Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2017)

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

METRO

Splněno standardů: 13 ze 13

Nesplněné standardy:

TRAMVAJE

Splněno standardů: 15 ze 16

Nesplněné standardy: Čistota vozidel

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2017 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

V rámci tohoto čtvrtletí jsou nově zahrnuty výsledky dalších 5 dopravců zapojených do systému spolu s jeho rozšířením zejména v oblasti Kladenska (Autodoprava LAMER, ČSAD Slaný, Kateřina Kulhánková, POHL Kladno a Valenta Bus).

Přetrvávající problémy s nedostatkem provozního personálu se negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity, Garance bezbariérových spojů či Ústrojová kázeň. Kvalita provozního personálu má však dopad prakticky do všech sledovaných standardů.

Pouze u 4 dopravců se zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, u 10 dopravců není v jízdních řádech stále aplikován dostatečný počet garantovaných nízkopodlažních spojů. Celkově nízké hodnoty jsou naměřeny i u většiny nově zaintegrovaných dopravců. Ohledně požadovaného Stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 8 z 19 dopravců.

U většiny dopravců nebyly bohužel plněny následující standardy: garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému), informování na zastávkách (opakující se závady především ve vývěsu jízdních řádů) a ústrojová kázeň řidičů.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
Martin UHER
ČSAD POLKOST
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) Autodoprava LAMER
ČSAD Slaný
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Valenta Bus
ARRIVA CITY
ČSAD Česká Lípa
ABOUT ME
Vlastimil Slezák
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD MHD Kladno
OAD Kolín
Kateřina Kulhánková
POHL Kladno
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) ČSAD Benešov
ČSAD Střední Čechy
Jaroslav Štěpánek

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD MHD Kladno

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny čtyři standardy, jedná se společně s třetím čtvrtletím o nejlepší výsledek za uplynulý loňský rok.

Prvním nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. Problémy nastávaly nejen v závislé, ale také nezávislé trakci. Na trati ve směru Český Brod a Kolín nebylo dodrženo řazení spěšných vlaků, na lince S41 docházelo k náhradě jednotek řady 451 motorovým vozem, případně nebyly zdvojeny některé vlaky, na které mají být pravidelně nasazovány dvě jednotky řady 471. V rámci motorové trakce nebyl splněn standard na lince S3, kde objednatel současně důrazně upozornil dopravce na zhoršenou kvalitu údržby motorových vozů řady 854 a přípojných vozů řady Bdtn. Stejně tak nebylo dodrženo předepsané řazení na linkách S8 a S88 ve směru Čerčany a Dobříš. Naopak Garance bezbariérových vlaků byla splněna, k problému došlo pouze v měsíci listopadu na linkách S8 a S88.

Také v měsíci listopadu nebyl dodržen standard informování ve vlacích a zastávkách na území hlavního města Prahy. Problémy však přetrvávají v oblasti Informování ve stanicích a zastávkách. Zde zůstává situace obdobná jako v minulém čtvrtletí, stejně jako v předešlých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly. V tomto ohledu očekáváme zlepšení v podobě zkvalitnění ploch pro vývěs, které je schválené ze strany SŽDC a je možné přistoupit k instalaci těchto vývěsních ploch.

V rámci Čistoty vozidel se vyskytovaly problémy zejména na lince S3, kde byl dopravce opakovaně upozorněn na nedostatečnou údržbu a zejména úroveň čistoty ve vozech řady Bdtn. Dopravce již na základě předchozích urgencí ze strany objednatele učinil opatření spočívající ve změně technologie úklidu, věříme, že se situace tedy bude postupně stabilizovat.

Dalším nesplněným standardem je Stáří vozidel a to i přes to, že více než 90% vozidel zařazených do PID požadovanou úroveň náročnosti splňuje a průměrný věk vozidel je přibližně jedenáct let. Standard není plněn z toho důvodu, že jsou dosud na některé vlaky (zejména v obdobích přepravní špičky) nasazovány jednotky řady 451 a 452, z nichž některé již přesáhly stáří 50 let, což je hranice pro nepřijatelné situace. Vzhledem k tomu, že bez jednotek řady 451 a 452 se v dohledné době na posilových špičkových vlacích neobejdeme, nebudeme jako objednatel dopravy na území hl. m. Prahy za nasazování vozidel této řady udělovat dopravci sankce za neplnění tohoto standardu a to i s ohledem na to, že již probíhají jednání týkající se výměny těchto vozidel a z hlediska objednatele je nutná finanční spoluúčast na této akci. Standard nebyl splněn i přes masivní rušení dalších vozů této řady.

Ve čtvrtém čtvrtletí došlo ke dvěma Rizikovým událostem, kdy 9. 10. 2017 projel vlak linky S7 Os 9550 ve směru Beroun návěstidlo zakazující další jízdu. Další riziková situace se udála dne 15. 12., kdy vlak Os 25907 ze směru Rudná u Prahy narazil do zarážedla. Ani při jedné této události nedošlo ke zranění cestujících.