Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2014)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: Chování staničního personálu

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

U standardu přesnosti provozu, který splnilo 11 ze 13 dopravců, nastaly ve 3. čtvrtletí výraznější komplikace především v oblasti Strakonické ulice (a silnice R4), v Uhříněvsi a v září také v oblasti Průmyslové ulice a Vypichu. Část nepravidelností vzniká také nedostatečnou koordinací jednotlivých stavebních akcí na silnicích.

Neplnění standardu Informování ve vozidlech u poloviny dopravců je způsobeno opakujícími se závadami zejména u hlášení zastávek. Naopak standard Informování na zastávkách opět splnili všichni dopravci. Problém se zastávkami přetrvává zejména tam, kde jsou jejich vlastníky jiné subjekty (především města a obce).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 6 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. Vyššímu podílu nízkopodlažních vozidel na příměstských linkách brání zejména nevyhovující stav pozemních komunikací.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ARRIVA PRAHA
STENBUS
BOSÁK BUS
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ABOUT ME
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

VLAKY

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno pět Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírné zlepšení oproti minulému hodnocenému období.

Stejně jako v minulém čtvrtletí nebyl splněn standard Dodržení kapacity vlaku. Opět se jedná především o náhrady patrových vozů řady Bmto náhradními vozy na trati 210 (linka S8). V této věci již byly podniknuty patřičné kroky k vyřešení situace. Naopak Garance bezbariérovosti vlaků byla splněna již podruhé v řadě. Pozitivní výsledky přineslo již minulé čtvrtletí, v tomto vyhodnocení byl pozitivní trend potvrzen.

Bez chyby nebylo hodnocení práce vlakového doprovodu v rámci Prodeje a kontroly jízdních dokladů ve vlacích. Opět byly během kontrol zjištěny dva případy, při nichž průvodčí řádně nekonal své povinnosti. Oba případy byly dopravcem s konkrétním zaměstnancem projednány a z výsledku kontroly byly vyvozeny patřičné důsledky. Naproti tomu Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách zůstává i nadále stoprocentně splněný.

Problémy přetrvávají v Informování cestujících a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích často dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID, nebo nebyly soupravy řádně označeny cílovou stanicí, případně nebyla cílová stanice na směrové tabuli jasně uvedena. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem a nedostatečnými plochami pro vývěs. V rámci zlepšení nevyhovujícího stavu se v roce 2015 zaměříme na vylepšení podmínek pro vývěs informací především na personálem neobsazených zastávkách.

Dobře dopadlo hodnocení provozních ukazatelů. I přes velký rozsah výluk byly splněny standardy Plnění odjetých kilometrů, Plnění GVD – přesnost provozu.

Dále nebyl splněn standard Rizikové situace, kdy došlo k mimořádné události v železniční stanici Praha-Smíchov, při které narazil osobní vlak linky S6 do zarážedla.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 85 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých dvanáct let. Důvodem neplnění je fakt, že v letošním roce dosáhly první dodané jednotky řady 451 věku 50 let, což je z hlediska Standardů kvality nepřijatelná situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Shrnutí: Pozitivní je fakt, že již dvakrát po sobě došlo ke splnění standardu Garance bezbariérovosti vlaku, problém naopak přetrvává v Dodržení kapacity vlaku. Nepříjemné je, že již dvakrát po době nebyl splněn standard Rizikových situací. Vzhledem k tomu, že železniční doprava je jednou z nejbezpečnějších, věříme, že se jednalo o výjimky a selhání jednotlivce, které se budou co nejméně opakovat.