Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2014)

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy: Funkčnost označovačů, Čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

U standardů týkajících se Plnění dohodnutého počtu spojů byl standard dodržen u všech dopravců kromě dopravce STENBUS, kde došlo k nesplnění vinou vnějších vlivů a po dohodě s koordinačním dispečinkem. U 3 dopravců přetrvává neplnění standardu Dodržení kapacity při nasazení kloubových vozidel. Také u Přesnosti provozu jsou zaznamenány velmi pozitivní výsledky. Výraznější komplikace při dodržování jízdního řádu nastaly zejména na linkách v oblasti rekonstruované silnice R4.

Zpřísněná úroveň náročnosti u standardu Bezbariérovosti měla i nadále za následek nesplnění tohoto standardu u 2 dopravců na městských a 5 dopravců na příměstských linkách.

Nedostatky i nadále přetrvávají u standardu Informování ve vozidlech, kde se opakují stále stejné typy závad (vnitřní zobrazovací panely, hlášení zastávek). Oproti předchozímu čtvrtletí však nově další 4 dopravci standard splnili. Standard Informování na zastávkách již splnili dokonce všichni dopravci. K výraznému zlepšení došlo u Čistoty vozidel, kde standard nesplňuje pouze jeden dopravce.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
ČSAD MHD Kladno*
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
PROBO BUS*
ARRIVA PRAHA
ČSAD POLKOST
BOSÁK BUS
ČSAD Střední Čechy
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) OAD Kolín
Vlastimil Slezák
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, PROBO BUS

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

VLAKY

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je horší výsledek než v minulém hodnoceném období.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo způsobeno především technickým stavem patrových vozů řady Bmto, které jsou nasazovány na tratě Posázavského Pacifiku (linky S8 a S80). Vzhledem k problémům s provozuschopností těchto vozů byly na některé vlaky nasazeny náhradní soupravy s nižší kapacitou. Jako v prvním letošním čtvrtletí byly určité problémy i s řadou 471 CityElefant, kdy nebyly tyto jednotky nasazovány na všech vlacích dle plánovaného řazení. Naproti tomu Garance bezbariérovosti vlaků byla splněna ve všech třech hodnocených měsících, což je vzhledem k předchozím výsledkům velice pozitivní zjištění.

Obdobný výsledek jako v prvním čtvrtletí vykazuje Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích. Opět byly během kontrol zjištěny dva případy, při nichž průvodčí řádně nekonal své povinnosti. Oba případy byly dopravcem s konkrétním zaměstnancem projednány a z výsledku kontroly byly vyvozeny patřičné důsledky.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích často dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebyly soupravy řádně označeny cílovou stanicí, případně nebyla cílová stanice na směrové tabuli jasně uvedena. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky pouze mírně pod požadovanou hranicí, k výraznějším propadům již nedochází.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů. Bez problémů byly splněny standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu. Určité potíže nastaly v květnu z hlediska Přípojových vazeb, toto bylo ale způsobeno především výlukovou činností na tratích č. 011 (linky S1 a S7) a 091 (linky S4, R4 a S41).

Ve druhém čtvrtletí nebyl splněn standard Rizikové situace, kdy došlo k mimořádné události v traťovém úseku Praha-Vysočany – Praha-Satalice.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 85% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých dvanáct let. Důvodem neplnění je fakt, že v letošním roce dosáhly první dodané jednotky řady 451 věku 50 let, což je z hlediska Standardů kvality nepřijatelná situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Druhé čtvrtletí víceméně potvrzuje výsledky z předchozích období. Určité problémy přetrvávají v Prodeji a kontrole jízdních dokladů ve vlacích a Dodržení kapacity vlaku. Opětovně vycházejí poměrně dobře provozní statistiky.