Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2016)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 24. 03. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: funkčnost označovačů

Komentář: Stáří vozidel (stav k 31.12.2015), kde sice byla splněna požadovaná úroveň průměrného stáří, ale 16 vozů již překročilo hranici 30 let.

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2016 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

U standardů týkajících se plnění grafikonu a dodržení předepsaných typů vozidel se i nadále negativně projevovaly u více dopravců problémy s nedostatkem provozního personálu. Standard plnění grafikonu na městských linkách nesplnili 4 dopravci, na příměstských linkách 6 dopravců.

U většiny dopravců (8) se zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, u 3 dopravců však není v jízdních řádech aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů.

I nadále není uspokojivě plněn standard informování ve vozidlech (nesplněn u 9 dopravců), kde se opakují závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, přičemž technické závady jsou způsobovány zejména nekompatibilností jednotlivých komponentů ve vozech a také nepříliš aktivním přístupem dodavatelů zařízení při odstraňování potíží.

Tradičně nízké jsou pro 4. čtvrtletí hodnoty plnění přesnosti provozu zejména vlivem nejvyšší hustoty provozu v průběhu podzimního období a také vlivem extrémního počtu uzavírek silničních komunikací. Tyto vnější vlivy měly také negativní dopad na celkové plnění grafikonu.

Standard stáří vozidel nesplňují předepsané hodnoty už jen 3 dopravci.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, PROBO BUS, STENBUS a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
STENBUS*
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD MHD Kladno
ABOUT ME
PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA PRAHA
OAD Kolín
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME, ČSAD POLKOST, MARTIN UHER

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, STENBUS

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny čtyři standardy, jedná se společně s druhým čtvrtletím o nejlepší výsledek za uplynulý loňský rok.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku, kde problémy nastávaly zejména na tratích nezávislé trakce, konkrétně na linkách S3 a S8, kam byly nasazovány motorové vozy řady 810 jako náhrada za pravidelně turnusovaná vozidla řady 854, resp. 814.2. V části hodnoceného období byly nasazovány motorové vozy řady 854 na linku S65 jako náhrada za vůz řady 810.

Problémy přetrvávají v oblasti Informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel docházelo k nefunkčnosti informačních tabulí na vozidlech řady 471 CityElefant, v ojedinělých případech docházelo k neotáčení papírových směrových cedulí, a to především na území Středočeského kraje. Dílčí problémy se objevují také u vlaků tvořených spojenými třemi jednotkami řady 814 Regionova, kdy informační systém není v tomto řazení vlaku schopen řádně plnit svou funkci. Na dopravce byl vznešen požadavek na řešení tohoto problému s dodavatelem informačního systému. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly. V tomto ohledu očekáváme zlepšení v podobě zkvalitnění ploch pro vývěs, které je momentálně v procesu schvalování na SŽDC.

Stejně jako v minulém čtvrtletí nebyl splněn standard Čistoty vozidel, a to z důvodu poruchy myčky vozidel. Dle sdělení DKV Praha se již problém týkající se poruchy hnacího vozítka v myčce podařilo odstranit, předběžné výsledky za první čtvrtletí letošního roku s tímto tvrzením korespondují a dochází ke stabilizaci výsledků čistoty vozidel.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel, a to i přes to, že více než 90 % vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je přibližně jedenáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451 a 452, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu, a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci.

Po poměrně dlouhé době byl splněn i standard Rizikových situací, kdy nebyla zaznamenána ani v rámci kontrolní činnosti, ani v rámci běžného provozu mimořádná situace z viny dopravce, která by znamenala ohrožení bezpečnosti či zdraví cestujících.