

 • zrušen speciální páteční oslabený jízdní řád, mírně posílen páteční odpolední provoz
 • mírné oslabení provozu v přechodu do ranní špičky (cca od 5:30 do 7:00)
 • mírné oslabení provozu v přechodu do dopoledne (cca od 9:30 do 10:00)
 • mírné posílení provozu v celé odpolední špičce (cca od 13:00 do 18:00)
 • mírné posílení provozu v přechodu z odpolední špičky (cca od 18:00 do 19:15)
 • mírné posílení provozu v přechodu do večerního provozu (cca od 20:00 do 21:00)
 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:00 do 22:15)

nepracovní dny

 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:00 do 22:15)

Jaké proběhly úpravy na lince C?

pracovní dny

 • v ranní špičce zrušeno pásmo Ládví – Letňany, všechny spoje jedou ráno do/z Letňan
 • zrušen speciální páteční oslabený jízdní řád, mírně posílen páteční odpolední provoz
 • mírné oslabení provozu v přechodu do ranní špičky (cca od 6:00 do 7:00)
 • mírné posílení provozu v přechodu do dopoledne (cca od 8:30 do 9:30)
 • mírné oslabení provozu dopoledne (cca od 9:30 do 12:00)
 • mírné oslabení provozu v přechodu do odpolední špičky (cca od 13:00 do 16:00)
 • mírné posílení provozu v přechodu z odpolední špičky (cca od 18:00 do 19:30)
 • mírné oslabení provozu v přechodu do večerního provozu (cca od 19:30 do 21:30)
 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:30 do 22:15)

nepracovní dny

 • zkrácení intervalu z 10 na 7,5 minuty v přechodu večerního provozu (cca od 21:30 do 22:15)

Proč končí cca mezi 18:45 a 19:30 každý druhý vlak na lince C na Kačerově?

Na lince C došlo k mírnému posílení provozu na konci špičky pracovního dne mezi 18. a 19. hodinou. Před devatenáctou hodinou již ale přepravní špička končí a vlaky metra musí začít zajíždět do depa, které se nachází na Kačerově. Z hlediska konstrukce grafikonu metra a dopadu na cestující je velmi složité zvolit správný okamžik, kdy k tomuto zatahování má dojít.

Prodloužení zatahujících vlaků až na Háje by znamenalo, že by bylo nutné s nimi při návratu z Hájů zatáhnout zpětným pohybem na Kačerově, což je provozně náročnější operace, která by zásadněji prodloužila a znepravidelnila v podvečerním období interval na „céčku“ od Kačerova směrem do centra. Nepravidelné intervaly přes centrum by měly větší dopad na komfort přepravy výrazně většího počtu cestujících. Proto je zatahování vlaků na lince C prováděno ve směru od centra.

V jízdním řádu linky C platném do 29.4.2017 zatahovalo na Kačerově v časech mezi cca 17:30 a 20:40 celkem 12 vlaků. Filozofie původního řešení spočívala v tom, že v delším časovém období zatahovaly vybrané vlaky, čtyři až pět vlaků za hodinu. To mělo svá pozitiva i negativa. Pozitivem bylo, že cestující z centra natrefili na vlak končící na Kačerově spíše náhodně a řešení nevnímali jako pásmový provoz. Negativních dopadů ale bylo více.

První zatahující vlak jel z Muzea již v 17:23, což je období, kdy odpolední špička ještě probíhá. Celkem 4 vlaky pak zatahovaly před časem 18:15, tj. následný spoj pokračující na Háje byl na Kačerově zásadněji přeplněn. Jelikož postupné zatahování probíhalo až do půl deváté, cestující vnímali zhoršený komfort přepravy i v tomto období. Po osmé hodině již byl na lince C interval 4–5 minut, tj. při zatažení jednoho z vlaků v této době se výrazně prodlužoval interval ve směru Háje až na téměř 10 minut.

Na základě výsledků komplexního průzkumu proto grafikonisté metra navrhli zatahovací období co nejvíce zahustit. V novém jízdním řádu zatahuje první vlak z Muzea nikoli v 17:23, ale až v 18:02. Od cca 18:45 do 19:30 pak zatahuje na Kačerově každý druhý vlak a zatahování cca v 19:30 skončí. Přestože to v jízdním řádu opticky vypadá hůře, celkově zatahuje každý podvečer vlastně stejný počet vlaků, místo 12 nyní 13 vlaků, jen je řešení těchto odstupů vlaků z linky C odlišné. Zatahování začíná později, aby probíhalo již po skončení odpolední špičky a následné vlaky na Háje nebyly přetížené. Současně zatahování končí dříve, aby poslední vlak zatáhl ještě při intervalu 2–3 minuty, tj. minimalizovala se délka čekání cestujících ve směru Háje i v případě, že jim jako první v centru přijede zatahující spoj.

Kolik spojů v různých dnech přibylo a ubylo?

Na lince A v úseku Nemocnice Motol – Petřiny přibylo od pondělí do čtvrtka každý den 106 spojů, v pátek přibylo 113 spojů a o víkendech a svátcích přibyly 2 spoje.

