Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 27. 05. 2016

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2015), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 16 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2016 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Mírná zima nepřinesla žádné závažnější kalamitní situace celosíťového charakteru, tradičně se však zimní období podílí na zhoršeném plnění ukazatelů zejména u přesnosti provozu a čistoty vozidel.

U standardů týkajících se výkonu služby jednotlivých řidičů došlo k mírnému zhoršení u prodeje jízdenek na příměstských linkách, kde je nejčastější závadou krácení tržeb řidiči. 5 dopravců také nesplnilo standard ústrojové kázně řidičů.

I nadále není uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 11 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému (zde bylo dočasné zhoršení stavu způsobeno přechodem na nový způsob zobrazování informací).

Standard informování na zastávkách nesplnili 4 dopravci, oproti předchozímu období se zvýšil počet zastávek s neplatnými jízdními řády.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci. U 5 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. Rostoucí podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách byl zaznamenán především na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
STENBUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Martin UHER
ČSAD Střední Čechy
ČSAD MHD Kladno
Jaroslav Štěpánek
ABOUT ME
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
PROBO BUS
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA PRAHA
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno osm Standardů kvality v železniční dopravě, což je horší výsledek než v minulém hodnoceném období. V rámci aktualizace Standardů kvality došlo k drobným změnám v nárocích na dopravce týkající se zejména informování cestujících ve vlacích.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění se týká zejména měsíce ledna, kdy se vyskytovaly, zejména s ohledem na povětrnostní podmínky, problémy na více linkách. V únoru již přetrvávaly potíže pouze na linkách S8 a S80, v měsíci březnu byl již standard plněn na téměř všech linkách. Podobný trend měl také standard Garance bezbariérových vlaků, který však byl v tomto období splněn.

V jednom případě nebyl splněn standard Prodej a kontrola jízdních dokladů, kdy v měsíci únoru průvodčí řádně nekonal své povinnosti.

Splněným standardem je naopak oproti předchozím obdobím Bezbariérovost stanic a zastávek. V loňském roce byla dokončena modernizace řady stanic a zastávek, jejichž nástupiště se dle této normy zřizují výhradně bezbariérová. Nově jsou tak do této kategorie zařazeny například stanice Praha-Hostivař, Praha-Braník a Praha-Řeporyje a zastávky Praha-Klánovice, Praha-Běchovice střed a Praha-Hlubočepy.

Problémy přetrvávají v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny závady ve vývěsu tarifních informací o PID. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

V březnu nebyl splněn standard Dodržení přípojových vazeb, což může mít souvislost s obnovením výukové činnosti. Situaci tak budeme i nadále pečlivě sledovat. Problémy nastávají také v Plnění GVD. Byť v souhrnném hodnocení je standard splněn, poměrně výrazné zhoršení nastalo na linkách S1, S2 a S20. Na lince S1 jsou na vině dokončovací práce modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly a i nadále rostoucí podíl dálkové dopravy a přenášení jejího zpoždění na osobní vlaky. Na linkách S2 a S20 způsobují každodenní zpoždění vlaků osobní i dálkové dopravy pomalé jízdy na železniční trati ve směru Hradec Králové a z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem, kde SŽDC omezila rychlost na některých úsecích z důvodu špatného technického stavu tratě. Společně se Středočeským krajem je na SŽDC vyvíjen tlak na co nejrychlejší odstranění těchto omezení. Opravné práce již na některých úsecích v současné době probíhají, další lze očekávat v průběhu léta.

Nesplněn byl standard Funkčnost a komfort vozidel, kde přetrvávají problémy zejména s nefunkčními toaletami v jednotkách řady 471, byly však zjištěny také problémy týkající se například vytápění souprav.

Dále nebyl splněn standard Rizikových situací. V prvním případě bylo při namátkové kontrole na lince S3 zjištěno nezajištění zadních přechodových dveří přívěsného vozu řady Bdtn, což by při určité neopatrnosti cestujícího mohlo vést k jeho vypadnutí z vlaku.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 87 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451 či Btax. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu.

První čtvrtletí se z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě hodnotí poměrně obtížně z důvodu výrazných výkyvů zejména v oblasti Dodržení kapacity vlaku a s tím částečně spojeným standardem Funkčnost a komfort vozidel. V březnu zde došlo po ne příliš přesvědčivých výsledcích zejména v lednu k výraznému zlepšení. Naopak další provozní statistiky vycházejí poměrně dobře, byť na linkách S1, S2 a S20 vznikají zpoždění vyvolaná výlukovou činností a stavem infrastruktury. Významné zlepšení nastalo v podílu bezbariérových stanic a zastávek.