Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2012)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Oproti loňskému roku došlo k mírné úpravě některých standardů, například ke zvýšení úrovně náročnosti u bezbariérovosti a čistoty vozidel, nově se sleduje také podíl spojů, jedoucích napřed oproti jízdnímu řádu. Vzhledem k dlouhé a tuhé zimě došlo ke zhoršení čistoty vozidel, jelikož v mrazivých dnech nedocházelo k vnějšímu mytí autobusů. Na pravidelnost provozu a výpadky však zima větší vliv neměla.

Ve standardu informování ve vozidlech přetrvávají závady ve funkčnosti vnitřních digitálních displejů a zvýšila se četnost nehlášení zastávek. U informování na zastávkách se výsledky obecně zlepšily, u některých dopravců však zůstává neuspokojivý vzhled a výbava označníků.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ABOUT ME
STENBUS
ČSAD MHD Kladno
PROBO BUS
BOSÁK BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Veolia Transport Praha
ČSAD Střední Čechy
MARTIN UHER
ČSAD POLKOST
Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

V nastavení standardů kvality v železniční dopravě oproti loňskému roku nedošlo k výraznějším změnám, proto i jejich vyhodnocení v prvním čtvrtletí letošního roku proběhlo v podobném trendu jako za předchozí období. V celkovém součtu bylo za první tři měsíce letošního roku splněno čtrnáct z devatenácti standardů.

Splněny nebyly hned dva první standardy, tedy plnění odjetých kilometrů a dodržení kapacity vlaku. V tomto případě spadá neplnění na vrub především klimatickým podmínkám v měsíci únoru, kdy se Česká republika potýkala s přílivem chladného vzduchu, a teploty tak padaly na extrémní minima. Problémy s nízkými teplotami měly především jednotky řady 471 CityElefant, z tohoto důvodu byly některé vlaky odřeknuty, což se samozřejmě projevilo i na výsledcích těchto dvou kritérií. S vzestupem teplot se situace vrátila zpět do normálu a v měsíci březnu již byly výsledky podstatně lepší, v případě odjetých kilometrů bezpečně nad hranicí plnění, dodržení kapacity vlaku však nebylo splněno ani ve třetím měsíci. Klimatické vlivy ovlivnily také výsledky garance bezbariérových vlaků, tento standard taktéž nebyl v únoru splněn.

Oproti loňsku se zvýšil počet nasazovaných bezbariérových vlaků, a to zhruba o čtyři procenta. Jde především o náhradu velké části starších souprav v podobě motorového a přívěsného vozu (případně lokomotivy a přívěsných vozů) modernizovanými jednotkami Regionova, které jsou řešeny jako částečně nízkopodlažní, na linkách S8 a S80.

Velký nárůst plnění nastal u bezbariérovosti stanic a zastávek. Není to však z důvodu extrémního nárůstu stavební činnosti, bez které se přeměna bariérové stanice na bezbariérovou většinou neobejde. Jedná se o změnu metodiky měření, kdy se bezbariérovost nehodnotila údaji SŽDC, které jsou k dispozici například v jízdním řádu, ale bylo hodnoceno, zda při cestě na nástupiště nejsou stavební překážky, které by bránily imobilnímu cestujícímu se sem bez výrazné dopomoci dostat. Problematika nástupu imobilních cestujících do vlaků je úzce svázána s bezbariérovostí vlaků, která se řeší v již zmiňovaném standardu a pro pohodlný nástup je nutné, aby podmínku bezbariérovosti splňoval jak vlak, tak stanice.

Nesplněn byl standard prodej jízdních dokladů, hodnocené období se bohužel neobešlo bez případu, kdy průvodčí nekonal svou práci a nekontroloval jízdní doklady. Z hlediska statistiky se však jedná o výjimky, v naprosté většině případů vlakový personál své pracovní povinnosti dodržuje.

V hodnoceném období byl splněn standard informování ve vlacích, naopak ve stanicích a především zastávkách problém zůstává, na vině je především vandalismus.

Navzdory již zmiňovaným obtížným klimatickým podmínkám byla splněna přesnost provozu, pouze těsně nebylo v únoru splněno kritérium přípojových vazeb.

Na poměrně vysoké úrovni se drží také funkčnost vlaků, i když závady drobnějšího charakteru se občas objevují. Jedná se však o závady, které hrubě nenarušují kulturu cestování. Plnění tohoto standardu souvisí s údaji, které se týkají stáří vozidel. V letošním roce se průměrný věk železničního vozidla PID podařilo snížit pod sedmnáct let.

Závěrem lze říci, že ve většině standardů se potvrdil dlouhodobý trend a až na výjimky týkající se především vlivů extrémních teplot nedochází k výrazným problémům. Z hlediska přesnosti provozu se podařilo zvládnout i tyto vlivy, horší výsledky byly vlivem neschopnosti některých vozidel v plnění odjetých kilometrů. Pozitivním trendem je snižování věku vozidel, na druhou stranu se hlavně vlivem vandalismu stále nedaří uspokojivě zvýšit procento plnění informovanosti, a to především v neobsazených zastávkách.