Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 20. 12. 2016

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 12 ze 13

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

TRAMVAJE

Splněno standardů: 14 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů, informování ve vozidlech

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2015), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 16 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2016 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

U standardů týkajících se plnění grafikonu a dodržení předepsaných typů vozidel se negativně projevily u více dopravců problémy s nedostatkem provozního personálu, zejména s ohledem na čerpání dovolených řidičů. Dále přetrvává nedodržování kapacity zejména u kloubových vozidel (nesplnili 4 dopravci).

U 4 dopravců zůstává nesplněn standard bezbariérovosti, kdy není v jízdních řádech aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů, i když většina z těchto dopravců již dostatečným počtem nízkopodlažních vozidel disponuje. K opětovnému zhoršení došlo u standardu ústrojové kázně řidičů, který nesplnilo 6 dopravců.

I nadále není uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 11 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, přičemž technické závady jsou způsobovány zejména nekompatibilností jednotlivých komponentů ve vozech a také nepříliš aktivním přístupem dodavatelů zařízení při odstraňování potíží. U 4 dopravců byl problém i u Informování na zastávkách, především kvůli neaktuálním jízdním řádům. U standardu Stáří vozidel stále nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci.

Celkové plnění standardů je bohužel jedno z nejhorších v historii, i s ohledem na tuto skutečnost připravuje ROPID nové přísnější parametry kvality poskytovaných služeb pro nově uzavírané smlouvy.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
STENBUS
Martin UHER
ABOUT ME
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) PROBO BUS
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
ARRIVA PRAHA
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebylo splněno šest Standardů kvality v železniční dopravě, což je horší výsledek než v minulém hodnoceném období.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo ovlivněno tradičními bolestmi v podobě nedostatečného počtu jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a nehodových událostí. V případě linek S1, S2, S7 a S9 se však odchylky od požadované hodnoty 99,5% pohybovaly v řádu maximálně několika desetin procenta. Zásadnější problém nastal u linek Posázavského Pacifiku S8 a S80, kde byly vyřešeny problémy s nedostatečným počtem jednotek řady 814.2 Regionova, na modernizaci však bylo odesláno několik vozů řady Bmto, které zajišťují vozbu na těchto linkách o víkendu, náhradní vozy řady Bdmtee nesplňují požadavek na požadovanou kapacitu. Zlepšení tohoto stavu předpokládáme s dodáním modernizovaných patrových vozů na přelomu roku 2016 a 2017. Problémy také nastaly na lince R5, kde nebyly na některé spěšné vlaky nasazovány přívěsné vozy v dostatečném počtu, v současné době je řazení již opět plněno.

Problémy přetrvávají také v informování cestujících, a to jak ve vlacích, tak ve stanicích a zastávkách. Ve vlacích dochází k problémům s informačními systémy na jednotkách řady 471, nejčastější závady jsou v nefunkčnosti informačních tabulí v nástupních prostorech. Na základě požadavku naší organizace byl na jednotkách řady 471 spuštěn zkušební provoz technického opatření, které by tento problém mělo odstranit. Dle posledních výsledků se již výsledky tohoto opatření projevují a informovanost ve vlacích byla po dlouhé době splněna jak v Praze, tak Středočeském kraji. Stejně tak se předpokládá postupná výměna vnějších informačních tabulí, jejichž čitelnost se s postupujícími lety stále zhoršuje. Ve stanicích a zastávkách jsou nedostatky dány především vandalismem, nicméně se daří držet výsledky plnění pouze mírně pod požadovanou hranicí.

Nově nebyl splněn standard Čistoty vozidel. Zhoršený stav především vnější čistoty vlaků nám byla potvrzena i ze strany dopravce s odůvodněním, že ke zhoršené kvalitě a frekvenci mytí dochází z důvodu technické závady na myčce v DKV Praha. Od října je již myčka dle sdělení pracovníků depa již opět funkční a lze tedy očekávat zlepšení plnění.

Nesplněn byl standard Funkčnost a komfort vozidel, kde přetrvávají problémy zejména s nefunkčními toaletami v jednotkách řady 471.

Dále nebyl splněn standard Rizikových situací. Dne 2. srpna 2016 došlo u vlaku 2006 (S80) k projetí návěstidla v poloze Stůj ve stanici Vrané nad Vltavou. Provoz byl zastaven. Dne 3. září 2016 došlo u vlaku 8820 (S7) k projetí návěstidla v poloze Stůj na hradle Barrandov. Provoz byl mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Smíchov veden cca 3 hodiny jednokolejně. Dne 5. září 2016 došlo vlakem 2007 (S80) k projetí návěstidla v poloze Stůj ve stanici Praha-Modřany. Provoz byl zastaven na cca 90 minut. Všechny mimořádné události se obešly bez zranění.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 88% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.

Vyhodnocení třetího čtvrtletí bylo z pohledu Standardů kvality v železniční dopravě průměrné, nebyly splněny čtyři standardy. V případě Dodržení kapacity vlaku je neplnění částečně dáno vysokou turnusovou potřebou jednotek 471 a zároveň probíhající modernizací patrových vozů řady Bmto. Nově nebyl splněn standard čistoty vozidel, který byl zapříčiněn poruchou mycí linky v pražském depu. Přetrvávají problémy v informování cestujících, zejména ve stanicích a zastávkách, věnovat pozornost je také třeba Rizikovým situacím.