Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2014)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: Čistota vozidel

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2013), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 40 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2014 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Ve 4. čtvrtletí došlo obecně ke zhoršení pravidelnosti provozu a ke zvýšení výpadků nebo k nedodržování předepsané kapacity. Na vině je především tradičně nejsilnější hustota provozu na pozemních komunikacích v podzimním a předvánočním období.

Neplnění standardu Informování ve vozidlech u 8 dopravců je způsobeno opakujícími se závadami zejména u hlášení zastávek nebo technickými závadami na vnitřním informačním systému. Naopak standard Informování na zastávkách splnilo 12 ze 13 dopravců. Problém se zastávkami přetrvává zejména tam, kde jsou jejich vlastníky jiné subjekty (především města a obce).

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 4 dopravci. U 7 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. U 8 dopravců se podařilo zvýšit podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (PROBO BUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER
ČSAD POLKOST
PROBO BUS
STENBUS
ARRIVA PRAHA
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
ABOUT ME
ČSAD MHD Kladno
BOSÁK BUS
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, Martin UHER, ČSAD Střední Čechy

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, ČSAD POLKOST

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny pouze čtyři standardy, což je nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebylo splněno i šest kritérií (ve druhém kvartálu).

V případě standardu plnění odjetých kilometrů je nutné zmínit fakt, že stejně jako u standardů kvality tramvají nebyly do vyhodnocení zahrnuty problémy zaviněné kalamitou spojenou s námrazou trakčního vedení v prvních prosincových dnech. Omezení provozu vzniklé z tohoto důvodu je hodnoceno jako zásah vyšší moci a do konečného výsledku se tak neprojevilo. Bez tohoto vlivu bylo plnění podobné jako v ostatních kvartálech, 99,74%, při případném započítání vlivu povětrnostních podmínek by plnění bylo na úrovni 96,72%.

Poprvé za dobu hodnocení od doby, kdy došlo ke změně metodiky měření, byl splněn standard Dodržení kapacity vlaku. I zde se však vyskytly drobné problémy (v říjnu s vozidly řady 471 CityElefant a v prosinci s vozidly řady 814.2), v listopadu však bylo plnění natolik dobré, že ve výsledku došlo ke kompenzaci výše uvedených výpadků.

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V jednom případě nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy přenosné osobní pokladny (POP)

Problémy přetrvávají v oblasti Informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém v Praze, a to s nefunkčními informačními tabulemi na vozidlech řady 471 CityElefant, dílčí nedostatky ve Středočeském kraji se již podařilo z větší části odstranit. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly. Do vyhodnocení se nezapočítává ani riziková situace ze dne 30.12.2014, kdy došlo v železniční stanici Poříčany ke srážce osobního vlaku a rychlíku – k této situaci došlo na území Středočeského kraje. Posledním nesplněným standardem je Stáří vozidel vlivem překročeného hraničního stáří u jednotek řady 451.