Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2015)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2014), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 36 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 2. čtvrtletí se promítlo rozšíření integrace do oblasti Mělnicka a Neratovicka (zejména ve standardech přesnost provozu a informování ve vozidlech a na zastávkách). Této oblasti bude i nadále věnována zvýšená pozornost.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 8 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U standardu Informování na zastávkách se připravuje zpřísnění standardu týkající se jednotnosti vzhledu zastávkových informací.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti byl zaznamenán značný nárůst závad u standardu odbavování cestujících (nevydání jízdenky na příměstských linkách), což může u některých dopravců souviset s aktuálním nedostatkem řidičů. Na tuto problematiku bude zaměřena pozornost v dalších obdobích.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 8 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 7 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
STENBUS
PROBO BUS
ABOUT ME
ARRIVA PRAHA
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Vlastimil Slezák
ČSAD MHD Kladno
OAD Kolín
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

VLAKY

Ve druhém čtvrtletí letošního roku nebylo splněno devět Standardů kvality v železniční dopravě, což je nejhorší výsledek za několik posledních hodnocených období. Je však třeba zmínit, že některá nesplnění jsou pouze hraniční a vyjma kritéria Rizikových situací nedochází k významnějšímu zhoršení kvality poskytovaných služeb.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. V měsíci květnu a červnu se opakovaly problémy v nasazování jednotek řady 814.2 na trať č. 210, Posázavského Pacifiku do Čerčan a Dobříše. Vzhledem k tomu, že tento fakt vnímáme jako poměrně výrazné omezení kvality cestování (jako náhradní jsou nasazovány motorové vozy řady 810 či klasické soupravou s příbuznými přívěsnými vozy), budeme vyžadovat po dopravci omezení těchto situací na nutné minimum. Naopak v případě řady 471 docházelo k výpadkům v poměrně malé míře. I přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku, vyplývajícímu hlavně z problému Regionov na Posázavském Pacifiku, byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy. U tohoto kritéria však předpokládáme díky významným investicím SŽDC do dopravní infrastruktury zlepšení. V dohledné době bude dokončena modernizace nástupišť v Praze-Hlubočepích, kde bude zastávka přemístěna a v Praze-Řeporyjích. Další bezbariérovou zastávkou bude Praha-Běchovice střed.

Nebyl splněn standard Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích, kdy na lince S8 nekonal průvodčí řádně své povinnosti a namísto provádění revize jízdních dokladů a asistence cestujícím se zdržoval na stanovišti strojvedoucího.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy u jednotek řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebylo vozidlo vybaveno správnou směrovou orientací. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem.

Splněny nebyly také standardy Funkčnost vlaku a Čistota vlaku. Nesplnění prvně jmenovaného kritéria bylo zapříčiněno nefunkčními toaletami a zejména klimatizacemi, což s ohledem na extrémní teploty (které také nefunkčnost těchto zařízení vyvolaly) hodnotíme jako poměrně závažný problém. Dopravce však přijal opatření, která výrazně napomohla ke zlepšení situace. V rámci čistoty vlaku došlo ke zhoršení zejména z hlediska vandalismu, kdy docházelo k vyššímu výskytu zejména vnitřních graffiti, které se dopravce snaží v rámci finančních možností odstraňovat.

Jako již tradičně bylo dobré plnění provozních ukazatelů, tedy Plnění GVD a Přípojových vazeb. I přes rozsáhlé výluky nedocházelo k výraznějšímu zpožďování vlaků, v příštím hodnoceném předpokládáme vlivem výlukových opatření mírné zhoršení.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Ve druhém čtvrtletí bylo zaznamenáno poměrně výrazné zhoršení u Rizikových situací, kdy došlo k několika případům, ve kterých strojvedoucí projel návěstidlo zakazující další jízdu. Naštěstí během těchto případů nedošlo k výrazné újmě na zdraví či životu cestujících a dotčených zaměstnanců.

Oproti prvnímu čtvrtletí došlo ke zhoršení plnění u několika Standardů kvality v železniční dopravě, což nelze hodnotit kladně. Mimo problémy s dodržením kapacity vlaku došlo ke zhoršení ve Funkčnosti a Čistotě vlaku, nicméně plnění je pouze těsně pod požadovanou hranicí. Spolu s opatřeními, která dopravce přijal, je pravděpodobné, že v příštím hodnocení budou výsledky lepší. Jako poměrně závažné hodnotíme zhoršení standardu Rizikových situací. Ve všech případech však došlo k selhání lidského faktoru a nelze tyto situace hodnotit jako systémový problém.