Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2015)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 16 ze 16

Nesplněné standardy:

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2014), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 36 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2015 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Do vyhodnocení 4. čtvrtletí se negativně promítla zejména pokračující intenzivní stavební činnost v podobě uzavírek pozemních komunikací v Praze i ve Středočeském kraji a jejich nedostatečná koordinace mezi sebou. Zejména v levobřežní části Prahy se tak zhoršila pravidelnost provozu vlivem kombinace rozsáhlých uzavírek se změnami zatížení komunikací po zprovoznění tunelového komplexu Blanka.

Dále přetrvává problém s nedostatkem provozního personálu u některých dopravců. Negativní trend se dopravci snaží zvrátit náborovými akcemi na nové řidiče. V rozpočtu na rok 2016 se podařilo organizaci ROPID prosadit navýšení dotace za dopravní výkony ve prospěch mezd řidičů.

I nadále není příliš uspokojivě plněn standard Informování ve vozidlech (nesplněn u 10 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému. U standardů měřených v rámci kontrolní činnosti se zhoršila situace u odbavování na příměstských linkách, kde byl zjištěn nárůst případů krácení tržeb.

U standardu Stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty 3 dopravci. U 10 dopravců však byl zvýšen podíl nízkopodlažních vozidel. Rostoucí podíl nasazených nízkopodlažních autobusů na jednotlivých linkách byl zaznamenán především na příměstských linkách.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
STENBUS
Martin UHER
PROBO BUS
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ABOUT ME
Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA PRAHA
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, ČSAD Střední Čechy, Martin UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS, Jaroslav Štěpánek

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 nebylo v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněno pouze šest standardů, jedná se o nejlepší výsledek za uplynulý rok.

Na rozdíl od předchozích hodnocených období byly splněny všechny kapacitní ukazatele, tedy Plnění odjetých kilometrů, Dodržení kapacity vlaku (zde byly pouze dílčí problémy v měsíci listopadu na lince S1 a S3) i Garance bezbariérových vlaků. Právě Garance bezbariérových vlaků byla v posledních měsících jedním z nejpalčivějších problémů, je však třeba zmínit, že zlepšení jeho plnění v posledním čtvrtletí může souviset s výlukovou činností na linkách S8 a S80 a tedy snížením turnusové potřeby jednotek řady 814.2. Pozornost bude na tento ukazatel zaměřena samozřejmě i v dalších měsících, zejména po ukončení výluk na trati č. 210.

Výluková činnost se negativně projevila do Plnění GVD – přesnosti provozu, ovšem i zde nastalo s postupným ukončováním výluk mírné zlepšení v posledních týdnech loňského roku. Problémy v plnění přesnosti provozu jsou zejména na linkách S1 a S2, kde je včasnost vlaků narušována zejména zpožděnými dálkovými vlaky, v poslední době ale také špatným technickým stavem trati 231 a z toho vyplývajícími pomalými jízdami v úseku Lysá nad Labem – Velký Osek.

Dále nebyl splněn standard Kontrola jízdních dokladů ve vlacích. V jednom případě nemohl vlakvedoucí provádět revize jízdních dokladů z důvodu poruchy přenosné osobní pokladny (POP), ve druhém nebyla revize jízdních dokladů konána řádně po celou dobu jízdy vlaku.

Problémy přetrvávají v oblasti Informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel docházelo k nefunkčnosti informačních tabulí na vozidlech řady 471 CityElefant, případně nebyl funkční informační akustický systém v motorových vozech řady 810 na lince S65, v ojedinělých případech docházelo k neotáčení papírových směrových cedulí. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly.

Po dvou čtvrtletích došlo ke zlepšení také ve Funkčnosti a komfortu vozidel, a to zejména díky investicím dopravce do výměny klimatizačních jednotek na jednotkách řady 471 CityElefant, které budou dokončeny v letošním roce. U těchto vozidel se však potýkáme s vysokým podílem nefunkčních toalet, výrazná většina je zapříčiněna vyčerpáním vody v nádržích.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes skutečnost, že více než 83 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je necelých čtrnáct let. Standard není plněn z důvodu nasazování jednotek řady 451 a 452 na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky), z nichž některé již přesáhly stáří 50 let. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Stejně jako v předchozím hodnoceném období nebyl splněn standard Rizikových situací z důvodu výskytu dvou událostí, které mohly ohrozit zdraví či život cestujících. V obou případech se jednalo o projetí návěstidla zakazujícího další jízdu – dne 13.10.2015 na lince S6 v železniční stanici Praha-Řeporyje a dne 29.12.2015 na lince R5 v železniční stanici Praha-Bubny. Obě tyto mimořádné situace se naštěstí obešly bez újmy na zdraví cestujících a výraznějších materiálních škod.