Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2014)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy: Informování ve vozidlech, Čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

U standardů týkajících se plnění dohodnutého počtu spojů a typu nasazených vozidel bylo v 1. čtvrtletí 2014 zhoršené plnění pouze u výpadků na příměstských linkách, kde nedodrželi požadovanou úroveň 3 z 12 dopravců. Přesto se jedná o zlepšení oproti minulému čtvrtletí. Také u přesnosti provozu jsou pozitivní výsledky odrazem letošní mírné zimy a poměrně příznivých klimatických podmínek.

U sedmi dopravců se zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, zpřísněná úroveň náročnosti u standardu bezbariérovosti měla za následek nesplnění tohoto standardu u 2 dopravců na městských a 5 dopravců na příměstských linkách. Pro splnění standardů je také nutné navýšit počet garantovaných nízkopodlažních spojů v jízdních řádech zejména na příměstských linkách v součinnosti s organizací ROPID, která předepisuje garanci nízkopodlažnosti pro jednotlivé spoje.

Nedostatky i nadále přetrvávají u standardu Informování ve vozidlech, kde se opakují stále stejné typy závad (vnitřní zobrazovací panely, hlášení zastávek). Tento standard nesplnilo 8 ze 13 dopravců. Díky mírné zimě jsou poměrně uspokojivé výsledky také u standardu čistota vozidel, přesto jej 7 ze 13 dopravců nesplnilo, byť většina jen těsně. 8 dopravců snížilo průměrné stáří vozového parku, pouze 2 dopravci evidují vozidla starší 20 let (pouze však v jednotkách případů).

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ČSAD POLKOST
Dopravní podnik hl. m. Prahy
PROBO BUS
ABOUT ME
Martin UHER
ČSAD MHD Kladno
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ARRIVA PRAHA
BOSÁK BUS
OAD Kolín
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů kvality v železniční dopravě, což je obdobný výsledek jako v minulém hodnoceném období. Současně s aktualizací Standardů došlo k některým úpravám spočívajícím především ve zpřísnění požadované úrovně náročnosti.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Konečná hodnota je výsledkem nepříliš dobrého plnění v měsíci lednu, následným zlepšením v únoru a nakonec splněním úrovně náročnosti v březnu. Vzhledem k tomu, že v lednu nebyl výsledek dobrý především kvůli výpadkům řady 814.2 na linkách S8 a S80 a v únoru ani v březnu se již podobné problémy neopakovaly, očekáváme podobné plnění jako v březnu i v příštím kvartálu. Jistou nestabilitu do plnění tohoto standardu vnáší především jednotky 471 CityElefant. Naopak i přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku v lednu vyplývající hlavně z problému Regionov na Posázavském Pacifiku byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Zhoršení nastalo u Prodeje a kontroly jízdních dokladů ve vlacích, kdy byly v rámci namátkových kontrol zjištěny dva případy, při nichž průvodčí řádně nekonal své povinnosti. Oba případy byly dopravcem s konkrétním zaměstnancem projednány a z výsledku kontroly byly vyvozeny patřičné důsledky.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích často dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebyly soupravy řádně označeny cílovou stanicí.

Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů a to i díky mírné zimě. Bez problémů byly splněny standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu i Přípojové vazby. Bez dílčích potíží se samozřejmě ani toto období neobešlo, nicméně v souhrnu se jedná o velice dobrý výsledek.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přesto, že více než 85 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých dvanáct let. Důvodem neplnění je fakt, že v letošním roce dosáhly první dodané jednotky řady 451 věku 50 let, což je z hlediska Standardů kvality nepřijatelná situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudou za nasazování vozidel této řady udělovány dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na nutnou finanční spoluúčast objednatele při řešení tohoto problému.

První čtvrtletí lze z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě hodnotit kladně. Určité problémy jsou v nasazování plánovaných souprav na jednotlivé vlaky, což se projevuje především v Dodržení kapacity vlaku, nicméně stejně jako v Garanci bezbariérovosti vlaků je zde mírné zlepšení. Naopak další provozní statistiky vycházejí velice dobře. Jako v předchozích měsících přetrvávají potíže v oblasti informování cestujících ve stanicích a zastávkách a nově je zhoršena úroveň informovanosti i ve vlacích.