Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2015)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: Čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2014), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 36 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

V 1. čtvrtletí byly obecně díky příznivým klimatickým podmínkám změřeny poměrně pozitivní výsledky týkající se zejména pravidelnosti provozu i čistoty vozidel.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 7 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U dopravce OAD Kolín byla část závad způsobena opožděnou dodávkou nových vozidel. Naopak standard Informování na zastávkách opět splnilo 12 ze 13 dopravců. Stále se však potýkáme s problematickým vymáháním standardu u zastávkových označníků vlastněných jednotlivými městy nebo obcemi.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti byly zaznamenány nejčetnější závady u zastavování v zastávkách na znamení nebo jako třetí v řadě, při odbavování cestujících (nevydání jízdenky na příměstských linkách nebo nemožnost zakoupení jízdenky v doplňkovém prodeji na městských linkách). Tradičním prohřeškem u některých řidičů je také kouření ve vozidle (všechny tyto závady jsou sankcionovány).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci. U 6 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 7 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách. Nově zvýšený standard nízkopodlažnosti na městských linkách splnilo 7 z 9 dopravců.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
STENBUS
PROBO BUS
ARRIVA PRAHA
ČSAD MHD Kladno
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírně horší výsledek než v minulém hodnoceném období. Současně s aktualizací Standardů došlo k některým úpravám spočívajícím především ve zpřísnění požadované úrovně náročnosti.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Po všechny tři měsíce přetrvávaly problémy především v nasazování jednotek řady 814.2 Regionova na tratě tzv. Posázavského pacifiku, tedy na tratě do Čerčan a Dobříše. Zejména v lednu a únoru se hodnota plnění pohybovala poměrně hluboko pod požadovanou úrovní náročnosti. V měsíci březnu již byla situace lepší, nicméně dopravce byl na tento fakt upozorněn a bylo zažádáno o nápravu nebo alespoň omezení těchto situací, kdy jsou pravidelně turnusované jednotky nahrazovány motorovými vozy řady 810 či klasickou soupravou s příbuznými přívěsnými vozy. Další problémy byly zjištěny na trati č. 221 Praha – Benešov u Prahy, kde byly jednotky řady 471 CityElefant nahrazovány starými pantografovými jednotkami řady 451 či 452 a na lince S5, kdy se nepodařilo v Kladně-Ostrovci v několika případech spojit jednotky 814 Reginova a na tomto obratu tak jela souprava s poloviční kapacitou. Naopak i přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku v lednu vyplývající hlavně z problému Regionov na Posázavském Pacifiku byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nově nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde došlo ke změně metodiky měření. Nově jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy ČSN 73 4959. U tohoto kritéria však předpokládáme díky významným investicím SŽDC do dopravní infrastruktury alespoň částečné zlepšení ještě v průběhu letošního roku.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, či byla vyvěšena informace neaktuální.

Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

Jako již tradičně bylo dobré plnění provozních ukazatelů, tedy Plnění GVD a Přípojových vazeb. V příštích měsících budou tyto aspekty podrobně sledovány zejména s ohledem na výraznou výlukovou činnost v železničním uzlu Praha, která od března probíhá.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly nepřijatelné stáří 50 let. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebude ROPID jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu i s ohledem na probíhající jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.