Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2018)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 13. 11. 2018

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

K výraznému zlepšení došlo u většiny dopravců v nově integrovaných oblastech Benešovska, Kladenska a Slánska, u většiny z nich však přetrvává zejména nedostatečný podíl nízkopodlažních spojů garantovaných v jízdních řádech (nesplňuje 9 dopravců). Celkový podíl nízkopodlažních vozidel se však zvýšil u 8 dopravců.

Přetrvávající problémy s nedostatkem provozního personálu se opět negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity, Garance bezbariérových spojů či Ústrojová kázeň. Kvalita provozního personálu má však dopad prakticky do všech sledovaných standardů. Bohužel k výraznému zhoršení v tomto ohledu došlo i na městských linkách, zejména u dopravce ABOUT ME.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému). U standardu informování na zastávkách se stále ve zvýšené míře opakují u některých dopravců závady především ve vývěsu jízdních řádů. U 11 dopravců došlo ke zvýšení podílu nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu.

Ohledně požadovaného Stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 9 z 19 dopravců.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Martin UHER*
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
Autodoprava LAMER
ČSAD Benešov
ČSAD Slaný
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Jaroslav Štěpánek
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Valenta Bus
Kateřina Kulhánková
ARRIVA CITY
ČSAD Česká Lípa
OAD Kolín
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) POHL Kladno
Vlastimil Slezák

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno

VLAKY

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů kvality v železniční dopravě, jedná se tedy o průměrný výsledek za několik uplynulých čtvrtletí.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo ovlivněno tradičními bolestmi v podobě nedostatečného počtu provozuschopných jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a dlouhodobé opravy vyššího rozsahu. Ze stejného důvodu, tedy nedostatek vozidel (v tomto případě jednotek 814.2 Regionova), nebyl tento standard dodržen ani na linkách Posázavského Pacifiku S8 a S88.

I nadále není splněn standard informování ve stanicích a zastávkách, především vlivem vandalismu, případně nedostatečných vývěsních ploch.

Dále nebyl těsně splněn standard Přípojových vazeb především vlivem zpoždění vlaků linky S1, resp. S7, kdy nebyla v dostatečné míře zajištěna návaznost na vlaky linky S41, resp. S6.

Mírné zhoršení nastalo v Čistotě vozidel, kde se zvýšil podíl znečištění graffiti.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 92% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na vlaky linky S41 nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.