Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2012)

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Obecně je druhé čtvrtletí roku v plnění jednotlivých standardů nejúspěšnější v roce, což potvrzují také konkrétní výsledky – velmi dobré hodnoty vykazují dopravci zejména v plnění jízdního řádu, garance bezbariérových spojů, čistotě vozidel a zlepšila se i přesnost provozu.

Ve standardech informování ve vozidlech i na zastávkách se již většinu závad podařilo minimalizovat, u některých dopravců přetrvávají závady ve funkčnosti vnitřních digitálních displejů nebo nevyhovující vzhled a vybavení zastávkových označníků.

Mírně se zvýšil také podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo.

Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy, pro nejbližší období je nutné zaměřit se na správnou obsluhu zastávek na znamení.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ABOUT ME
BOSÁK BUS
STENBUS
MARTIN UHER
ČSAD POLKOST
Veolia Transport Praha
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD Střední Čechy
PROBO BUS
Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, OAD Kolín, PROBO BUS, Veolia Transport Praha

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

VLAKY

Ve druhém čtvrtletí 2012 nebyly z celkového počtu 19 standardů splněny čtyři z nich, což je lepší výsledek než v minulém kvartálu, kdy nebylo splněno pět kritérií.

Nesplněné standardy:

Plnění odjetých kilometrů. Na vině byla především výluková činnost v železniční stanici Praha-Vysočany, kvůli níž byla omezena řada vlaků linky S9. Výluková činnost zde probíhala v měsíci červnu (a následně také v červenci).

Dodržení kapacity vlaku. I když zde chybí k dosažení požadovaných výsledků několik setin procenta. V červnu již byl splněn i tento standard, je zde tedy předpoklad pro další zlepšování v této oblasti.

Prodej jízdních dokladů ve vlacích. Stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku byl i ve druhém kvartále zjištěn případ, kdy průvodčí nekontroloval jízdní doklady a z toho důvodu byla za toto uložena dopravci příslušná sankce. S ohledem na počet kontrol se však i nadále jedná o výjimečné případy.

Informování ve stanicích a zastávkách. Problémy u tohoto standardu přetrvávají. Lepšímu plnění tohoto kritéria brání především stále hojně rozšířený vandalismus na nestřežených místech.

V měsíci květnu nebyl také splněn standard Přípojových vazeb, v celkovém hodnocení za celé čtvrtletí však bylo dosaženo požadovaného výsledku. Příčinou neplnění v měsíci květnu byla především výluková činnost. V měsíci červnu také nebyl splněn standard Čistota vozidel. Tento fakt patrně také souvisí s výlukovou činností, kdy na některé vlaky byly nasazovány starší pantografové jednotky řad 451 a 452, které již nesplňují nároky na moderní cestování. Drobné nedostatky se vyskytly i v Informování ve vlacích, nicméně k propadu plnění pod požadovanou hranici došlo pouze v květnu ve vlacích na území Středočeského kraje.

I nadále se pomalu daří zlepšovat standard Stáří vozidel, a to nejen vyřazováním starých vozů a jednotek (především řad 451 a 452), ale také zařazováním nově dodaných souprav – elektrických jednotek řady 471 CityElefant a motorových jednotek řady 814 Regionova.

Plnění standardů ve druhém čtvrtletí až na výjimky potvrdilo trend, který je patrný již z minulých období. Pokud neprobíhá výraznější výluková činnost, jsou provozní standardy, jako plnění odjetých kilometrů, či přesnost provozu plněny s rezervou. Až na výjimky lze kladně hodnotit také práci vlakového personálu. Rezervy přetrvávají v oblasti informovanosti, a to především v zastávkách bez obsluhy.