Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2013)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2013 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

V souvislosti s nárůstem počtu nezaviněných událostí bude u standardu Plnění grafikonu nově uváděna od roku 2014 také hodnota reprezentující splnění povinností dopravce, které je schopen ovlivnit (tedy bez výpadků způsobených vnějšími vlivy). Vzhledem ke komplikovanosti loňského provozu v období mezi vánočními svátky z hlediska vykazování a měření jednotlivých standardů je 4. čtvrtletí hodnoceno pouze za období od 1.10. do 22.12.2013.

U šesti dopravců se opět mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, u 7 dopravců se navýšil podíl nízkopodlažních spojů na příměstských linkách, u 6 dopravců se zvýšil podíl garantovaně nízkopodlažních spojů na těchto linkách. Nedostatky přetrvávají u standardu Informování cestujících ve vozidlech, kdy jsou zjišťovány závady v označení vozidla nebo v akustickém hlášení, které bývá buď vypnuto, nebo je místně nesprávné. Tomuto standardu bude v roce 2014 věnována zvýšená pozornost. Správnost a úplnost informací však také závisí na stabilitě dopravního systému a neměnnosti jízdních řádů, což by v roce 2014 mělo být v rámci možností i s ohledem na dostatečné rozpočtové zabezpečení splněno. Naopak velmi uspokojivě se vyvíjí standardy Přesnost provozu – předjeté spoje, kde již u žádného dopravce neevidujeme hodnoty nepřijatelného předjetí vyšší než 1,2 % ze všech měřených spojů.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Martin UHER
STENBUS
OAD Kolín
BOSÁK BUS
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
ARRIVA PRAHA
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, PROBO BUS, OAD Kolín

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Martin UHER

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny čtyři standardy (respektive pět pokud započítáme dílčí neplnění pouze ve Středočeském kraji), což je druhý nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebylo splněno až osm kritérií (ve třetím kvartálu).

První nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku, který není plněn dlouhodobě, výsledky jsou však blízko požadované úrovni náročnosti. Problémy byly na řadě tratí vlivem výluk, nehodových událostí, nebo neschopnosti vozidel. Naopak Garance bezbariérovosti je oproti předchozím vyhodnocením poprvé plněna bezproblémově.

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V tomto případě však nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy vlakového zabezpečovacího zařízení – jeho přítomnost byla dle předpisů dopravce vyžadována na stanovišti strojvedoucího.

Problémy přetrvávají v oblasti Informování. a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém především ve Středočeském kraji, konkrétně na lince S40, kde na některých výkonech byla nasazena vozidla bez požadovaných informací týkajících se PID. V součtu za celý systém PID však byl standard splněn. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály často ničeny vandaly. Posledním těsně nesplněným standardem je Čistota vozidel, kde došlo k propadu v měsíci říjnu a to především vlivem špatné čistoty jednotek řady 451 a 452.