Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2018)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 13. 11. 2018

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Problémy s nedostatkem provozního personálu se opět negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity nebo Garance bezbariérových spojů.

U většiny dopravců v nově integrovaných oblastech Benešovska, Kladenska a Slánska i nadále přetrvává nedostatečný podíl nízkopodlažních spojů garantovaných v jízdních řádech (nesplňuje 9 dopravců). Celkový podíl nízkopodlažních vozidel se ale podařilo zvýšit u 7 dopravců.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému). U standardu informování na zastávkách se stále ve zvýšené míře opakují u některých dopravců závady především ve vývěsu jízdních řádů. Problémem zůstává i poměrně vysoký podíl nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu (nesplnilo 6 dopravců).

Ohledně požadovaného Stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 10 z 19 dopravců.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
STENBUS
Vlastimil Slezák
Autodoprava LAMER
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
ČSAD Slaný
ARRIVA CITY
ČSAD Střední Čechy
ABOUT ME
ČSAD Česká Lípa
Jaroslav Štěpánek
Valenta Bus
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
OAD Kolín
Kateřina Kulhánková
POHL Kladno
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je nejhorší výsledek za posledních několik hodnocených období.

Velice špatný výsledek byl dosažen ve standardu Dodržení kapacity vlaku, na čemž se podepsal především špatný technický stav jednotek řady 451 na lince S41, kde především v měsících květnu a červnu byly v téměř polovině případů nasazovány na tyto výkony zejména z pohledu přepravní kapacity nevhodné jednotky řady 814 Regionova. Neplnění bylo dále ovlivněno nedostatečným počtem provozuschopných jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a oprav vyššího rozsahu. Ze stejného důvodu, tedy nedostatek vozidel (v tomto případě jednotek 814.2 Regionova), nebyl tento standard dodržen ani na linkách Posázavského Pacifiku S8 a S88. Především z důvodu násilných poškození motorových vozů řady 854 po střetech s osobními automobily na železničních přejezdech nebyl splněn standard na linkách S3 a R43. Současně byla s dopravcem projednána pravidla nasazování náhradních vozidel.

I nadále není splněn standard Informování ve stanicích a zastávkách, především vlivem vandalismu, případně nedostatečných vývěsních ploch.

Dále nebyl těsně splněn standard Přípojových vazeb především vlivem zpoždění vlaků linky S1, kdy nebyla v dostatečné míře zajištěna návaznost na vlaky linky S41.

Mírné zhoršení nastalo v Čistotě vozidel, kde se zvýšil podíl znečištění graffiti.

V měsíci květnu nebyl těsně splněn standard Funkčnosti a komfortu vozidel především vlivem nefunkčnosti toalet na jednotkách řady 471 ať už vlivem vandalismu (ucpání toalety) nebo vypotřebované vody.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 92% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na vlaky linky S41 nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.