Na lince A v úseku Petřiny – Skalka ubylo od pondělí do čtvrtka každý den 5 spojů, v pátek přibylo 6 spojů a o víkendech a svátcích přibyly 2 spoje. Úbytek počtu spojů souvisí se změnou ranních výjezdů vlaků z Depa Hostivař směrem k Nemocnici Motol. Kvůli původnímu pásmovému provozu na Petřinách muselo po 5. a 6. hodině vyjíždět tímto směrem zbytečně moc vlaků. Zrušení pásmového provozu umožnilo jízdy pěti vlaků zrušit a ušetřené prostředky použít na posilu provozu na lince metra B.

Na lince B přibylo od pondělí do čtvrtka každý den 11 spojů, v pátek přibylo 13 spojů a o víkendech a svátcích přibyly 2 spoje. Právě na lince B docházelo k největšímu přetížení některých spojů, proto bylo posílení provozu na lince B prioritou.

Na lince C v úseku Ládví – Letňany přibylo od pondělí do čtvrtka každý den 29 spojů, v pátek přibylo 41 spojů a o víkendech a svátcích přibyly 2 spoje.

Na lince C v úseku Ládví – Kačerov ubylo od pondělí do čtvrtka každý den 15 spojů, v pátek přibylo 7 spojů a o víkendech a svátcích přibyly 2 spoje. Na lince C došlo k mírnému posílení na koncích přepravních špiček, ale současně k mírnému omezení mimošpičkových období, kdy spoje na lince C nebyly dle výsledků komplexního průzkumu dostatečně využité. Ušetřené prostředky byly použity na posilu provozu na lince metra B.

Pokud nebudeme zohledňovat posily provozu v úsecích Nemocnice Motol – Petřiny a Ládví – Letňany, jede na lince A v každém směru za týden nově o 10–11 spojů méně, na lince B jede v každém směru za týden nově o 61 spojů více a na lince C o 45–50 spojů méně. Prostředky z mírných omezení v mimošpičkových obdobích na linkách A a C jsou plně využity na lince B.

Proč došlo k přesunu spojů mezi jednotlivými obdobími a trasami?

Rozhodnutím Zastupitelstva HMP byly v rámci rozpočtu na rok 2017 přiděleny prostředky na posílení metra pouze pro účel zrušení pásmového provozu na lince A v úseku Nemocnice Motol – Petřiny. V souvislosti s havárií a opravami Vysočanské ulice schválila následně Rada HMP svým usnesením dne 4. 4. 2017 zrušení pásmového provozu v úseku Ládví – Letňany v ranní špičce pracovního dne. K uhrazení zvýšených provozních nákladů na toto posílení na lince C bude sloužit rozpočtová rezerva, která vznikla v uplynulém roce snížením ceny za dopravní výkon (vozokilometr).

Další úpravy v provozu metra, které vyplynuly z vyhodnocení komplexního průzkumu, bylo nutné připravit rozpočtově neutrálně, tj. v rámci dne a týdne přesunout jednotlivé spoje metra tak, aby jejich jízda co nejlépe odpovídala poptávce cestujících. Na linkách A a C byla mírně omezena období, kde docházelo k výraznějšímu přebytku nabídky nad poptávkou ve prospěch období, kdy naopak poptávka převyšovala nabídku. Obdobími s nižší poptávkou byla například brzká rána před šestou hodinou ranní na všech linkách nebo období na lince C po osmé hodině večerní. Přestože v těchto obdobích došlo nyní k omezením, rádi bychom při získání dalších prostředků na provoz metra intervaly v těchto obdobích výhledově opět mírně zkrátili. V dané době tyto spoje sice nejsou přeplněné, ale jsme si vědomi, že mírně kratší interval zejména při brzkých cestách do práce usnadňuje zejména přestupní možnosti cestujících.

Vzhledem k prodloužení linky A o úsek Dejvická – Nemocnice Motol v roce 2015 a tomu, že se provozní náklady do rozpočtu PID poprvé celoročně promítly až v roce 2016, došlo v rámci metra každoročně k navýšení provozních nákladů o cca 0,5 miliardy. Růst dotací směřujících do metra tak násobně překročil prostředky směřované do tramvajové, autobusové a železniční dopravy. Proto je nyní složité získat do rozpočtu na další období částky ve výši přesahující 100–250 milionů Kč, které by pomohly řešit posílení zejména víkendového provozu.

Jaké změny v metru jsou dále zvažovány?

Vzhledem k tomu, že se na lince B rozbíhá proces instalace pevných i mobilních součástí nového zabezpečovacího zařízení, který omezí počet dostupných souprav pro linku, potřebné posílení ranní špičky na lince B bude realizovatelné nejdříve v závěru příštího kalendářního roku.

Aktuálně je proto prověřováno zejména posílení provozu metra o víkendech, a to v několika variantách, které se liší objemem prostředků, které bude nutné vynaložit. Celkové snížení intervalu na linkách metra o víkendech ze 7,5 minuty na 6 minut a zajištění návazné tramvajové a autobusové dopravy v intervalech 6 a 12 minut představuje nárůst ročních nákladů PID ve výši přes 250 000 000 Kč ročně. To bohužel přesahuje aktuální možnosti financování systému PID.

Proto je zvažováno víkendové posílení metra v dalších variantách, minimálně v omezené podobě (interval 7,5 minuty v neděli a ve svátek již cca od 10. hodiny dopolední a rozšíření intervalu 6 minut na lince C na delší období v neděli odpoledne).