Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2013)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Výsledky byly v prvním čtvrtletí roku negativně ovlivněny zhoršenými klimatickými podmínkami a zhoršenou průjezdností komunikací během zimního období. Například u přesnosti provozu se však výsledky u většiny dopravců pohybovaly nad požadovanou úrovní náročnosti.

U většiny dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. Dopravci se nově porovnávají také podle ukazatele průměrného stáří vozového parku, které by dle platné legislativy nemělo překročit hodnotu 9 let. Čtyři ze třinácti dopravců zatím tuto podmínku nesplňují. Vzhledem k požadavkům cestujících na vyšší podíl garantovaných nízkopodlažních spojů uváděných v jízdních řádech budeme do budoucna požadovat další navýšení počtu těchto spojů v závislosti na dodávkách nových nízkopodlažních vozidel.

U závad, které se týkají chování a činnosti řidičů nesledujeme žádné výraznější výkyvy, nově se (zřejmě v souvislosti se zimním obdobím) ve vyšší míře objevil problém s neotvíráním předních dveří pro nástup na městských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ABOUT ME
STENBUS
ČSAD POLKOST
Jaroslav Štěpánek
MARTIN UHER
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) PROBO BUS
OAD Kolín
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Veolia Transport Praha
Vlastimil Slezák
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) BOSÁK BUS
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, PROBO BUS, ČSAD POLKOST, OAD Kolín

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebyly splněny pouze tři Standardy kvality v železniční dopravě, což je obdobně slušný výsledek jako v předchozím čtvrtletí, a to i přes jednoznačně ztížené podmínky vlivem zimního období.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Výsledné číslo se nejeví nijak dramaticky, nicméně v některých měsících došlo k poměrně výraznému propadu na jednotlivých tratích, především na tzv. Posázavském Pacifiku (linky S8 a S80 do Čerčan a Dobříše), kde musely být z důvodu technických problémů v některých případech nahrazovány jednotky řady 814 Regionova staršími motorovými vozy. Jisté problémy byly i na některých elektrifikovaných tratích, kde došlo k výpadku elektrické jednotky řady 471 CityElefant a vlak jel místo ve zdvojené soupravě pouze s jednou jednotkou.

Problémy Regionov na Posázavském Pacifiku se promítají také do plnění Garance bezbariérových vlaků, který nebyl splněn v měsíci únoru a březnu, nicméně znovu se jedná o neplnění v řádu setin procenta. V samostatném standardu Bezbariérovost vlaků došlo k poměrně velkému zvýšení podílu bezbariérových vozidel především vlivem navýšení počtu vlaků, u nichž je bezbariérové vozidlo garantováno. K nárůstu došlo především na linkách S6 do Nučic a Berouna a S8 a S80 do Čerčan a Dobříše, kde jsou nasazeny v hojném počtu jednotky Regionova.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích je plnění nedostatečné především ve spojích v oblasti Kralup nad Vltavou, konkrétně na lince S40 do Slaného. Horší výsledky oproti běžnému průměru jsme v tomto kvartále zaznamenali i v Praze, nicméně i tak bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti ve všech měsících.

Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem. Pozitivní je, že v Praze bylo dosaženo požadované úrovně náročnosti, což se v dosavadních hodnoceních doposud nepodařilo.

Poměrně dobré výsledky jsou ve standardu Čistota vozidel. Negativní v tomto ohledu je především neustále rostoucí podíl znečištění, které způsobili vandalové, ať už se jedná o vnější i vnitřní grafitti nebo jiné poškození, například poškrábaná skla či rozřezané sedačky.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů, a to i navzdory povětrnostním podmínkám a velkému množství sněhu, který v zimních měsících napadl. Splněny byly standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu i Přípojové vazby. Bez dílčích problémů se samozřejmě ani toto období neobešlo, nicméně ve výsledku se jedná o velice dobrý výsledek.

První čtvrtletí lze z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě hodnotit kladně. Určité problémy jsou v nasazování plánovaných souprav na jednotlivé vlaky, což se projevuje u Garance bezbariérových vlaků a především u Dodržení kapacity vlaku. Naopak další provozní statistiky vycházejí velice dobře. Stejně jako v předchozích měsících přetrvávají potíže v oblasti informování cestujících, i zde se však objevují náznaky zlepšení.