Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2012)

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům (viz příloha).

Obecně jsou výsledky ve třetím čtvrtletí roku pozitivně ovlivněny klidnějším prázdninovým provozem, zároveň je však v tomto období zvýšená výluková činnost a v měsíci září je obecně provoz komplikovanější. I přesto však dosáhli dopravci velmi dobrých hodnot zejména v plnění jízdního řádu, přesnosti provozu nebo garanci bezbariérových spojů.

U většiny dopravců se mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. Výraznějšího úspěchu se podařilo dosáhnout ve snížení počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu – standard byl poprvé splněn u všech dopravců.

Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy. Diskutována byla problematika získávání nových kvalitních řidičů v souvislosti s odchodem zkušených řidičů do důchodu.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ABOUT ME
ČSAD MHD Kladno
STENBUS
ČSAD POLKOST
BOSÁK BUS
MARTIN UHER
Veolia Transport Praha
PROBO BUS
OAD Kolín
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, OAD Kolín, ČSAD POLKOST, Veolia Transport Praha

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

VLAKY

Ve třetím čtvrtletí 2012 nebylo v rámci Standardů kvality splněno šest kritérií, což je horší výsledek než v předchozím kvartále, kdy nebyly splněny standardy čtyři. Naopak 13 kritérií bylo splněno bez problémů.

Jako v minulém hodnocení nebyl splněn standard Plnění odjetých kilometrů, což bylo opět zapříčiněno především výlukovou činností a to zejména v červenci, kdy byl omezen provoz vlaků linky S9 mezi stanicemi Praha hlavní nádraží, Praha-Vysočany a Praha-Horní Počernice. V měsících bez výluk je plnění tohoto standardu bezproblémové.

Dále nebyly splněny standardy Dodržení kapacity vlaku a Garance bezbariérových vlaků. V těchto dvou případech však nedochází k výraznému propadu pod požadovanou hranici, k dosažení úrovně náročnosti chybí pouze několik desetin, respektive setin procenta.

I ve třetím čtvrtletí byl zjištěn nedostatek v Prodeji a kontrole jízdních dokladů, a to v jednom případě.

Nedostatky byly také zjištěny v Informování ve vlacích, nicméně dle výsledků v posledních dvou měsících je předpoklad úspěšného plnění v příštích měsících a to jak v Praze, tak ve Středočeském kraji, kde se závady v informování ve vozidlech vyskytovaly ve větším množství.

Nadále se nedaří plnit standard Informování ve stanicích a zastávkách, na vině je stejně jako v minulých obdobích především vandalismus. Nicméně v tomto kritériu bylo zaznamenáno oproti předchozím vyhodnocením mírné zlepšení.

V hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikové situace. Ve dvou případech byly zjištěny závady na dveřích v patrových vozech řady Bmto, kdy nedošlo k úplnému zavření dveří, případně bylo možné tyto dveře otevřít za jízdy.

Pozitivní je snížení průměrného Stáří železničních vozidel v PID na území hl. m. Prahy na rovných 16 let.

I nadále platí, že provozní statistiky ovlivňují především mimořádnosti jako například výluky. Je pozitivní, že nedochází ke zhoršování plnění těchto statistik ve větším množství například z důvodů neschopnosti vozidel. Vzestupný trend platí také v případě informování ve vlacích.

Ve spolupráci s Českými dráhami nyní aktivně řešíme možnosti vzájemné spolupráce v distribuci informačních materiálů a u přepravní kontroly. K prosincovému termínu změn připravujeme sjednocení a zpřehlednění informací o PID vyvěšovaných v železničních stanicích. Řešíme také zlepšení označení prodejních míst ve stanicích a označení vyhrazených míst ve vlacích pro cyklisty a kočárky.