Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2017)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 12. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2016), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 14 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

U standardů týkajících se plnění grafikonu a dodržení předepsaných typů vozidel se i nadále negativně projevovaly u více dopravců problémy s nedostatkem provozního personálu. Potíže byly také technického rázu v souvislosti se zimním obdobím, zejména u příměstských linek včetně negativního vlivu zhoršené sjízdnosti komunikací. Standard plnění grafikonu na městských linkách nesplnili 2 dopravci, na příměstských linkách dokonce 10 dopravců.

U většiny dopravců (7) se zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, u 5 dopravců však není v jízdních řádech stále aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů.

Opakovaně není uspokojivě plněn standard informování ve vozidlech (nesplněn u 11 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. Postupně se však daří systémovou závadu u vnitřních informačních panelů odstraňovat (zlepšení u 9 dopravců).

U standardu přesnost provozu splnili požadovanou úroveň náročnosti pro maximální počet předjetých spojů téměř všichni dopravci (13 ze 14). Požadovanou čistotu vozidel nesplnilo 6 dopravců (částečně opět vlivem zhoršených klimatických podmínek), u 6 dopravců také nebyla dodržena požadovaná ústrojová kázeň řidičů. U standardu stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci, ke snížení průměrného věku vozidel došlo pouze u 3 dopravců.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (ČSAD Česká Lípa, Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
STENBUS*
Martin UHER
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ABOUT ME
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
PROBO BUS
Jaroslav Štěpánek
ARRIVA PRAHA
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Česká Lípa
OAD Kolín
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, PROBO BUS

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku, problematické byly zejména první dva měsíce roku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. U jednotky řady 471 CityElefant, s jejímž nedostatečným počtem se dlouhodobě potýkáme, navíc vlivem silných mrazů docházelo k zamrzání kompresorů. Za účelem odstraňování těchto závad dopravce vytvořil pohotovostní čety, které problémy řešily přímo v terénu. Je nutno říci, že bez tohoto opatření by výpadků bylo podstatně více. Dalším problémem bylo zamrzání automatických spřáhel u jednotek, které nejsou z výroby vybaveny kryty těchto zařízení. V průběhu zimního období byly depem vyráběny kryty alespoň provizorní, což situaci významně zlepšilo. Na lince S3 byly zjištěny závady na palivových filtrech vlivem dodávky nekvalitních pohonných hmot. Nesplnění tohoto standardu se logicky projevilo též na standardu Garance bezbariérových vlaků.

Z pohledu informování cestujících ve vlacích i nadále dochází k závadám na vnitřních informačních panelech na jednotkách řady 471 CityElefant. S ohledem na příčinu těchto závad, která spočívá v nedostatečné kapacitě kabeláže, spatřujeme řešení ve výhledové modernizaci informačního systému a jeho nahrazení jiným typem informačních panelů (např. technologie LCD).

Splněn nebyl standard Čistoty vozidel, zejména z důvodu špatných výsledků dosažených na linkách S3, S8 a S88. Výsledky kontrolní činnosti byly projednány se zástupci DKV a byla přislíbena náprava.

Nesplněn byl standard Funkčnost a komfort vozidel, kde přetrvávají problémy zejména s nefunkčními toaletami v jednotkách řady 471 (částečně ovlivněno též dlouhými proběhy mezi provozním očištěním).

Dále nebyl splněn standard Rizikových situací, kdy došlo v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku ke třem případům projetí návěstidla zakazujícího jízdu. Ani při jedné z mimořádných událostí nedošlo k újmě na zdraví cestujících.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 88% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.