Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2017)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 12. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy: –

TRAMVAJE

Splněno standardů: 16 ze 16

Nesplněné standardy:

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2016), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 1 vůz již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Do vyhodnocení 3. čtvrtletí 2017 ještě nejsou zahrnuty nově integrované linky v oblasti Kladenska.

U standardů týkajících se plnění grafikonu a dodržení předepsaných typů vozidel se i nadále negativně projevovaly u více dopravců problémy s nedostatkem provozního personálu (požadovanou úroveň náročnosti nesplnilo 5 dopravců).

U většiny dopravců (7) se dále zvyšoval podíl nízkopodlažních vozidel, u 5 dopravců však není v jízdních řádech stále aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů.

Opakovaně není uspokojivě plněn standard informování ve vozidlech (nesplněn u 10 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému včetně opakujících se závad LCD obrazovek. Vyšší procento závad se projevilo také u standardu informování na zastávkách (nesplnili 4 dopravci). U některých dopravců dokonce nebyla ve zvýšené míře zajištěna aktuálnost vyvěšených jízdních řádů.

U standardu přesnost provozu splnili požadovanou úroveň náročnosti pro maximální počet předjetých spojů téměř všichni dopravci (13 z 15). Ke zvýšení spolehlivosti provozu v Praze pomohlo zlepšení fungování preference na světelně řízených křižovatkách.

Ke zhoršení došlo u standardu ústrojová kázeň řidičů, který nesplnilo 8 dopravců. U standardu stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (ČSAD Česká Lípa, Jaroslav Štěpánek, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Martin UHER*
Dopravní podnik hl. m. Prahy STENBUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
Vlastimil Slezák
ARRIVA CITY
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ABOUT ME
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Střední Čechy
ČSAD Benešov
OAD Kolín
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Benešov, ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD MHD Kladno

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno, ČSAD POLKOST

VLAKY

Ve třetím čtvrtletí letošního roku nebyly splněny čtyři Standardy kvality v železniční dopravě, jedná se o nejlepší výsledek hodnocení za několik uplynulých čtvrtletí.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Neplnění bylo ovlivněno tradičními bolestmi v podobě nedostatečného počtu jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a nehodových událostí. Ze stejného důvodu, tedy nedostatek vozidel (v tomto případě jednotek 814.2 Regionova), nebyl tento standard dodržen ani na linkách Posázavského Pacifiku S8 a S88.

I nadále není splněn standard informování ve stanicích a zastávkách, především vlivem vandalismu, případně nedostatečných vývěsních ploch.

Ke zlepšení došlo nejen z pohledu Čistoty vozidel, ale také Funkčnosti a komfortu vozidel, oba standardy byly současně plněny po poměrně dlouhé době.

Dále nebyl splněn standard Rizikových situací. Dne 2. 8. 2017 došlo z důvodu projetí návěstidla zakazujícího jízdu ke vjetí do vlakové cesty vlaku linky S65 Os 25921, mimořádná událost se obešla bez vážnějších následků. Dne 16. 8. 2017 došlo k vykolejení vlaku linky S3 Os 9522 v železniční stanici Praha-Čakovice. Mimořádná událost se obešla bez zranění.

Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 88% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých třináct let. V tomto ohledu došlo ke zlepšení, které však bylo způsobeno vyřazením z evidence několika nejstarších vozidel řady 451. Standard není plněn i z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Řešení spatřujeme v obnově vozidel za pomocí dotací z Operačního programu Doprava 2.