Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2015)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů, čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2014), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 36 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 3. čtvrtletí se negativně promítly zejména personální a technické výpadky dopravce ARRIVA PRAHA v průběhu srpna 2015 (zejména standardy týkající se plnění grafikonu nebo dodržení předepsané kapacity). Ve zvýšené míře měl na standardy týkající se pravidelnosti provozu negativní vliv také mimořádný rozsah uzavírek a objížděk během letošní stavební sezony.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 10 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému.

U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti se opakují závady v obsluhování některých zastávek na znamení, kouření řidičů ve vozidlech, nevydání jízdenky na příměstských linkách nebo chybějící jízdenky pro doplňkový prodej na městských linkách.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 8 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U naprosté většiny dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách, nicméně požadovanou úroveň náročnosti ještě nesplňují 3 dopravci.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
STENBUS
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD MHD Kladno
ARRIVA PRAHA
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Jaroslav Štěpánek
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

VLAKY

V třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno osm Standardů kvality v železniční dopravě, což je mírně lepší výsledek než v předchozím období.

Prvním standardem, kde došlo k dílčímu neplnění v měsíci červenci, je Plnění odjetých kilometrů. Důvody nedodržení požadované hranici byly převážně na straně správce infrastruktury, tedy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), a to zejména kvůli problémům se zabezpečovacím zařízením a trakčním vedením. Opakovaně není plněn standard Dodržení kapacity vlaku. V letních měsících se projevila konstrukční vada poddimezovaných klimatizací v jednotkách řady 471, které byly vlivem překročení hraniční teploty v interiéru v mnoha případech odstavovány jako nezpůsobilé k provozu s cestujícími. Problematika klimatizací byla podrobně řešena s dopravcem, který hromadně mění klimatizační jednotky za méně hlučné a z důvodu menších produkovaných vibrací částečně také spolehlivější. Věříme, že v příštím létě bude situace s klimatizacemi na jednotkách řady 471 CityElefant příznivější. Přetrvávají také problémy v nasazování jednotek řady 814.2 na trať č. 210, Posázavského Pacifiku do Čerčan a Dobříše, byť již v menší míře než v předchozích měsících. I přes horší plnění Dodržení kapacity vlaku, vyplývajícímu hlavně z problému Regionov na linkách S8 a S80, byla splněna Garance bezbariérovosti vlaků.

Nesplněným standardem je Bezbariérovost stanic a zastávek, kde jsou jako bezbariérové hodnoceny takové stanice a zastávky, které umožňují bezbariérový přístup na všechna nástupiště dle normy ČSN 73 4959. Díky investicím se v dohledné době dočkáme zvýšení plnění.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471 a 814. Nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech u řady 471, u řady 814 se stává informační systém nefunkčním, pokud jsou spojovány tři jednotky, problém se týká tedy linky R5 Praha – Kladno. Byly také zjištěny případy, kdy nebyla vyvěšena tarifní informace o PID nebo nebylo vozidlo vybaveno správnou směrovou orientací. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem.

Nesplněny byly standardy Funkčnost vlaku a Čistoty vlaku. Nesplnění prvně jmenovaného kritéria bylo zapříčiněno nefunkčními toaletami a zejména klimatizacemi v jednotkách řady 471. V rámci čistoty vlaku dochází již delší dobu ke zhoršování především vlivem vandalismu, kdy se ve větší míře vyskytují zejména vnitřní graffiti, které se dopravce snaží v rámci finančních možností odstraňovat.

Výjimečně nebyl splněn standard Přípojových vazeb, jehož plnění padlo na vrub rozsáhlé výlukové činnosti na trati č. 171 Praha – Řevnice – Beroun a 011 Praha – Český Brod – Kolín. V případě druhé jmenované trati docházelo vlivem rozsáhlé výlukové činnosti vyvolané modernizací traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly k poměrně výrazným zpožděním. Po ukončení nejnáročnějších částí výluk došlo ke zlepšení plnění Přesnosti provozu.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 83% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Jako v předchozím hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikových situací, kdy byly zjištěny dvě situace, které přímo či nepřímo ohrožovaly zdraví či život cestujících. V prvním případě dne 15.7.2015 strojvedoucí vlaku linky S1 projel návěstidlo zakazujícího další jízdu na Masarykově nádraží, souprava následně prorazila zarážedlo a k jejímu zastavení došlo až v prostoru dvorany nádraží. Naštěstí nebyl při této události nikdo usmrcen, došlo pouze k jednomu lehkému zranění. Druhým případem byla pozitivní zkouška na přítomnost alkoholu u strojvedoucího vlaku na lince S5, ke které bylo přistoupeno po střetu vlaku s automobilem. S tímto strojvedoucím byl okamžitě ukončen pracovní poměr.

Oproti prvnímu čtvrtletí došlo ve vyhodnocení Standardů kvality v železniční dopravě k mírnému zlepšení. Mírně pod požadovanou hranicí zůstává plnění Funkčnosti a Čistoty vlaku, na plnění přípojových vazeb a včasnosti jízdy vlaků se výrazně podepsala výluková činnost. Znepokojující je i nadále neplnění standardu Rizikových situací.