Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 05. 09. 2016

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2015), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 16 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2016 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

U standardů týkajících se plnění grafikonu a dodržení předepsaných typů vozidel se negativně projevily zejména personální nedostatky u dopravce ARRIVA PRAHA, dále přetrvává nedodržování kapacity zejména u kloubových vozidel (neplnili 4 dopravci).

U 4 dopravců zůstává neplněn standard bezbariérovosti, kdy není v jízdních řádech aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů, i když většina z těchto dopravců již dostatečným počtem nízkopodlažních vozidel disponuje.

U standardů týkajících se výkonu služby jednotlivých řidičů je stále nejčastější závadou krácení tržeb řidiči. Ke zhoršení došlo u standardu ústrojové kázně řidičů, který nesplnilo 6 dopravců. Naopak zlepšení nastalo u chování řidičů, kdy pokles počet případů kouření ve vozidle.

I nadále není uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 11 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, přičemž technické závady jsou způsobovány zejména nekompatibilností jednotlivých komponentů ve vozech a také nepříliš aktivním přístupem dodavatelů zařízení při odstraňování potíží.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 7 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER
ABOUT ME
ČSAD POLKOST
STENBUS
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA PRAHA
OAD Kolín
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, OAD Kolín

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebyly splněny čtyři Standardy kvality, což je lepší výsledek než v minulém hodnoceném období, zároveň se jedná o nejlepší výsledek hodnocení za několik uplynulých čtvrtletí.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo ovlivněno tradičními bolestmi v podobě nedostatečného počtu jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a nehodových událostí. V případě linek S1, S2, S7 a S9 se však odchylky od požadované hodnoty 99,5 % pohybovaly v řádu maximálně třech desetin procenta. Zásadnější problém nastal u linek Posázavského Pacifiku S8 a S80, kde byly vyřešeny problémy s nedostatečným počtem jednotek řady 814.2 Regionova, na modernizaci však bylo odesláno několik vozů řady Bmto, které zajišťují vozbu na těchto linkách o víkendu, náhradní vozy řady Bdmtee nesplňují požadavek na požadovanou kapacitu. Zlepšení tohoto stavu předpokládáme po dodání modernizovaných patrových vozů na přelomu roku 2016 a 2017.

Po dlouhé době byl splněn standard Prodeje a kontroly jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách, zlepšené služby v odbavování cestujících lze spatřovat také ve Funkčnosti označovačů jízdenek, jejichž poruchovost je minimální.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Na základě požadavku ROPID byl na jednotkách řady 471 spuštěn zkušební provoz technického opatření, které by tento problém mělo odstranit, stejně tak se předpokládá postupná výměna vnějších informačních tabulí, jejichž čitelnost se s postupujícími lety stále zhoršuje. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID či byla vyvěšena informace neaktuální. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

Splněn byl standard Dodržení přípojových vazeb i Plnění GVD, i nadále však přetrvává zhoršení na linkách S1, S2 a S20. Přestože modernizace traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly již byla dokončena, není přesnost vlaků na lince S1 taková, aby dosahovala alespoň průměrného hodnocení ostatních linek. Důvodem je rostoucí podíl dálkové dopravy, mnohdy jezdící mimo pravidelný jízdní řád, což se vlivem nedostatečné kapacity tratě (s ohledem na tento rozsah dopravy, který nedovoluje jakoukoliv eliminaci případného zpoždění) přednáší i na regionální vlaky. Řešení tohoto problému je zkapacitnění tratě č. 011, případně výstavba dalších kolejových kapacit, které by umožnily co největší míru segregace regionální a dálkové dopravy. Na linkách S2 a S20 způsobují každodenní zpoždění vlaků osobní i dálkové dopravy pomalé jízdy na železniční trati ve směru Hradec Králové a z Lysé nad Labem do Ústí nad Labem, kde Správa železniční dopravní cesty omezila rychlost na některých úsecích z důvodu špatného technického stavu tratě. Společně se Středočeským krajem je na SŽDC vyvíjen tlak na co nejrychlejší odstranění těchto omezení. Opravné práce na některých úsecích v současné době probíhají, další budou probíhat prakticky do konce stavební sezony.

Dále nebyl splněn standard Rizikových situací, kdy došlo u vlaku linky S6 ve výhybně Prokopské údolí k projetí odjezdového návěstidla zakazujícího další jízdu. Následkem této mimořádné události bylo jen zastavení provozu, k újmám na zdraví nedošlo.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 87 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.

Druhé čtvrtletí bylo z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě úspěšné, nebyly splněny pouze čtyři standardy. V případě Dodržení kapacity vlaku je neplnění částečně dáno vysokou turnusovou potřebou jednotek 471 a zároveň probíhající modernizací patrových vozů řady Bmto. Přetrvávají problémy v informování cestujících, zejména ve stanicích a zastávkách, věnovat pozornost je také třeba Rizikovým situacím.