Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2013)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Vzhledem k povodním v první polovině června 2013, které výrazně negativně ovlivnily pravidelnost provozu většiny autobusových dopravců, bylo z měření standardů za 2. čtvrtletí vyjmuto období 1. 6. – 15. 6. 2013, aby nedošlo ke zkreslení dlouhodobých výsledků vývoje kvality jednotlivých dopravců. Největší potíže během povodňové situace nastaly v Praze a v okolí Vltavy na Štěchovicku, Kralupsku a Mělnicku.

U části dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. 3 dopravci nesplňují maximální průměrné stáří dané platnou legislativou zákonem. Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u standardu dodržení kapacity vozidla u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů požadují dopravci snížení této úrovně náročnosti.

U závad, které se týkají chování a činnosti řidičů přetrvává problém s kouřením ve vozidle, někdy i během přepravy cestujících. Opakující se závadou je také nehlášení zastávek. Negativní dopad na čistotu vozidel a informovanost cestujících má také vzrůstající vandalismus, zejména na odlehlejších zastávkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
MARTIN UHER *
ABOUT ME
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČSAD MHD Kladno
ČSAD POLKOST
STENBUS
BOSÁK BUS
OAD Kolín
PROBO BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Veolia Transport Praha
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, PROBO BUS, OAD Kolín, ČSAD POLKOST

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Veolia Transport Praha

VLAKY

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů PID v železniční dopravě, v předchozím období nebyly splněny tři standardy. Část tohoto neplnění je způsobena odstraňováním následků červnových povodní. Období povodní se v rámci sjednocení s ostatními Standardy kvality v červnu 2013 do vyhodnocení nezapočítávalo a za červen tedy byly zahrnuty pouze kontroly provedené v období od 17.6. do 30.6., provozní statistiky jsou uvedeny taktéž s tímto omezením.

I přes nezapočítání problematického období v první polovině června nebyl splněn v tomto měsíci standard Plnění odjetých kilometrů. V tomto případě se však jedná o propad vzniklý ještě z odstraňování povodňových škod, především na trati č. 091 (linky S4 a S41).

Nesplněn byl i standard Dodržení kapacity vlaku. Nejhorší byla situace v červnu, kdy nebyl k dispozici dostatečný počet provozuschopných jednotek řady 471 CityElefant (nebyla tak dodržena kapacita první třídy ve vlacích na linkách S9). Problémy nastaly také u řady 814 Regionova na linkách S5 a R5, kde je jinak provoz poměrně spolehlivý. Dílčí problémy byly i na lince S41, kde se projevil vliv výlukových opatření v úseku Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč. Nebyla splněna Garance bezbariérových vlaků, kde jako v minulém období docházelo k výpadkům na trati Posázavského pacifiku (linky S8 a S80).

Dalším nesplněným standardem je Kontrola jízdních dokladů ve vlacích, kdy v jednom případě bylo zjištěno neprovádění kontroly jízdenek průvodčím. Tato situace byla probrána s dopravcem a byly vyvozeny patřičné důsledky pro konkrétního zaměstnance.

V květnu se objevily problémy v Informování ve vlacích, zde je již poslední dobou zlepšující tendence. Neplnění bylo zjištěno na lince S40 z Kralup nad Vltavou do Slaného.

Opět nebylo splněno Informování ve stanicích a zastávkách. I nadále platí, že na území zahrnutého do systému PID jsou závady zjištěny zhruba ve třetině případů. Pozitivní je příznivý vývoj na území Prahy, kde již druhý měsíc po sobě byl standard splněn. Problémy tak přetrvávají především ve Středočeském kraji, kde je však v některých zastávkách nutné počítat s nízkou kvalitou ploch pro vývěs oproti zastávkám v Praze.

Posledním nesplněným standardem jsou Přípojové vazby, kde se projevila výluková činnost na trati č. 173 (linka S6) a nebyly splněny přestupní vazby ve stanici Praha-Smíchov. Druhým problematickým bodem byla stanice Praha-Hostivař, kde došlo k odřeknutí některých vlaků linky S41 a nebyla tudíž splněna ani přestupní vazba. Naopak Plnění GVD – přesnost provozu bylo splněno ve všech měsících bez větších potíží.

Významné zlepšení nastalo v plnění Stáří vozidel, kdy se vlivem zrušení některých vozidel starších než 25 let dosáhlo snížení průměrného věku vozidel na zhruba dvanáct let a plnění standardu vzrostlo na 82%.