Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2013)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Plnění části standardů negativně ovlivnily neplánované objížďky a uzavírky, zejména u dopravce PROBO BUS (oblast Nový Knín). Vzhledem k mimořádně náročné stavební a výlukové činnosti v oblasti Evropské ulice v Praze 6 byl dlouhodobě negativně ovlivněn provoz linek v této oblasti dopravců DP hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno a STENBUS. V souvislosti s nárůstem počtu nezaviněných událostí je navrhováno rozdělení ukazatele u Plnění grafikonu na zaviněné a nezaviněné výpadky.

U šesti dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců opět lehce zhoršilo. 4 dopravci nesplňují maximální průměrné stáří dané platnou legislativou. Vzhledem k dlouhodobému neplnění požadované úrovně náročnosti u standardu dodržení kapacity vozidla u kloubových vozů a současně s ohledem na rostoucí požadavky organizace ROPID na využití kloubových vozů se pro příští rok připravuje snížení této úrovně náročnosti. Zároveň je navrhováno zvýšení úrovně náročnosti u standardu Bezbariérovost vozidel díky postupnému navyšování podílu těchto vozidel u jednotlivých dopravců.

Vzhledem k pozitivnímu vývoji ve standardu Přesnost provozu – předjeté spoje, je navrhováno zpřísnění úrovně náročnosti z max. 3 % na 2 % počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
MARTIN UHER*
ČSAD POLKOST
ABOUT ME
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
OAD Kolín
BOSÁK BUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD MHD Kladno
ARRIVA PRAHA
Jaroslav Štěpánek
PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, PROBO BUS, ČSAD POLKOST, OAD Kolín

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ARRIVA PRAHA

VLAKY

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno osm Standardů PID v železniční dopravě, což je podruhé za sebou horší výsledek než v předchozím vyhodnocení, kdy nebylo splněno standardů pět.

Splněno nebylo Plnění odjetých kilometrů. V rámci jednání s dopravcem bylo rozhodnuto do budoucna o změně vyhodnocovacího mechanizmu v tom smyslu, že se nebudou do vyhodnocení započítávat spoje, které nejely z důvodu plánovaných výluk, a u nichž jsou cestující informováni vývěskami nebo výlukovými jízdními řády.

Podobná situace se vyskytla i v Dodržení kapacity vlaku, nicméně v tomto případě stejný postup jako v předchozím bodě problém nevyřeší, neboť na plnění tohoto standardu má značný vliv navýšení počtu vlaků s garancí první třídy na lince S9. Na těchto spojích ale ve velké části i nadále jezdily soupravy bez oddílu první třídy a došlo tedy ke snížení plnění tohoto standardu. Nutno podotknout, že se jedná o problém týkající se především garance první třídy, nikoliv celkové kapacity vlaku.

Stejná situace jako v Plnění odjetých kilometrů je i v Garanci bezbariérových vlaků. I zde předpokládáme po změně a zpřesnění hodnotící metodiky zlepšení výsledků.

U Prodeje a kontroly jízdních dokladů byly zjištěny dva případy, kdy průvodčí řádně nekontroloval jízdenky. V prvním případě se jednalo o situaci, kdy v rámci platných předpisů dopravce musel být průvodčí přítomen na stanovišti strojvedoucího. Druhý případ, kdy průvodčí řádně nekontroloval jízdenky v celé trase vlaku, byl řešen domluvou.

V rámci Informování ve vlacích byly shledány problémy ve vybavení vlaků souhrnnou informací o zapojení železnice do PID či ve funkčnosti tabulí informačního systému a to jak na území Prahy tak Středočeského kraje. Nejednalo se však o propad výrazný, ve výsledku pouze o jedno procento pod požadovanou úroveň náročnosti.

Nadále není plněn standard Informování ve stanicích a zastávkách. Stejně jako při posledních vyhodnocení je však patrný pozitivní vývoj, konkrétně v Praze je již standard plněn nad požadovanou úroveň náročnosti a to ve všech třech měsících.

Ve třetím čtvrtletí nebyl splněn ani standard Přípojových vazeb, nicméně i v tomto případě byla učiněna dohoda, že nebudou do vyhodnocení započítávány vlaky, které nejedou z viny plánovaných výluk a cestující jsou o těchto mimořádnostech řádně informováni.

Jako poslední nebyl splněn standard Čistoty vozidel. Jednalo se však o dílčí problém pouze v měsíci červenci, v dalších měsících byl již standard bez problémů plněn.

Celkově nebylo za 3. čtvrtletí splněno osm standardů, což není příliš uspokojivý výsledek. Minimálně ve třech standardech však počítáme se zlepšením díky zpřesnění metodiky měření. Další výhrady byly spíše ke konkrétním případům, kdy byly zjištěny nedostatky (kontrola jízdních dokladů či informování ve vlacích) a nejednalo se o systémové problémy. Na základě výsledků dosavadních měření byly navrženy určité úpravy definice i měření jednotlivých standardů pro rok 2014.